De International Comparative Guide to Gambling: voor het 5de jaar op rij met een Belgische bijdrage door Sirius Legal

Onze Managing Partner, Bart Van den Brande, schreef voor het vijfde jaar op rij de Belgische bijdrage voor de International Comparative Guide to Gambling.

We zijn er trots op om elk jaar opnieuw gevraagd te worden voor deze inhoudelijk sterke gids.  Het bevestigt onze specifieke sectorkennis inzake kansspelen.

Je kan de laatst gepubliceerde gids online lezen of hier downloaden (GAM20_Chapter-8_Belgium) of je kan de Nederlandse vertaling van onze bijdrage hieronder lezen.

International Comparative Guide to Gambling

1 Relevante autoriteiten en wetgeving

1.1 Welke entiteiten regelen welk type gokactiviteiten en sociale/vaardigheidsspelen in uw rechtsgebied ?

Relevant product Wie regelt het in digitale vorm? Wie reguleert het in land-gebaseerde vorm?
Kansspelen Casino Kansspelen (waaronder slots en casino tafelspelen zoals roulette en blackjack) Kansspelcommissie Kansspelcommissie
Poker Kansspelcommissie Kansspelcommissie
Bingo Kansspelcommissie Kansspelcommissie
Wedden Weddenschappen Kansspelcommissie Kansspelcommissie
Sport / paardenrace weddenschappen (als afzonderlijk geregeld op andere vormen van weddenschappen ) Kansspelcommissie Kansspelcommissie
Fantasieweddenschappen (betaling om een ​​’league’ of ‘portfolio’ selectie gedurende een bepaalde periode te ondersteunen, bijvoorbeeld met betrekking tot sport of aandelen) Kansspelcommissie Kansspelcommissie
Loterijen Loterijen Kansspelcommissie Kansspelcommissie
Sociale / vaardigheids-spelen ‘Sociaal’ gamen zonder geldprijs of geldwaarde Kansspelcommissie Kansspelcommissie
Behendigheidsspelen en competities zonder kanselement Kansspelcommissie Kansspelcommissie

1.2 Specificeer: de wet- en regelgeving die van toepassing is op de Relevante Producten in uw rechtsgebied; en  – in algemene termen – of de wet het aanbieden van Relevante Producten aan personen in uw rechtsgebied toestaat of verbiedt.

Alle zaken die onderworpen zijn aan de wet van 7 mei 1999 (Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd door de twee wetten van 10 januari 2010) worden geregeld door de Kansspelcommissie. Dit omvat alle gok- en gokactiviteiten.  

Zaken die buiten het toepassingsgebied van deze wet vallen, vanwege het feit dat ze niet als kansspelen worden beschouwd, zijn: promotionele prijsvragen die geen kanselement bevatten (dit is met uitzondering van sweepstakes); sportactiviteiten; spelen die geen financieel voordeel bieden en de speler slechts maximaal vijf opeenvolgende keren laten spelen; kaartspelen of gezelschapsspelen die geen financieel gewin bieden en die buiten spelinstellingen worden gespeeld; en games die worden geëxploiteerd door pretparken of beurzen en incidentele games die door lokale verenigingen maximaal vier keer per jaar worden georganiseerd vanwege een speciale gebeurtenis of door een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid of een organisatie zonder winstoogmerk voor een sociaal of goed doel oorzaak, die slechts een zeer beperkte weddenschap vereist en slechts een materieel voordeel van beperkte waarde voor de gokkers kan opleveren.  

De Kansspelcommissie is een commissie bestaande uit een voorzitter en twee vertegenwoordigers van elk van de zes bevoegde ministeries (Ministerie van Justitie, Ministerie van Financiën, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Volksgezondheid).

Lokale autoriteiten regelen op hun beurt bouw- en exploitatievergunningen voor casino’s en gok- of gokhallen. Vergunningen hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde voorwaarden of dezelfde duur als goklicenties, wat in 2017 heeft geleid tot de moeilijke situatie waarin bepaalde casino’s hun exploitatievergunningen 30 jaar lang moeten verlengen, ook al is het onzeker dat ze hun licentie zullen behouden wanneer dit over een of meer jaar moet worden verlengd.

