Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

Fiscale steunmaatregelen

In het geval jouw onderneming lijdt onder een daling van cliënteel en/of bestellingen en dus geen normaal tewerkstellingspeil kan aanhouden, is er normaal gezien sprake van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Nu is het onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid door economische redenen en tijdelijke werkloosheid door overmacht even afgeschaft. 

Voortaan moet je als werkgever bij een verlies van business en/of een lagere bedrijfsactiviteit een elektronische aanvraag indienen als tijdelijke werkloosheid door overmacht. Je doet dit door een formulier in te dienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), waarbij je ‘COVID-19’ aangeeft als reden van sluiting. Hoe je de aanvraag moet indienen, vind je verder op de website van de sociale zekerheid.

Wat gebeurt er dan als jouw onderneming voordien al een tijdelijke werkloosheid om economische redenen heeft ingediend? Je hebt dan de keuze om over te stappen naar de regeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit doe je door in de ASR scenario 5 “maandelijkse elektronische aangifte van het sociaal risico waarin de werkgever vermeldt hoeveel dagen de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld” overmacht als motief aan te geven. (zie ook link hierboven social security)

Een situatie waarin je jouw werknemer als tijdelijk werkloos wegens overmacht kan beschouwen, is bijvoorbeeld als jouw onderneming haar activiteiten heeft moeten stopzetten of tijdelijk verminderen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Meer over het begrip overmacht en het coronavirus vind je in ons blogartikel “Coronavirus en overmacht”.

Hoeveel bedraagt dan de uitkering voor de werknemer die tijdelijk werkloos is?
De werknemer ontvangt als tijdelijk werkloze 70% van zijn/haar loon met een maximum van 2.754,76 euro bruto per maand. Deze regeling geldt tot 30 juni 2020. Op het bedrag van de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. 

Vanaf 13 maart 2020 zal de RVA bovenop de tijdelijke uitkering een bedrag van 5,63 euro per dag betalen. De dagen van tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.

Aangezien de RVA op dit moment veel aanvragen ontvangt, zit zij met een grote werklast. De RVA zal dus voor nieuwe dossiers al een forfait van 1.450 euro uitbetalen. Later krijgen de werknemers dan het volledige bedrag. 

Ja, dit kan voor ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van COVID-19 en die niet al structurele betaalmoeilijkheden kenden. Hieronder een opsomming van enkele fiscale steunmaatregelen. 

 • Uitstel van betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor BTW en bedrijfsvoorheffing. Er is geen boete of interest gekoppeld aan het uitstel. 

Het verschuldigde bedrag aan BTW dat volgt uit de BTW aangifte van maart of het eerste kwartaal 2020 moet betaald zijn voor 20 juni 2020. De exacte termijnen vind je terug op deze link.  

 • Betaling van de personen- en vennootschapsbelasting

Bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten geldt automatisch een extra termijn van twee maanden voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

 • Afbetalingsplan voor belastingen

Alle ondernemingen die hinder ondervinden door COVID-19 kunnen een afbetalingsplan aanvragen voor BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, werkgeversbijdragen, verkeersbelasting. Dit kan enkel wanneer alle voorwaarden zijn nageleefd voor het indienen van de aangiften en de schulden niet voortvloeien uit fraude. Een aanvraag gebeurt per schuld en moet tegen uiterlijk 30 juni 2020 ingediend zijn. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden en nalatigheidsinteresten worden vrijgesteld.

Voor meer informatie en formulieren kan je terecht op deze link

De Belgische regering heeft enkele steunmaatregelen aangekondigd voor ondernemingen die getroffen zijn door de verspreiding van COVID-19. Hieronder een korte toelichting bij enkele maatregelen.

 • Ondersteuningspremie (nieuw)

In het geval de beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan (zoals bv. de capaciteitsbeperking in winkels) nog steeds een impact hebben op jouw onderneming, kan je beroepen op een ondersteuningspremie van 2000 euro. De premie bedraagt 1000 euro voor wie dit in bijberoep uitoefent.

Wat zijn de voorwaarden voor de ondersteuningspremie? 

 • Je bent intussen opnieuw open, maar je kwam in aanmerking voor de hinderpremie of de compensatiepremie;
 • Je kan een omzetverlies van minstens 60% aantonen in een periode van 1 maand vanaf de heropening (voor winkels zal dit de periode 11 mei zijn tot en met 11 juni; voor horeca zal dit de periode 8 juni tot en met 8 juli zijn);
 • Het omzetverlies moet aangetoond worden aan de hand van dagontvangsten en geleverde prestaties.

De ondersteuningspremie zal je binnenkort kunnen aanvragen tot en met 15 augustus 2020.

 • Hinderpremie

Alle ondernemingen met een fysieke locatie in Vlaanderen die verplicht moeten sluiten,  kunnen een hinderpremie aanvragen bij VLAIO (link aanvraag: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie). De ondernemingen die volledig moeten sluiten kunnen een eenmalige premie van 4000 euro bekomen. Je valt hier ook onder als je afhaalmogelijkheden aanbiedt of leveringen doet aan huis.

In het geval je onderneming vanaf 6 april 2020 verplicht moest sluiten, krijg je een vergoeding van 160 euro per extra dag van verplichte sluiting.

Je hebt nog tijd tot en met 30 juni 2020 om een aanvraag in te dienen. 

Na 12 juni 2020 hebben wellnesscentra, sauna’s, pretparken, bioscopen die nog steeds verplicht gesloten moeten blijven, recht op een vergoeding 160 euro per extra dag verplichte sluiting en dit tot en met 1 juli 2020.

