Privacy & cookie policy

Privacy & cookie Policy

1.      Algemeen

Sirius Legal leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Sirius Legal. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2.      Persoonsgegevens die verzameld worden

a) De gegevens die u ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de Website: de naam en voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm, desgevallend het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de woonplaats of maatschappelijke zetel, de aard van de eventuele commerciële activiteiten, het paswoord, de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).

b) De gegevens die automatisch worden verzameld

Sirius Legal verzameld geen gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen.

c) De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Sirius Legal aan Sirius Legal dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3.      Doeleinden van de verwerking
a) Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verzameld om:

* De Gebruiker de verschillende Diensten aangeboden op de Website te kunnen leveren
* Het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de Gebruiker bij aanmelding, evenals het       treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
* Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Diensten;
* Het factureren voor de levering van de Diensten;
* Het verstrekken van informatie aan de Gebruiker  en het doen van aanbiedingen aan de Gebruiker;
* De technische administratie van de Website te beheren, alsook de cliëntenadministratie;
* Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website

b) Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens van Gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Sirius Legal hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Gebruiker (“opt-in”) en met uitzondering van de gegevens meegedeeld aan de technische dienstverleners van Sirius Legal om de levering van Diensten aangeboden op de Website toe te laten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@siriuslegal.be .

4.      Duur van het bijhouden van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de Dienst te leveren door Sirius Legal.

5.      Recht van toegang en verbetering
De Gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@siriuslegal.be of per brief aan Siriuslegal, Excelsiorlaan 13, 1930 Zaventem, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteiskaart van de Gebruiker.

De Gebruiker of Klant is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Sirius Legal mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het inschrijvingsformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Sirius Legal.

6.      Recht van verzet
De Gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@siriuslegal.be. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

7.      Veiligheid en vertrouwelijkheid
Sirius Legal heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Sirius Legal verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Sirius Legal houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Sirius Legal niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Sirius Legal.  Sirius Legal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Sirius Legal raadt de Gebruiker dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8.     Cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Volgende cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website:

Adthis.com social media buttons:

dbm

ana_svc

_utma

di

loc

ssc

dt

psc

uvc

ssh

sshs

uid

_atuvc

Google.com analytics software:

AnalyticsUserLocale

Siriuslegaladvocaten.be onze website:

vc_widget_94817

wp-setings-2

wp-settings-time-2

wp-settings-1

wp-settings-tine-1

_icl_visitor_lang

cookie_compliance

icl_current_language

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddelijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

9.       Aanpassingen
Indien Sirius Legal ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy, contacteert zij de Gebruiker per elektronische post vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

9.      Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.

10.      Aanvaarding
Door de Website te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Sirius Legal zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

11.      Contact
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Sirius Legal gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Sirius Legal op het volgend adres: Sirius legal, Excelsiorlaan 13, 1930 Zaventem, België, info@siriuslegal.be.

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van Sirius Legal aan de Gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.