De wet inzake bescherming van bedrijfsgeheimen en knowhow is in werking getreden

Op 24 augustus 2018 ll. trad de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen in werking. Deze wet implementeert de EU-richtlijn 2016/943, die beoogt de niveaus van bescherming voor verschillende soorten bedrijfsgeheimen in alle lidstaten te harmoniseren en te verbeteren.  Bedoeling van de Eurpese en Belgsiche wetgever is om te zorgen voor een bescherming van know-how en bedrijfsgeheimen op hetzelfde niveau als het regime dat vandaag al geldt voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Wat is er nieuw?

We hebben u in eerdere posts al geïnformeerd over de krijtlijnen van de nieuwe wet.  Hieraan is tot bij publicatie in se weinig meer veranderd.

De wet voorziet in de eerste plaats een zeer brede definitie van wat “bedrijfsgeheimen” nu precies zijn, t.t.z.: 

  • geheime informatie
  • die commerciële waarde heeft omdat deze geheim is en
  • die het voorwerp is geweest van redelijke maatregelen om zijn geheimhouding te beschermen.

Deze definitie bestrijkt een zeer breed scala aan informatie.  We denken bijvoorbeeld aan de chemische samenstelling van een product of aan bepaalde bedrijfsprocessen en  productieprocessen, maar bijvoorbeeld ook aan commerciële informatie zoals go-to-marketstrategieën, klantenlijsten, marktstudies, …

De wet beschermt bedrijven tegen het onrechtmatige verkrijgen, gebruiken en publiek maken van bedrijfsgeheimen en is overigens ook gericht tegen derden die wisten of hadden moeten weten dat het bedrijfsgeheim op onwettige wijze werd verkregen of gebruikt.

Wat levert dit mij op  als bedrijf?

Bedrijven wiens vertrouwelijke knowhow of bedrijfsgeheimen onrechtmatig gebruikt, verspreid of ontstolen worden, krijgen met deze nieuwe wet een hele reeks actiemiddelen tot hun beschikking die ze vroeger niet of slechts moeilijk konden inrooepen:

  • De rechter kan (voorlopige) maatregelen opleggen zoals het (tijdelijk) beëindiging van onwettig gebruik of openbaarmaking,
  • Hij kan inbreukmakende goederen, bestanden of documenten “terugroepen” of zelfs de vernietiging van inbreukmakende goederen bevelen,
  • U kan schadevergoeding vorderen voor de door u geleden en bewezen schade.

Deze maatregelen zijn zeer vergelijkbaar met degene die beschikbaar zijn voor houders van intellectuele eigendomsrechten.  Enkel het namaakbeslag vinden we hier niet terug.

De vordering moet wel steeds ingesteld worden binnen de 5 jaar vanaf de ontdekking van de inbreuk en de identiteit van de inbreukmaker.

Procedurele vragen

In het kader van een procedure inzake bedrijfsgeheimen stelt zich een specifiek en ietwat absurd probleem: de gerechtelijke procedure is immers altijd openbaar en dus zouden bedrijven gedwongen zijn om hun bedrijfsgeheimen publiek te maken in het kader van een procedure aangaande de geheimhouding van precies die gegevens…  Gelukkig heeft de wetgever hieraan gedacht en heeft men voorzien dat de rechtbank specifieke geheimhoudingsmaatregelen kan  nemen om ervoor te zorgen dat bedrijfsgeheimen tijdens gerechtelijke procedures worden beschermd door de toegang tot informatie te beperken, de aanwezigheid tijdens hoorzittingen te beperken of door een specifieke geheimhoudingsplicht op te leggen aan de partijen en actoren in een  gerechtelijke procedure (partijen, advocaten, deskundigen, …).


Geschillen aangaande schending van bedrijfsgeheimen zullen overigens gevoerd worden voor de handelsrechtbanken, met de uitzondering dat de arbeidsrechtbanken hun bijzondere bevoegdheid behouden in geval van geschillen met (ex-) werknemers.

Vragen rond knowhow, bedrijfsgeheimen of intellectuele eigendom?

Contacteer ons vrijblijvend om info@siriuslegal.be of op 02 721 13 00