Algemene voorwaarden – Sirius Legal tools

Uw verantwoordelijke dienstverlener is SIRIUS LEGAL BUSINESS LAW FIRM BV, een associatie van advocaten, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 70, BTW BE0742.701.086 (info@siriuslegal.be, tel: 02/721.13.00). Ons derdenrekeningnummer is BE20 6304 3875 9856. De verantwoordelijke partners zijn Mr. Bart Van den Brande (ingeschreven aan de balie van Brussel Nederlandstalig) en Mr. Roeland Lembrechts (ingeschreven aan de balie Provincie Antwerpen). Sirius Legal is een associatie conform art. 170.2 van de Codex Deontologie voor advocaten.

Artikel 1 : De toepassing van deze voorwaarden

Alle online diensten aan cliënten geleverd door de advocaten van Sirius Legal Business Law Firm zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij we voorafgaand aan het starten van onze dienstverlening schriftelijk afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 2 : Erelonen

De erelonen voor onze online tools bestaan uit de forfaitaire vergoeding die op elk van de webpagina’s voor de verschillende diensten (bv. “Online Advies”, “Campaign Checker”, “Cookiescan”, “Website Certifier”, etc) zijn vermeld.
De prijs staat vermeld op de webpagina in kwestie op het ogenblik dat u een verzoek tot bijstand verzendt via het invulformulier op onze website of via het vermelde e-mailadres.
De forfaitaire bedragen vermeld op onze website omvatten het totaalbedrag dat verschuldigd is (exclusief BTW). Wij rekenen geen kantoorkosten, kosten voor de opening of afsluiting van het dossier, verplaatsingsvergoedingen of andere verborgen kosten aan.
Als uw vraag niet past binnen het kader van de door u gekozen dienst, verwittigen wij u hiervan voordat we van start gaan. Wij bespreken in dat geval met u de reden waarom uw vraag buiten het toepassingsgebied van de dienst valt en de kosten die de behandeling van uw vraag met zich zal meebrengen. Die kosten kunnen afhankelijk van uw vraag de vorm aannemen van een uurtarief, een vast bedrag of -in beperkte mate en in bepaalde specifieke gevallen- gedeeltelijk een succes fee.
Kort na het beantwoorden van uw vraag of samen met ons antwoord bezorgen we u de ereloonstaten voor onze online diensten, en dit per e-mail. U kan deze betalen via overschrijving.

Artikel 3 : Kosten voor tussenkomst van derden

Als het beantwoorden van uw vraag de tussenkomst van derden vereist (bijvoorbeeld deurwaarders, vertalers, etc.), dan kunnen wij de bijhorende kosten bovenop het bedrag van de erelonen zoals hierboven vermeld doorrekenen.

Wij contacteren u natuurlijk in elk geval altijd vooraf, voordat zulke kosten gemaakt worden, en bezorgen een inschatting van die kosten. Aangezien dit de prijzen van derden zijn, kunnen wij deze prijzen helaas niet met zekerheid inschatten en kunnen bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden indien deze prijs achteraf hoger blijkt te liggen. Verder maken wij geen bijkomende kosten zonder uw akkoord.

Artikel 4 : Te leveren prestaties – beroepsgeheim

Sirius Legal is een advocatenassociatie. Één van de voordelen van onze dienstverlening is dat het werk in groep kan uitgevoerd worden. Een geraadpleegde advocaat zal in principe aan één of meer andere advocaten, vennoten of medewerkers, medewerking kunnen vragen binnen het kader van het beheer van het dossier dat u aan hem/haar toevertrouwt.

Vanzelfsprekend is het beroepsgeheim van toepassing op elke advocaat die meewerkt in de toevertrouwde dossiers. Bovendien zijn de personeelsleden gehouden tot het beroepsgeheim van de advocaat.

Artikel 5 : De termijnen

Voor al onze online diensten geven wij een indicatieve termijn waarbinnen wij onze prestaties zullen uitvoeren. Wij doen er alles aan om die termijnen na te leven en contacteren je tijdig als dat niet lukt. Die termijnen zijn wel in alle omstandigheden louter indicatief. Het niet leveren van (al) onze diensten tegen de vermelde indicatieve termijn kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Als u als particulier gebruik maakt van onze online diensten of ons vanop afstand per mail of telefoon uw dossier toevertrouwd, heeft u een herroepingsrecht van 14 dagen te rekenen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst. Door het aanvaarden van onze offerte gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij mogen starten met de uitvoering van de overeenkomst en de herroepingstermijn van 14 dagen dus niet moeten afwachten. U kan in dat geval nog steeds de overeenkomst herroepen, zolang onze diensten nog niet volledig zijn geleverd. In dat geval moet u evenwel een evenredig bedrag betalen voor de reeds geleverde diensten. U kan de overeenkomst herroepen door binnen de termijn van 14 dagen een mail of ingevuld formulier te sturen naar info@siriuslegal.be. Als bedrijf of professioneel heeft u geen herroepingsrecht, eenmaal uw bestelling geplaatst is, is het daaraan verbonden ereloon onherroepelijk verschuldigd.

Artikel 7 : Beperking van aansprakelijkheid en verzekeringsdekking

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is gedekt door een collectieve verzekeringspolis die is onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies bij de verzekeringsmaatschappij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan 9, 1210 BRUSSEL, via Van Breda Risk & Benefits, met polisnummer LXX034899.

Artikel 8 : De betalingstermijn

Al onze ereloonstaten en facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen vanaf de verzending ervan.

Na het verstrijken van die termijn bent u zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd aan een intrestvoet die wordt begroot op de intrestvoet die wordt vermeld in de wet van 2 augustus 2002 en haar uitvoeringsbesluiten, naast een forfaitaire schadevergoeding die wordt begroot op 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9: klachten

Indien u een klacht heeft, kan u ons steeds bereiken via info@siriuslegal.be of telefonisch op +32 2 721 13 00. Bij geschillen tussen uzelf en ons kan u terecht de daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Desgevallend kan u zich richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (https://oca.ligeca.be/nl/), ,conform de bepalingen van Boek XVI WER.

Artikel 8 : Rechtskeuzebeding – Forumbeding

De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen zijn steeds bevoegd in geval van een geschil over de door ons geleverde diensten. Verder is het Belgisch recht steeds van toepassing.
De Belgische wet is alleszins toepasselijk op de relaties met de cliënt alsmede de deontologische voorschriften die de advocaten van Sirius Legal dienen te respecteren.