Fiscaal advies voor creatieve beroepen

Fiscaal

In deze wereld is niets zeker, behalve de dood en belastingen.” Benjamin Franklin wist dit al in 1789. Niemand betaalt graag meer belastingen dan nodig en niets is zo gecompliceerd en technisch als fiscale wetgeving.

Daarom focust Sirius Legal al jarenlang ook op fiscaal advies, specifiek toegespitst op de activiteiten van onze cliënten in software en internetrecht, creatieve beroepen en e-commerce.

Bij Sirius Legal zorgen we voor begrijpelijk fiscaal advies dat u als ondernemer toelaat om u te concentreren op wat voor u écht belangrijk is: uw dagelijkse business.

Onze fiscalisten hebben twintig jaar ervaring in fiscaal recht en kunnen u helpen bij alle fiscale zaken, bij zowel internationale vermogensplanning, directe belastingen, indirecte belastingen, douane en accijnzen.

Bij Sirius Legal kunnen wij u ondersteunen bij de dagelijkse naleving van de belastingwetgeving. Wij kunnen u ook bijstaan in allerlei mogelijke administratieve procedures en u vertegenwoordigen voor de rechtbank.


Fiscale behandeling van auteursrechten


Het Belgisch recht kent een fiscaal zeer gunstig regime voor overdrachten en licenties op auteursrechten.  Iedereen die op een of andere manier creatief bezig is en auteursrechtelijk beschermde content creëert kan op die manier een aanzienlijk fiscaal voordeel realiseren.

Overdrachten en licenties op auteursrechten zijn immers slechts aan 15% belasting (roerende voorheffing) onderworpen in plaats van aan de normale progressieve tarieven uit de inkomstenbelasting. Bovendien voorziet de wet in forfaitaire kostenaftrek van beroepskosten, waardoor het belastingtarief netto zelfs kan dalen tot 7,5%.

Voor inkomstenjaar 2017 geldt als maximumbedrag voor uitkeringen in royalties 58.720 euro. Dit bedrag is onderverdeeld in verschillende schijven met afzonderlijke aftrekbare forfaitaire kosten. Voor een individuele berekening van het voordeel dat bekomen kan worden, zijn we vanzelfsprekend altijd bereikbaar via onderstaand contactformulier.

Een en ander is interessant voor wie als zelfstandige consultant werkt, voor wie zaakvoerder is (of met een managementvennootschap werkt), maar bijvoorbeeld ook om creatieve bedienden een belastingvoordeel te verlenen of om voor de onderneming te besparen op loonkost door bedienden deels in royalties uit te betalen.

Welke beroepen kunnen typisch hun voordeel doen bij deze regeling?

software developers, webbouwers, tekstschrijvers, regisseurs, tekenaars en illustratoren, architecten, designers, reclamemakers, docenten/lesgevers,  auteurs en componisten, zangers, muzikanten, etc…  Maar ook meer “klassieke” werknemers die regelmatig teksten schrijven of presentaties geven voor hun werkgever kunnen in aanmerking komen.

Vanzelfsprekend zijn er voorwaarden en beperkingen. 

De belangrijkste is dat het voordeel enkel kan genoten worden door natuurlijke personen.  Vennootschappen vallen hier dus uit de boot.  Een uitbetaling in royalties is bvb mogelijk van een kunstenaar naar zijn managementvennootschap, maar niet tussen die vennootschap en de uiteindelijke klant of opdrachtgever.

Daarnaast moet het aandeel van de totale vergoeding dat uitbetaald wordt in auteursrechten realistisch overeenstemmen met de wat als creatieve creatie beschouwd kan worden in verhouding tot de vergoeding voor geleverde arbeid.