 • Compensatiepremie

Als jouw onderneming niet verplicht de deuren moet sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent omwille van de coronacrisis, heb je recht op een compensatiepremie van 3000 euro of 1500 euro. Het gaat voornamelijk over ondernemers in allerlei sectoren zoals: de evenementensector, freelancers, paramedische beroepen (kinesisten, tandartsen, psychologen), landbouwsector of bijvoorbeeld ook pralinewinkels. 

Wat zijn de voorwaarden voor de compensatiepremie?

 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Als je een starter bent, moet er sprake zijn van een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. 
 • Als je een vzw bent, kan je ook beroepen op de compensatiepremie wanneer er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Hoeveel bedraagt de premie? 

De compensatiepremie bedraagt 3000 euro voor:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 

De compensatiepremie bedraagt 1500 euro voor:

 • zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro;
 • zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer. 

De compensatiepremie kan je niet combineren met de hinderpremie. Binnenkort kan je dit aanvragen bij VLAIO. Je zal een verklaring op eer moeten afleggen dat je een omzetverlies hebt van meer dan 60%.

 • Sociale bijdragen

Alle zelfstandigen kunnen tot 15 juni 2020 een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds voor een uitstel van betaling van 1 jaar voor de sociale bijdragen die betaald moeten worden voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. 

Alle zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in hun ondernemingsactiviteiten ten gevolge van COVID-19 kunnen een vermindering van voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020. Hiervoor moet je contact opnemen met jouw sociaal verzekeringsfonds.

Indien sociale bijdragen niet tijdig betaald kunnen worden omwille van COVID-19, kunnen zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen voor 15 juni 2020. 

Voor meer informatie neem je contact op met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) of met je sociaal verzekeringsfonds.

 • Overbruggingsrecht

Ondernemingen die niet door de sluitingsmaatregelen worden getroffen, kunnen een overbruggingsrecht aanvragen, wanneer de activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen gedwongen onderbroken worden of wanneer de deuren sluiten uit voorzorg. Dit is bijvoorbeeld het geval als je in quarantaine moet of jouw activiteiten moet onderbreken, omdat ze niet meer rendabel zijn. 

In dit geval wordt er een financiële uitkering voorzien van volgende bedragen:

 • Zonder gezinslast 1291,69 euro 
 • Met gezinslast 1614,10 euro 

Je kan een aanvraag indienen voor de maand maart, april, mei, juni, juli en augustus 2020 via het aanvraagformulier dat ter beschikking staat op de website van jouw sociaal verzekeringsfonds.  Dit is cumuleerbaar met de hinder- en compensatiepremie.

 • Relance- of heropstartpremie (nieuw)

In het geval je onderneming verplicht moest sluiten, maar intussen heropend is, kan je beroepen op de relancepremie. De premie bedraagt 1614,10 euro met gezinslast en 1291,69 euro zonder gezinslast. 

Wat zijn de voorwaarden voor de relancepremie? 

 • Je onderneming was op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of jouw activiteiten waren op dat moment nog verboden;
 • De omzet van je onderneming in het tweede kwartaal 2020 is minstens met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gedaald.

De relancepremie kan je niet combineren met het overbruggingsrecht. Je kan de aanvraag doen bij jouw sociaal verzekeringsfonds ten laatste op 31 december 2020.

 • Premies van gemeenten en steden

Verschillende gemeenten voorzien aanvullende premies voor ondernemers. Meer informatie over de premies van de gemeenten en steden vind je hier.

Sociaal recht

Ja, er zijn twee mogelijkheden: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. In beide gevallen moet je een aanvraag indienen bij de RVA.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer je verplicht bent om je onderneming te sluiten wegens het coronavirus, dan kan je een gemotiveerde aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Een voorbeeld van zo’n overmachtsituatie is de verplichte sluiting die werd opgelegd door de overheid (bv. voor de horeca).

Sinds 20 maart 2020 geldt er bovendien een soepelere toepassing van het begrip overmacht, waardoor je sneller een beroep zal kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Je zal alleen nog moeten aantonen dat de vermindering of het totale gebrek aan werk het gevolg is van het coronavirus. Voorbeelden zijn: werknemers die in quarantaine zitten, de sluiting van klanten of leveranciers, enz.

Kent men de tijdelijke werkloosheid toe, dan zal de arbeidsovereenkomst opgeschort worden. Je moet dan geen loon meer uitbetalen en werknemers krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Voorlopig is de maximumduur van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus beperkt tot 30 juni 2020.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Wanneer er geen sprake is van overmacht, maar je wel te kampen hebt met een daling van klanten, bestellingen, productie, … en het daardoor niet mogelijk is om het normale tewerkstellingspeil aan te houden, dan kun je een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. De regeling is verschillend naargelang het arbeiders of bedienden betreft.

Je moet in elk geval minstens 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag een kennisgeving doen aan je werknemers (via aanplakking op een goed zichtbare plaats), aan de RVA (via elektronische weg) en aan de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging. Daarnaast moet je voor elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer bij aanvang van de werkloosheid een “ASR scenario 2” verrichten en op het einde van elke kalendermaand een “ASR scenario 5”. Tot slot moet je elke maand de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand meedelen aan de RVA.

Voor bedienden moet je daarenboven aantonen dat je onderneming aan bepaalde preliminaire voorwaarden voldoet:

 • er was in het laatst afgesloten kwartaal een daling van de omzet, productie of bestellingen van minstens 10%, of
 • je hebt in het kwartaal ervoor beroep gedaan op de economische werkloosheid voor arbeiders van minstens 10%, of 

je onderneming is door de Minister van Werk erkend als onderneming in moeilijkheden op grond van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, productie of bestellingen veroorzaakt hebben. Klik hier om de erkenning aan te vragen.

Category: Sociaal recht