De wet van 7 mei 1999 betreffende kansspelen, weddenschappen, kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers, zoals gewijzigd bij de wet van 10 januari 2010 (Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd door de twee wetten van 10 januari 2010), stelt expliciet dat alle kansspelen en weddenschappen en de exploitatie van kansspelinrichtingen verboden zijn, tenzij ze een vergunning hebben van de Kansspelcommissie. Het aanbieden van deze spelen zonder licentie is verboden, maar het is ook verboden om ze te promoten en eraan deel te nemen, als je op de hoogte bent van het karakter zonder licentie.  

Kansspelen zijn alle activiteiten die een directe of indirecte betaling door de speler combineren met de kans om iets te winnen of te verliezen voor zover deze kans, zelfs gedeeltelijk, afhankelijk is van toeval.

Het gevolg hiervan is dat commerciële wedstrijden, sweepstakes, loterijen georganiseerd door adverteerders, particuliere pokerspelen en bingospelen beperkt of zelfs verboden zijn.

Andere toepasselijke wetgeving omvat Boek VI van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht betreffende consumentenbescherming en marktpraktijken, dat een reeks regels bevat die ook van toepassing zijn op(informatie voor de consument, eerlijk handelspraktijken, verkoop op afstand voor online gokken, enz.).

De wet van 31 december 1851 (Wet van 31 december 1851 op de loterijen) geeft de Belgische Nationale Loterij een monopolie op alle loterijspelen, kraskaartspelen met geldprijzen en tombolaspelen met zeer strikte en beperkte uitzonderingen voor tombolaspelen georganiseerd voor een goed doel.

Verschillende artikelen in het Wetboek van Strafrecht bestraffen illegale gokactiviteiten (artikelen 301, 302, 303 en 304 van het Strafwetboek – Strafwetboek).

Lokale bouw- en exploitatievoorschriften zijn relevant voor zover het vergunningen voor fysieke offline casino’s en gokhallen betreft.

Ook relevant is de zelfregulerende sectorcode voor reclame voor gokactiviteiten, die dateert van oktober 2016, die zal worden vervangen door een nieuwe wet die de reclame voor gokactiviteiten begin 2019 beperkt.

2 Aanvraag voor een licentie en licentie Beperkingen

2.1 Welke wettelijke licenties, vergunningen, autorisaties of andere officiële goedkeuringen (gezamenlijk “Licenties”) zijn vereist voor het wettige aanbod van de relevante producten aan personen in uw rechtsgebied?

Alle kansspelen en weddenschappen, zowel online als land based, vereisen een licentie. Het licentiesysteem is gebaseerd op een gesloten aantal licenties per categorie (zie vraag 2.2.) En met afzonderlijke licenties voor online activiteiten die alleen kunnen worden verkregen door providers die al in het bezit zijn van een land based licentie.

2.2 Indien licenties beschikbaar zijn, gelieve de structuur van het relevante licentieregime te schetsen.

De wet onderscheidt negen soorten vergunningen.  

Aanbieders van een game-industrie moeten, afhankelijk van de aard van hun activiteiten, een of meer van de volgende licenties verkrijgen:

Klasse 1-activiteiten (casino’s) vereisen een licentie A. Als activiteiten het aanbieden van games of weddenschappen via internet omvatten, is een extra licentie vereist A + is verplicht.  

Klasse 2-activiteiten (speelhallen) vereisen een licentie B en, als de activiteiten plaatsvinden via internet, een extra licentie B +.  

Klasse 3-activiteiten (vestigingen die alcohol verkopen en cafés) vereisen een licentie C voor de toestemming om maximaal twee spelen te exploiteren (bingo en / of één bal).

Klasse 4-activiteiten (bookmakers) vereisen een licentie F. Voor het organiseren van weddenschappen is een licentie F1 vereist. Bookmakers die weddenschappen opnemen op de rekening van licentie F1-houders (spelinstellingen) hebben een licentie F2 nodig. Voor weddenschappen via internet is een extra licentie F + vereist.

2.3 Hoe verloopt het aanvragen van een licentie voor een relevant product?

Aanvragen moeten worden ingediend bij de Kansspelcommissie per aangetekende brief met het formulier dat te vinden is in Bijlage 1 van verschillende Koninklijke Besluiten:

Voor Klasse A: Koninklijk besluit van 19/07/2001 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse I , de Wijze van aanvraag en de vorm van de Vergunning klasse A.  