Vanzelfsprekend moet er ook sprake zijn van auteursrechtelijke creatie.  dat betekent dat een werk nieuw en origineel moet zijn en blijk moet geven van een intellectuele inspanning van de auteur.  De rechtspraak is vrij soepel met deze criteria en auteursrechtelijke bescherming kan vrij eenvoudig bekomen worden voor teksten, presentaties, beelden, foto’s, software, …

Tenslotte met er effectief sprake zijn van een overdracht of licentie van één partij naar een andere.  Het is belangrijk om die contractueel goed te omkaderen, zodat bij een eventuele fiscale controle het nodige bewijs voorgelegd kan worden van de effectieve overdracht (cessie) of licentie (concessie).  Uit die overeenkomst moet ook duidelijk blijken dat de overdracht of licentie tegen vergoeding is gebeurd, anders wordt ze vermoed gratis te zijn (en dan vervalt het fiscale voordeel, natuurlijk).

Een van de belangrijkste aandachtspunten bij dit alles is om te vermijden dat inkomsten die voorheen loon of bestuurdersvergoedingen vormden, plots geherkwalificeerd worden als royalties. In dat geval dreigt bij een fiscale controle de constructie immers verworpen te worden.

Hoe opzetten?

Sirius Legal helpt zijn cliënten met de identificatie van creatie die in aanmerking kan komen voor het fiscale gunstregime en met het berekenen van het breukdeel van de inkomsten dat realistischerwijze aan dit regime onderworpen kan worden.

Vervolgens zorgen wij samen met u voor de juiste contractuele inkadering van een en ander.

Als u zelfstandige bent of een vennootschap hebt,  zorgen we  voor gepaste overeenkomsten tussen uzelf als natuurlijke persoon en uw vennootschap of uw opdrachtgever en voor aangepaste contracten of verkoopsvoorwaarden tussen uw vennootschap en haar klanten.

Voor werknemers zorgen we voor aangepaste arbeidscontracten of bijlagen bij die contracten.

Vanzelfsprekend zijn we beschikbaar voor hulp en bijstand bij fiscale controles of om voorafgaande rulings aan te vragen bij de belastingsdiensten en om een en ander toe te lichten aan uw contractspartijen.

Bij dit alles werken onze fiscale specialisten natuurlijk in nauw contact met uw boekhouder of accountant waar nodig.

 

 


BTW bij cross border e-commerce


Levert u als online verkoper diensten,-zoals webhosting, SEO diensten, maar bijvoorbeeld ook de verkoop van e-boeken of elke vorm van online advies en levert u deze aan consumenten in andere lidstaten van de EU?  Weet dan dat de BTW-regels die op u van toepassing zijn de voorbije jaren ernstig gewijzigd zijn.

Wat zijn de vroegere regels?

Het BTW-recht maakte vroeger een onderscheid tussen B2C en B2B verkopen. Voor die laatste, of het nu gaat om goederen of diensten, is er een zogenaamde ‘verlegging van heffing’. Dat wil zeggen dat u zelf geen BTW moet aanrekenen op uw factuur, maar dat de ontvanger in zijn thuisland wel moet aangeven dat hij goederen of diensten heeft ontvangen uit een andere lidstaat en vervolgens de verschuldigde BTW dient te betalen aan de belastingdienst in zijn thuisland.

Voor B2C verkopen van diensten wordt de dienst vandaag gelokaliseerd in het land waar de dienstverrichter gevestigd is. Dat betekent dat een Belgisch bedrijf dat diensten levert aan een buitenlandse consument, gewoon de Belgische BTW aangerekend moet worden.

Dat bezorgde heel wat dienstenleveranciers in Europa echter een concurrentienadeel omdat de BTW-tarieven in verschillende lidstaten niet gelijk liepen en eenzelfde dienst voor eenzelfde nettoprijs dus toch een andere totaalprijs kon hebben, enkel en alleen omdat een hogere BTW aangerekend moet worden. Om een voorbeeld te geven, een fiscaal advies van 1.000 euro door een Belgische accountant aan een Duitse particulier kost 1.210 euro. Als die Duitse particulier hetzelfde advies van 1.000 euro afneemt van een Duitse accountant, betaalt hij slechts 1.190 euro…

In het geval van het voorbeeld een klein verschil, maar in bepaalde gevallen kan het BTW verschil een doorslaggevende invloed hebben op de totale prijs voor een consument en daar wilde de EU dus iets aan veranderen

Wat is er recent veranderd?

