algemene voorwaarden online advies

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : De toepassing van deze voorwaarden

Alle online diensten aan cliënten geleverd door de advocaten van Sirius Legal zijn onderworpen de volgende algemene voorwaarden, tenzij afwijkende voorwaarden voorafgaand aan het starten van de dienstverlening schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 : Erelonen

De erelonen voor onze online diensten bestaan uit de forfaitaire vergoeding die op elk van de webpagina’s voor de respectieve diensten “Online Advies”, “Campaign Checker”, “Cookie Checker” en “Website Certifier” zijn vermeld.
Het geldende tarief is dit dat vermeld staat op de webpagina in kwestie op het ogenblik dat u uw verzoek tot bijstand verzend via het invulformulier op onze website of via het vermelde e-mailadres.
De forfaitaire bedragen vermeld op onze website omvatten het totaal door u verschuldigde bedrag.  Sirius Legal rekent geen kantoorkosten, kosten voor opening of afsluiting van dossier, verplaatsingsvergoedingen of andere verborgen toeslagen.

Als uw vraag niet past binnen het kader van de door u gekozen dienst, verwittigen onze advocaten u hiervan voordat zij enige werkzaamheid aanvatten. Zij bespreken in dat geval met u de reden waarom uw vraag buiten het toepassingsgebied van de dienst valt en de kosten die de behandeling van uw vraag met zich mee zal brengen.  Die kosten kunnen afhankelijk van uw vraag de vorm aannemen van een uurtarief, een vast bedrag of -in beperkte mate en in bepaalde specifieke gevallen- gedeeltelijk een succes fee, conform onze algemene voorwaarden.

Ereloonstaten voor onze online diensten worden u kort na het afwerken van uw vraag of samen met ons antwoord overgemaakt per e-mail.

Artikel 3 : Kosten voor tussenkomst van derden

Indien uw vraag de tussenkomst van derden vereist (bijvoorbeeld deurwaarders, rechtbanken, vertalers, …) kan Sirius Legal bovenop het bedrag van de erelonen zoals gepreciseerd in bovenstaand artikel deze kosten aan u doorrekenen.
Wij contacteren u in elk geval altijd vooraf voordat zulke kosten gemaakt worden met een inschatting ervan en gaan geen kosten aan zonder uw akkoord.

Artikel 4 : Te leveren prestaties – beroepsgeheim

Sirius Legal is een advocatenassociatie waarvan één van de voordelen is dat het werk in groep kan uitgevoerd worden.
Behalve bijzondere afwijkende bepaling zal de geraadpleegde advocaat aan één of meer andere advocaten, vennoten of medewerkers, medewerking kunnen vragen binnen het kader van het beheer van het dossier dat hem door de cliënt werd toevertrouwd.
Vanzelfsprekend is het beroepsgeheim toepasselijk op elke advocaat die meewerkt in de toevertrouwde dossiers. Bovendien zijn de personeelsleden gehouden tot het beroepsgeheim van de advocaat.

Artikel 5 : De termijnen

Voor al onze online diensten wordt indicatief een termijn meegedeeld waarbinnen de prestaties zullen worden uitgevoerd.  Sirius Legal doet er alles aan om deze termijnen na te leven en contacteert u tijdig indien dat niet lukt. Deze termijnen zijn echter in alle omstandigheden louter indicatief.

Artikel 6 : Beperking van aansprakelijkheid en verzekeringsdekking

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies bij de verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen recht (onderlinge verzekeringskas onder het nummer 0165, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24).

Artikel 7 :  De betalingstermijn

Bij toepassing van de wet van 2 augustus 2002 m.b.t. de bestrijding van de betalingsachterstand zijn al onze ereloonstaten betaalblaar binnen dertig dagen vanaf de verzending.

Na het verstrijken van deze termijn behoudt Sirius Legal zich het recht voor nalatigheidsintresten aan te rekenen conform de wet van 2 augustus 2002 en haar uitvoeringsbesluiten die conventioneel toepasselijk worden verklaard op de cliënt indien het een consument betreft.

Artikel 8 : De exceptie van niet uitvoering

Sirius Legal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de exceptie van niet uitvoering in te roepen en elke tussenkomst in een bepaald dossier op te schorten wanneer een cliënt vertraging oploopt bij het betalen van de provisies of van de erelonen.

Artikel 9 :  Bemiddeling – keuze van een rechtsmacht – toepasselijke wet

Indien zich moeilijkheden voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen de advocaat en zijn cliënt, verbinden dezen er zich toe een oplossing te zoeken via bemiddeling of arbitrage.

Bij gebreke hieraan en naar keuze van de éne of de andere partij, zullen de volgende rechtbanken bevoegd zijn: hetzij de rechtbank van de woonplaats van de cliënt hetzij de rechtbank van de zetel waar het kantoor van de geraadpleegde advocaat is gevestigd.

De Belgische wet is alleszins toepasselijk op de relaties met de cliënt alsmede de deontologische voorschriften die de advocaten van Sirius Legal dienen te respecteren.