Voor Klasse B: Koninklijk Besluit van 22/12/2000 betreffende de Werking en Het beheer van de kansspelinrichtingen klasse II, de Wijze van aanvraag en de vorm van de Vergunning klasse B.  

Voor klasse C: Koninklijk Besluit van 22/12/2000 betreffende de Werking en Het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de Wijze van aanvraag en de vorm van de Vergunning klasse C.  

Voor klasse D: Koninklijk besluit van 20/06/2002 betreffende de modaliteiten van de aanvraag, de vorm van de vergunning klasse D en de vereiste bekwaamheden en getuigschriften voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in een kansspelinrichting klasse I van II.

Voor klasse E: Koninklijk Besluit van 22/12/2000 betreffende de modaliteiten van de aanvraag, de vorm van de Vergunning klasse E.

Voor Klasse F1: Koninklijk besluit van 22/12/2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en vergunningen verplicht houders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

Voor klasse F2: Koninklijk besluit van 22/12/2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en gecontroleerd en de verplichtingen vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

Voor klasse G1: Koninklijk besluit van 21/06/2011 betreffende de vorm van de vergunning klasse G1, de wijze waarop de aanvragen van een vergunning klasse G1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen veroorzaakt door de houders van deze vergunning moeten voldoen.

Dit formulier wordt door de Commissie op verzoek van de aanvrager aan de aanvrager toegezonden. Voor Klasse G- en F-vergunningen is ook een elektronische procedure mogelijk.  

2.4 Zijn er beperkingen opgelegd aan licentienemers in uw rechtsgebied?

Elke vergunning in het bezit van een natuurlijke persoon vereist dat de persoon volledig in het bezit is van zijn burgerlijke en politieke rechten en zich gedraagt ​​op een manier die voldoet aan de vereisten van zijn positie. Als de licentienemer een rechtspersoon is, moeten zijn bestuurders en managers aan dezelfde vereisten voldoen. (Artikelen 31, 36, 41, 43/5, 43/10, 45, 50.)

Houders van vergunningen A, B, C, E, F1, F2, G1 of G2 moeten een verklaring van de FOD Financiën verkrijgen, waarin staat dat aan alle vaste en onbetwiste belastingverplichtingen is voldaan.  

Als de houder van vergunning A, B, E, F1, F2, G1 of G2 een natuurlijke persoon is, moet hij het onderwerp zijn van een EU-lidstaat. Rechtspersonen (die geen organisatie zonder winstoogmerk kunnen zijn) moeten worden opgericht in overeenstemming met de Belgische wetgeving of de wetgeving van een EU-lidstaat.

Een houder van vergunning A, B, E, F1 of F2 moet het bewijs leveren van zijn geloofwaardigheid en financiële draagkracht en moet de Commissie te allen tijde nauwkeurige informatie verstrekken die transparantie, de activiteiten en de identiteit van de aandeelhouders biedt, en hij moet toezicht houden op alle toekomstige wijzigingen in deze zaken.  

Alle houders van vergunningen A of B moeten in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming zijn geregistreerd.  

Er zijn slechts negen A-licenties beschikbaar in België (artikel 29), wat betekent dat er slechts negen casino’s in het hele land zijn. Ze zijn alleen toegestaan ​​op het grondgebied van de gemeenten Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namen, Oostende, Spa en een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In elk van deze gemeenten is slechts één casino toegestaan ​​en pas nadat de gemeente een concessieovereenkomst met de aanvrager heeft gesloten. Zowel tafelspelen als automatische spelen zijn toegestaan; het gemiddelde verlies per uur voor elke game is vastgesteld op 70 EUR.  

Een vergunning A kan alleen worden verleend aan aanvragers die in het bezit zijn van een geldige concessie afgegeven door de gemeente waarin de kansspelinstelling Klasse 1 zal zijn gevestigd.  

Momenteel zijn er 180 B-licenties, waarvan er 179 daadwerkelijk door een licentiehouder worden gebruikt. Een wetswijziging van 2015 besloot om dit aantal tegen het einde van 2017 terug te brengen tot 150. Een vestiging met vergunning B kan niet worden gevestigd in de nabijheid van scholen, ziekenhuizen, plaatsen die vaak worden bezocht door jongeren, plaatsen van aanbidding of gevangenissen. Het gemiddelde uurverlies is vastgesteld op 25 EUR.