Sinds 1 januari 2015 zal de levering van online diensten altijd belast worden in het land waar de klant gevestigd is en volgens de BTW-tarieven die ter plaatse gelden.

Concreet betekent dit dat u als dienstenleverancier moet nagaan waar uw B2C-klanten gevestigd zijn om vervolgens te factureren aan het lokale BTW-tarief.

Dat betekent dat u zich in theorie in elke lidstaat waar u B2C-klanten heeft, bij de BTW-diensten zou moeten registreren.

Gelukkig is hiervoor een oplossing voorzien via een “Mini One Stop Shop systeem” (“MOSS”), waarbij u al vanaf 1 oktober 2014 in uw Belgische BTW aangifte alle buitenlandse verrichtingen (binnen de EU althans) kan aangeven.

Via MOSS kan de Belgische onderneming alle formaliteiten voor alle verrichte diensten in één keer en alleen in België voldoen:

  • de registratie in het systeem gebeurt in België op elektronische wijze (lidstaat van vestiging)
  • één enkele elektronische aangifte die per lidstaat het gerealiseerde omzetcijfer en de verschuldigde btw omvat wordt trimestrieel in België ingediend
  • één enkele betaling die het totaal van de verschuldigde btw in de verschillende betrokken lidstaten omvat met een verwijzing naar de betrokken aangifte wordt in België verricht. De bedragen worden vervolgens door de Belgische fiscale administratie overgemaakt aan de fiscale administraties van de andere betrokken lidstaten.

In de andere lidstaten van de Europese Unie zal een vergelijkbaar systeem in werking treden.

Een en ander neemt voor een belangrijk deel discriminatie of concurrentienadelen op basis van verschillen in BTW tarieven voor de levering van diensten weg, maar vaststelling blijft toch dat het systeem heel wat bijkomende administratie zal vergen van online dienstenleveranciers. U zal immers moeten zorgen dat u op de hoogte bent en blijft van de toepasselijke BTW-tarieven in verschillende lidstaten en deze ook telkens correct verrekend.

Vraag is of deze extra administratieve last voor iedereen opweegt tegen de nieuwe gelijkheid tussen binnenlandse en buitenlandse aanbieders.

En wat voor levering van goederen?

Voor klassieke B2C e-commerce, waarbij goederen geleverd worden veranderde er niets aan het principe van de belastbaarheid. Hier blijft het systeem van drempelwaarden bestaan. Wie onder de EU-drempels blijft (van 35.000 tot 100.000 euro aan verkochte goederen naar één lidstaat tijdens de 365 dagen voorafgaand aan een bestelling), rekent gewoon de Belgische BTW aan. Wie daarover gaat, rekent de lokale BTW van zijn klant aan en moet ter plaatste een inschrijving nemen en aangifte doen.  wat wél recent aangepast werd is het feit dat ook hier een MOSS systeem werd ingevoerd om aangiftes te vergemakkelijken.


Innovatieaftrek bij software development


De federale overheid ziet in België een draaischijf voor de ontwikkeling van intellectuele eigendom.  Octrooien, kwekersrechten, software development, … voor allemaal moet België een aantrekkelijke uitvalbasis vormen in de toekomst.  Om die reden wordt hard gewerkt aan enkele wettelijke en fiscale hervormingen die de ontwikkeling van onder meer nieuwe software moet bevorderen. 

