algemene voorwaarden online advies

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : De toepassing van deze voorwaarden

Alle online diensten aan cliënten geleverd door de advocaten van Sirius Legal Business Law Firm zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij we voorafgaand aan het starten van onze dienstverlening schriftelijk afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 2 : Erelonen

De erelonen voor onze online diensten bestaan uit de forfaitaire vergoeding die op elk van de webpagina’s voor de verschillende diensten (bv. “Online Advies”, “Campaign Checker”, “Cookiescan”, “Website Certifier”, etc) zijn vermeld.

De prijs staat vermeld op de webpagina in kwestie op het ogenblik dat je een verzoek tot bijstand verzendt via het invulformulier op onze website of via het vermelde e-mailadres.

De forfaitaire bedragen vermeld op onze website omvatten het totaalbedrag dat verschuldigd is. Wij rekenen geen kantoorkosten, kosten voor de opening of afsluiting van het dossier, verplaatsingsvergoedingen of andere verborgen kosten aan.

Als je vraag niet past binnen het kader van de door jou gekozen dienst, verwittigen wij je hiervan voordat we van start gaan. Wij bespreken in dat geval met jou de reden waarom je vraag buiten het toepassingsgebied van de dienst valt en de kosten die de behandeling van je vraag met zich zal meebrengen.  Die kosten kunnen afhankelijk van je vraag de vorm aannemen van een uurtarief, een vast bedrag of -in beperkte mate en in bepaalde specifieke gevallen- gedeeltelijk een succes fee.

Kort na het beantwoorden van je vraag of samen met ons antwoord bezorgen we je de ereloonstaten voor onze online diensten, en dit  per e-mail.

Artikel 3 : Kosten voor tussenkomst van derden

Als het beantwoorden van je vraag de tussenkomst van derden vereist (bijvoorbeeld deurwaarders, vertalers, etc.), dan kunnen wij de bijhorende kosten bovenop het bedrag van de erelonen zoals hierboven vermeld doorrekenen.

Wij contacteren je natuurlijk in elk geval altijd vooraf, voordat zulke kosten gemaakt worden, en bezorgen een inschatting van die kosten. Verder maken wij geen bijkomende kosten zonder jouw akkoord.

Artikel 4 : Te leveren prestaties – beroepsgeheim

Sirius Legal is een advocatenassociatie. Één van de voordelen van onze dienstverlening is dat het werk in groep kan uitgevoerd worden. Een geraadpleegde advocaat zal in principe aan één of meer andere advocaten, vennoten of medewerkers, medewerking kunnen vragen binnen het kader van het beheer van het dossier dat ja aan hem/haar toevertrouwt.

Vanzelfsprekend is het beroepsgeheim van toepassing op elke advocaat die meewerkt in de toevertrouwde dossiers. Bovendien zijn de personeelsleden gehouden tot het beroepsgeheim van de advocaat.

Artikel 5 : De termijnen

Voor al onze online diensten geven wij een indicatieve termijn waarbinnen wij onze prestaties zullen uitvoeren.  Wij doen er alles aan om die termijnen na te leven en contacteren je tijdig als dat niet lukt. Die termijnen zijn wel in alle omstandigheden louter indicatief. Het niet leveren van (al) onze diensten tegen de vermelde indicatieve termijn kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Artikel 6 : Beperking van aansprakelijkheid en verzekeringsdekking

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is gedekt door een collectieve verzekeringspolis die is onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies bij de verzekeringsmaatschappij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan 9, 1210 BRUSSEL, via Van Breda Risk & Benefits, met polisnummer LXX034899.

Artikel 7 :  De betalingstermijn

Al onze ereloonstaten en facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen vanaf de verzending ervan.

Na het verstrijken van die termijn ben je zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd aan een intrestvoet die wordt begroot op de intrestvoet die wordt vermeld in de wet van 2 augustus 2002 en haar uitvoeringsbesluiten, naast een forfaitaire schadevergoeding die wordt begroot op 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 8 :  Rechtskeuzebeding – Forumbeding

De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen zijn steeds bevoegd in geval van een geschil over de door ons geleverde diensten. Verder is het Belgisch recht steeds van toepassing.

De Belgische wet is alleszins toepasselijk op de relaties met de cliënt alsmede de deontologische voorschriften die de advocaten van Sirius Legal dienen te respecteren.