Om een ​​licentie B te verkrijgen, moet de licentiehouder een overeenkomst overleggen, zoals afgeleverd door de gemeente waarin de kansspelinrichting van klasse 2 zich zou bevinden, die wordt gesloten op voorwaarde dat de licentie wordt verleend. 

Het aantal F1-vergunninghouders is beperkt tot 34 op Belgisch grondgebied. Mobiele gokkantoren zijn beperkt tot in totaal 60 licentie F2-houders. Vaste kantoren zijn beperkt tot 1.000 vergunninghouders. Na een wetswijziging van 2015 zal dit aantal tegen het einde van 2017 worden teruggebracht tot 600.

2.5 Geef een samenvatting van de volgende kenmerken van eventuele Licenties: duur; kwetsbaarheid voor herziening, opschorting of intrekking.

Klasse A-licenties zijn 15 jaar geldig.

Klasse B-licenties zijn 9 jaar geldig.

Klasse C-licenties zijn 5 jaar geldig.

Klasse E-licenties zijn 10 jaar geldig.

Klasse F-licenties zijn 9 jaar geldig.

Klasse G1-licenties zijn 5 jaar geldig.

Class G2-licenties zijn 1 jaar geldig.

Licenties kunnen worden ingetrokken of geschorst als niet langer aan de licentievoorwaarden wordt voldaan. Er is geen periodieke evaluatie, maar er is constant toezicht door de Kansspelcommissie.

2.6 Per relevant product, wat zijn de belangrijkste beperkingen voor het verlenen van diensten aan klanten? Neem in dit antwoord alle materiële promotie- en advertentiebeperkingen op.

De belangrijkste limiet voor licentie Evenals de minimumleeftijd van klanten voor het betreden van een casino, vastgesteld op 21.    

Voor licentie B-speelgelegenheden is de minimumleeftijd voor toegang 18. Het is verboden om een ​​restaurant of bar te plaatsen in het gebied waar gokactiviteiten plaatsvinden plaats.  

Voor licentie C’s is de minimumleeftijd voor klanten 18, maar in tegenstelling tot licentie As en Bs, verplicht de wet geen leeftijdsverificatie aan de deuren.  

Voor licentie F2’s is de minimumleeftijd voor klanten 18 jaar oud.

Voor licentie G2S moeten klanten ook 18 jaar oud zijn.

2.7 Wat zijn de belastingen en andere verplichte heffingen?

De belasting op kansspelen wordt geregeld door het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde Belastingen van 23 november 1965),artikelen 43 tot 93.

De belasting op kansspelen is een gewestelijke bevoegdheid, dus elk van de drie regio’s heeft afzonderlijke belastingtarieven. Momenteel worden belastingen geïnd door de federale overheid, maar vanaf 1 januari 2017 neemt het Vlaamse Gewest de verantwoordelijkheid voor belastinginning op zijn grondgebied.

Op de brutobedragen van de weddenschappen wordt een algemene belasting van 15% geheven. Er zijn uitzonderingen op deze belasting, waaronder: nationale loterijen; duivenraces, als de deelnemer degene is die wedt; en kansspelen georganiseerd door non-profit organisaties.

Op alle paarden- en hondenraces wordt een belasting van 15% geheven. Dit bedrag wordt geheven over de brutomarge. Een decreet van 2015 van de Vlaamse regering (decreet van 3 juli 2015 beoordelingen bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015) breidt de 15% platte belasting uit naar paarden- en hondenrennen en sportevenementen buiten de EU, terwijl deze voorheen niet aan belasting onderworpen waren.

Als de weddenschappen online worden georganiseerd, wordt 11% geheven over de brutomarge, zijnde het resultaat van het totale ingezette bedrag minus het bedrag dat is betaald aan de weddenschappen.

Belastingplichtigen zijn personen die weddenschappen plaatsen.

Naast dit algemene belastingstelsel, worden casino’s ook belast op de brutomarge, afhankelijk van het type spel dat wordt gespeeld.

