Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

Fiscale steunmaatregelen

In het geval jouw onderneming lijdt onder een daling van cliënteel en/of bestellingen en dus geen normaal tewerkstellingspeil kan aanhouden, is er normaal gezien sprake van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Nu is het onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid door economische redenen en tijdelijke werkloosheid door overmacht even afgeschaft. 

Voortaan moet je als werkgever bij een verlies van business en/of een lagere bedrijfsactiviteit een elektronische aanvraag indienen als tijdelijke werkloosheid door overmacht. Je doet dit door een formulier in te dienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), waarbij je ‘COVID-19’ aangeeft als reden van sluiting. Hoe je de aanvraag moet indienen, vind je verder op de website van de sociale zekerheid.

Wat gebeurt er dan als jouw onderneming voordien al een tijdelijke werkloosheid om economische redenen heeft ingediend? Je hebt dan de keuze om over te stappen naar de regeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit doe je door in de ASR scenario 5 “maandelijkse elektronische aangifte van het sociaal risico waarin de werkgever vermeldt hoeveel dagen de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld” overmacht als motief aan te geven. (zie ook link hierboven social security)

Een situatie waarin je jouw werknemer als tijdelijk werkloos wegens overmacht kan beschouwen, is bijvoorbeeld als jouw onderneming haar activiteiten heeft moeten stopzetten of tijdelijk verminderen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Meer over het begrip overmacht en het coronavirus vind je in ons blogartikel “Coronavirus en overmacht”.

Hoeveel bedraagt dan de uitkering voor de werknemer die tijdelijk werkloos is?
De werknemer ontvangt als tijdelijk werkloze 70% van zijn/haar loon met een maximum van 2.754,76 euro bruto per maand. Deze regeling geldt tot 30 juni 2020. Op het bedrag van de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. 

Vanaf 13 maart 2020 zal de RVA bovenop de tijdelijke uitkering een bedrag van 5,63 euro per dag betalen. De dagen van tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.

Aangezien de RVA op dit moment veel aanvragen ontvangt, zit zij met een grote werklast. De RVA zal dus voor nieuwe dossiers al een forfait van 1.450 euro uitbetalen. Later krijgen de werknemers dan het volledige bedrag. 

Ja, dit kan voor ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van COVID-19 en die niet al structurele betaalmoeilijkheden kenden. Hieronder een opsomming van enkele fiscale steunmaatregelen. 

 • Uitstel van betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor BTW en bedrijfsvoorheffing. Er is geen boete of interest gekoppeld aan het uitstel. 

Het verschuldigde bedrag aan BTW dat volgt uit de BTW aangifte van maart of het eerste kwartaal 2020 moet betaald zijn voor 20 juni 2020. De exacte termijnen vind je terug op deze link.  

 • Betaling van de personen- en vennootschapsbelasting

Bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten geldt automatisch een extra termijn van twee maanden voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

 • Afbetalingsplan voor belastingen

Alle ondernemingen die hinder ondervinden door COVID-19 kunnen een afbetalingsplan aanvragen voor BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, werkgeversbijdragen, verkeersbelasting. Dit kan enkel wanneer alle voorwaarden zijn nageleefd voor het indienen van de aangiften en de schulden niet voortvloeien uit fraude. Een aanvraag gebeurt per schuld en moet tegen uiterlijk 30 juni 2020 ingediend zijn. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden en nalatigheidsinteresten worden vrijgesteld.

Voor meer informatie en formulieren kan je terecht op deze link

De Belgische regering heeft enkele steunmaatregelen aangekondigd voor ondernemingen die getroffen zijn door de verspreiding van COVID-19.
Hieronder een korte toelichting bij enkele maatregelen.

 • Hinderpremie

Alle ondernemingen met een fysieke locatie in Vlaanderen die verplicht moeten sluiten, kunnen een hinderpremie aanvragen bij VLAIO. De ondernemingen die volledig moeten sluiten kunnen een eenmalige premie van 4000 euro bekomen. Op deze link vind je een overzicht van welke handelszaken en winkels verplicht moeten sluiten. 

Je hebt nog tijd tot en met 5 mei 2020 om een aanvraag in te dienen, je kan hiervoor terecht op de site van VLAIO.

Ook alle ondernemingen die na 5 april 2020 nog verplicht moeten sluiten, kunnen een vergoeding krijgen van 160 euro per extra dag verplichte sluiting.

 • Compensatiepremie

Als jouw onderneming niet verplicht de deuren moet sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent omwille van de coronacrisis, heb je recht op een compensatiepremie van 3000 euro of 1500 euro. Het gaat voornamelijk over ondernemers in allerlei sectoren zoals: de evenementensector, freelancers, paramedische beroepen (kinesisten, tandartsen, psychologen), landbouwsector of bijvoorbeeld ook pralinewinkels. 

Wat zijn de voorwaarden voor de compensatiepremie?

 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Als je een starter bent, moet er sprake zijn van een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. 
 • Als je een vzw bent, kan je ook beroepen op de compensatiepremie wanneer er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Hoeveel bedraagt de premie? 

De compensatiepremie bedraagt 3000 euro voor:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 

De compensatiepremie bedraagt 1500 euro voor:

 • zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro;
 • zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer. 

De compensatiepremie kan je niet combineren met de hinderpremie. Binnenkort kan je dit aanvragen bij VLAIO. Je zal een verklaring op eer moeten afleggen dat je een omzetverlies hebt van meer dan 60%.

 • Sociale bijdragen

Alle zelfstandigen kunnen tot 15 juni 2020 een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds voor een uitstel van betaling van 1 jaar voor de sociale bijdragen die betaald moeten worden voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. 

Alle zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in hun ondernemingsactiviteiten ten gevolge van COVID-19 kunnen een vermindering van voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020. Hiervoor moet je contact opnemen met jouw sociaal verzekeringsfonds.

Indien sociale bijdragen niet tijdig betaald kunnen worden omwille van COVID-19, kunnen zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen voor 15 juni 2020. 

Voor meer informatie neem je contact op met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) of met je sociaal verzekeringsfonds.

 • Overbruggingskrediet

Ondernemingen die niet door de sluitingsmaatregelen worden getroffen kunnen een overbruggingsrecht aanvragen, wanneer de activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen gedwongen onderbroken worden of wanneer de deuren sluiten uit voorzorg. In dit geval wordt er een financiële uitkering voorzien van volgende bedragen:

 • Zonder gezinslast: 1291,69 euro 
 • Met gezinslast: 1614,10 euro 

De aanvraag kan ingediend worden bij jouw sociaal verzekeringsfonds. Het formulier vind je hier. 

Load More


Corona Helpdesk

Sirius Legal stelde een Corona Helpdesk samen: 4 ervaren advocaten staan ter beschikking om je verder te helpen met al je vragen in verband met de Coronacrisis en de impact hiervan op je onderneming. Je kan hen rechtstreeks bellen of mailen via onderstaande gegevens:

Roeland Lembrechts

roeland@siriuslegal.be 0494/23 49 83

Bart Van den Brande

bart@siriuslegal.be 0486/90 19 31

Laura Walgraeve

laura@siriuslegal.be 0479/65 07 30

Sophie Vercraeye

sophie@siriuslegal.be 0497/25 92 31