Op de speelautomaten zelf wordt een vaste belasting geheven die van toepassing is op machines in inrichtingen van klasse A, B en C.

2.8 Wat zijn de brede eisen voor sociale verantwoordelijkheid?

De speelkamer moet strikt gescheiden worden gehouden van ruimtes in de speelgelegenheid die een ander doel dienen, en ook van ruimtes buiten de speelgelegenheid die toegankelijk zijn voor het publiek, zodat de gokspelen niet van buiten de speelkamer kunnen worden gevolgd.

Een concept van een ethische code ligt nu al meer dan drie jaar op tafel, maar moet nog worden goedgekeurd. Deze code zal hoogstwaarschijnlijk de volgende onderwerpen bevatten: 

privacy van de spelers;

een verbod op de exploitatie van niet-goedgekeurde games;

de verplichting om de Commissie te informeren bij het organiseren van demonstratiespelen;

een verbod om publiciteit te richten op kwetsbare personen;

het verbod op bepaalde inhoud in publiciteitscampagnes;

de verplichting om spelers en het personeel te informeren;

een betalingsgarantie bij het winnen; en

een verbod voor het personeel om geschenken van spelers te accepteren.

In oktober 2016 heeft de sector overeenstemming bereikt over een zelfregulerende sectorcode voor reclame voor gokactiviteiten, waaronder onder meer de verplichting om af te zien van reclame voor minderjarigen en om waarschuwingsberichten op te nemen in al het reclamemateriaal.

2.9 Hoe beperken of beïnvloeden antiwitwaswetgeving, financiële-dienstenregelgeving of betalingsbeperkingen Gambling providers? Staat uw rechtsgebied toe dat virtuele valuta worden gebruikt voor gokken en zijn ze afzonderlijk gereguleerd?

Leveranciers van klasse 1 kansspelinrichtingen (casino’s) moeten de Belgische Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI) op de hoogte brengen als ze opmerken dat:

een klant counters verkoopt of koopt met behulp van een valse identiteit, een alias of een andere manier die zich identificeert van die persoon moeilijker;

een klant counters verkoopt of ruilt voor een bedrag van 1.000 EUR of meer, afkomstig van andere casino’s;

een klant counters koopt voor een bedrag van 10.000 EUR of meer, betaald met contant geld of met een bank of creditcard;

een klant counters koopt voor een bedrag van 2500 EUR of meer met vreemde valuta;

een klant counters verkoopt voor een bedrag van 2500 EUR of meer voor een of meer cheques of overschrijvingen;

een klant counters koopt voor een bedrag dat niet in verhouding staat tot zijn financiële situatie;

een klant counters verkoopt wanneer zijn spel niet evenredig is aan een normaal spelpatroon en de winst afwezig of ondergeschikt is;

een klant contanten stort, cheques of andere voor een bedrag van 2500 EUR of meer;

er is een betaling van counters aan een derde op verzoek van de klant;

er is een betaling van counters en de klant vraagt ​​om een ​​betalingsbewijs; of

er is een regelmatige aankoop of verkoop van counters door een klant onder de bovengenoemde drempels, vermoedelijk om een ​​aangifte bij de CTIF-CFI te voorkomen.

Er zijn geen specifieke regels voor het gebruik van virtuele valuta of cryptocurrencies. Wat belangrijk is om te weten is dat in een recent onderzoek naar loot boxes in computerspelen Research Report on Lootboxes, FOD Justitie Kansspelcommissie, Brussel, april 2018), de Kansspelcommissie onderstreept dat alleen omdat virtuele valuta wordt gebruikt in een game, dit niet betekent dat er geen weddenschap is, aangezien algemeen wordt aanvaard dat het voldoende is dat het mogelijk is om een ​​waarde toe te kennen aan een weddenschap (“Kansspel” in Recht en Onderneming, K. Andries, N. Carette en N. Hoekx, Die Keure, 2006, 249) Waarde kan worden gedefinieerd als de mate van bruikbaarheid. In het bijzonder items die de speler nuttig of leuk vindt en waarvoor hij geld betaalt. De Kansspelcommissie en de Hoogste Belgische administratieve rechtbank (de Raad van State of de Raad van State) zijn van mening dat noch de aankoop van de game, noch de abonnementen die zijn verbonden met games om online te spelen als een weddenschap kunnen worden beschouwd, maar alleen de bedragen die vormen een reële vergoeding voor deelname aan het spel en waar het mogelijk is dat de inzet (hetzij in het oorspronkelijke bedrag of verhoogd) aan de speler wordt teruggegeven in de vorm van winst (arrest nr. 232.752 door de Raad van State, dd 29 oktober 2015; Onderzoeksrapport over Lootboxes, FPS Justice Kansspelcommissie, Brussel, 2018, 9-14). 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een gecreëerde valutawaarde in de normale loop van het spel (speel-valuta) en de betaalde valuta (in-game valuta). De speelvaluta bestaat uit virtuele valuta’s (punten, munten, kristal, etc.) die een speler krijgt bij het spelen van het spel, maar die hij niet noodzakelijkerwijs kan kopen. Het is een soort virtueel beloningssysteem voor de speler. Meestal kan hij deze valuta’s op een bepaald moment inzetten. Dit wordt niet beschouwd als een “inzet” of “weddenschap”. De situatie is anders als het gaat om valuta’s die rechtstreeks met geld kunnen worden gekocht (in-game valuta). Valuta in het spel is een extra “laag” bovenop het spel waarbij aankopen met geld in het spel worden gedaan. Dus wanneer de speler in-game valuta koopt om deel te kunnen nemen aan een game die hem een ​​kans biedt om te winnen of te verliezen, zal dit inderdaad een weddenschap zijn in de zin van de Belgische spel- en gokwet omdat een activawaarde wordt gebracht in het spel dat dient als deelnamevergoeding / compensatievergoeding voor deelname aan een spel dat een kans biedt om te winnen of te verliezen (onderzoeksrapport over Lootboxes, FPS Justice Kansspelcommissie, Brussel, 2018, 10). 

3 Online / mobiele / digitale / elektronische media

3.1 Welke invloed heeft de lokale wetgeving / regelgeving op de levering van de relevante producten in online / mobiele / digitale / elektronische vorm, beide van: (i) operatoren die zich binnen uw rechtsgebied bevinden; en (ii) exploitanten die zich buiten uw rechtsgebied bevinden?

Online activiteit is beperkt, in de zin dat een Belgische licentie vereist is, en de vereiste licenties kunnen alleen worden verkregen als de aanvrager zijn online activiteiten kan koppelen aan een vaste inrichting met de juiste Belgische licentie.  

Licenties van buitenlandse jurisdicties worden niet erkend. Buitenlandse operatoren moeten een Belgische licentie verwerven. Als ze online diensten willen aanbieden, hebben ze zowel de vaste als de online licentie nodig of moeten ze samenwerking zoeken met de houder van een Belgische licentie (vast + online).

Alleen houders van licentie A kunnen een licentie A + verkrijgen, de licentie die vereist is om online casinospelen in België en aan Belgische consumenten te exploiteren. Dit houdt ook in dat de duur van de licentie A + direct gekoppeld is aan de licentie A die erbij hoort. Als de licentie A wordt ingetrokken, geldt dit ook voor de A +.

Voor licentie B houders maakt een extra licentie B + het mogelijk om online games aan te bieden. Deze licentie B + is qua duur ook gekoppeld aan licentie B.

Licentiehouders F1 kunnen de extra F + licentie aanvragen, die hen toestemming geeft om hun online diensten aan te bieden. Deze licentie is qua duur ook gekoppeld aan de licentie F1.

mobiel gokken (games op de telefoon) vereist een G1-licentie, mediaspelen vereisen een G2-licentie. Beide activiteiten worden nauwlettend gevolgd door de Kansspelcommissie.  

3.2 Welke andere beperkingen hebben invloed op relevante producten die online / mobiel / digitaal / elektronisch worden geleverd?

Andere toepasselijke wetgeving omvat Boek VI van het Wetboek Economisch Recht betreffende Consumentenbescherming en Marktpraktijken, dat een reeks regels bevat die ook van toepassing zijn op(informatie voor de consument, eerlijk handelspraktijken, verkoop op afstand voor online gokken, enz.).

3.3 Welke terminal / machine-gebaseerde Kansspelen zijn toegestaan ​​en waar?  

Afhankelijk van waar terminal / machine Kansspelen worden aangeboden, is hetzij een licentie A (in casino’s), een licentie B (in amusement arcades) of een licentie C (in cafés, bars en instellingen die alcohol verkopen, en cafés en alleen voor de toestemming om maximaal twee spelen te exploiteren (bingo en / of one-ball) vereist.

4 Handhaving en aansprakelijkheid

4.1 Wie is aansprakelijk volgens de lokale wet / regelgeving?

Natuurlijke personen, voorzitters, managers en vertegenwoordigers zijn civielrechtelijk aansprakelijk. van toepassing op aandeelhouders van bedrijven die geen rechtspersonen zijn als de aandeelhouders, managers of vertegenwoordigers de relevante wetgeving hebben overtreden

4.2 Welke vorm neemt handhavingsmaatregelen in uw rechtsgebied? 

Niet-gereglementeerde kansspelen zijn strikt verboden. Alleen kansspelen die zijn gereguleerd en goedgekeurd zijn legaal. De spelcommissie werkt haar “zwarte lijst” regelmatig bij. Momenteel bevat het ongeveer 100 providers. Deze zwarte lijst bevat de websites die in België zijn geblokkeerd omdat ze hebben niet de benodigde vergunning.

4.3 Hebben andere niet-nationale wetten invloed op aansprakelijkheid en handhaving?

De vier vrijheden van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten te allen tijde worden gerespecteerd.

4.4 Zijn gokschulden afdwingbaar in uw rechtsgebied?

Gokschulden zijn van nature niet-afdwingbare verplichtingen, maar gokschulden tegenover exploitanten met een vergunning worden als afdwingbaar beschouwd.

5 Verwachte hervormingen

5.1 Welke (eventuele) beoogde wijzigingen in de gokwet / regelgeving worden momenteel besproken?Een koninklijk besluit van 25 oktober 2018 verbiedt bijna alle advertenties voor kansspelen vanaf 1 juni 2019 en vergroot de mogelijkheden voor lokale autoriteiten om weddenschappen en café-games te controleren.

Reclame voor kansspelen is verboden:

 • tijdens de live verslaggeving van sportwedstrijden (ongeacht het gebruikte medium). Dit betekent dat er geen gokadvertenties mogen worden uitgezonden tijdens een onderbreking van een spel, race of wedstrijd
 • 15 minuten vóór en na programma’s die specifiek gericht zijn op kinderen en minderjarigen
 • vóór 20.00 uur, behalve in het geval van de uitzending van sportwedstrijden (vóór en na een sportwedstrijd die ’s middags live wordt uitgezonden, is gokken reclame toegestaan, maar niet tijdens de sportwedstrijd)
 • op sportuitrusting en uitrusting van minderjarige sportteam

Verdere maatregelen:

 • Er kan slechts 1 plek voor gokken per advertentieblok worden getoond.
 • alle commercials moeten een bericht bevatten over verantwoord gamen en moeten de minimumleeftijd vermelden, samen met het bericht ‘gok met mate’.

Beperking van kansspelen in de pubs:

 • de automatische machines die in pubs worden geplaatst, zoals elektronische kaartspelen, worden onder de controle van de Kansspelcommissie en de gemeenten gebracht
 • per café worden nu maximaal 4 apparaten ingesteld die alleen kunnen functioneren met munten
 • Alle apparaten zijn uitgerust met een E-ID kaartlezer om de leeftijd van 18 jaar te controleren
 • de gemeenten zullen nu beslissen over het verlenen van de vergunning voor deze vliegtuigen

Minder gokkantoren en openbare participatiegemeenten:

 • het aantal gokkantoren zal geleidelijk afnemen van 684 gokkantoren tot 600.

Ook recente koninklijke besluiten regelen virtuele sportevenementen en hebben leeftijdscontroles op basis van identiteitskaarten verplicht gesteld om minderjarigen te gokken te voorkomen .

Tenslotte werden recent twee wetsvoorstellen neergelegd die de belasting op inkomsten uit kansspelen voor buitenlandse, al dan niet gereglementeerde, aanbieders strenger wil regelen.

Vragen over de kansspelwetgeving in België?

Je kan steeds terecht bij Bart Van den Brande op +32 486 901 931 of op bart@siriuslegal.be