Vandaag kennen vennootschappen al een belastingvrijstelling ten belope van 80% voor inkomsten uit de verkoop of licentie van gepatenteerde producten of procedés. Belangrijke voorwaarde bij deze ‘oude’ octrooiaftrek is dat een goedgekeurd octrooi moet worden voorgelegd. Hierdoor vallen een aantal belangrijke intellectuele eigendomsrechten uit de boot, zoals in veel gevallen ook software. Ook de lange wachttijd om een octrooi te laten goedkeuren blijkt vaak een pijnpunt.

Om hieraan te verhelpen werd begin dit jaar nu ook een nieuw fiscaal voordeel (“innovatieaftrek”) ingevoerd dat van toepassing is specifiek op de ontwikkeling van software.   Het nieuwe voordeel komt bovenop de toch al erg gunstige fiscale behandeling van royalties uit auteursrechten waarvan onder meer software developers al enkele jaren kunnen genieten.

Wat houdt dit nieuwe fiscale voordeel in?

De innovatieaftrek laat aan bedrijven toe om de innovatie-inkomsten op hun software ten belope van maximaal 85% (ipv de 80% die geldt bij octrooien) in aftrek te brengen en aldus de belastingdruk op hun inkomsten uit de ontwikkeling van software de facto terug te brengen tot +/- 5%.  Bedragen die de 85% overschrijden kunnen overgedragen worden naar een volgend jaar.

Het is bij dit alles niet langer nodig om een onderzoekscentrum in België te hebben, ook het land waar de octrooibescherming wordt bekomen, is in de toekomst minder belangrijk.

Voor ondernemingen die de huidige octrooiaftrek al toepassen, is een overgangsregeling voorzien tot 2021. In die periode kunnen ondernemingen kiezen en afwegen welke aftrek in de praktijk het voordeligst is voor hen.

Wat zijn “innovatie-inkomsten”?

Als “innovatie-inkomsten worden in aanmerking genomen alle in België belastbare inkomsten uit licenties, inkomsten uit schadevergoedingen voor inbreuken op het auteursrecht en softwarebeschermingsrecht en meerwaarden uit de overdracht of cessie van auteursrechten.

De innovatieaftrek zal enkel toegepast kunnen worden op de netto-inkomsten na aftrek van uitgaven die rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht. Ondernemingen die verschillende R&D projecten hebben lopen of die werken aan “gemengde” projecten die slechts deels uit software development bestaan, moeten dus een en ander correct kunnen uitsplitsen.

Op welke software geldt de aftrek?

De innovatie-aftrek geldt voor nieuw ontwikkelde software die beschermbaar is door het auteursrecht en het softwarebeschermingsrecht (en die dus voldoende “origineel” is) en die als noodzakelijke voorwaarde moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma binnen het bedrijf.  De software mag bovendien geen inkomsten gegenereerd hebben voor 1 juli 2016.  Ook bewerkingen of adapties van bestaande software kunnen overigens in aanmerking komen.

Ondernemingen kunnen op deze manier gebruik maken van een aanzienlijk belastingvoordeel voor licentievergoedingen en verkopen van nieuwe software. Maar ook bedrijven die voor interne gebruik computerprogramma’s ontwikkelen kunnen voortaan gebruik maken van de belastingvrijstelling. In dat geval zal een ‘fictieve’ licentievergoeding berekend moeten worden, alsof de software in licentie zou zijn gegeven aan derden.

Beperking van de aftrek

Het belastingvoordeel is weliswaar beperkt overeenkomstig de BEPS (Base Erosion Profit Shifting) regels van de EU.

Enkel de eigen ontwikkeling door het bedrijf kan in aftrek genomen worden.  Dit noemt men de ‘Nexus’ berekening.  Het gevolg hiervan is dat een Belgische vennootschap niet louter gebruikt kan worden als ‘doorgeefluik’ zonder eigen R&D activiteit te ontwikkelen.

Vennootschap die intellectuele eigendom (deels) hebben ingekocht of het onderzoek hebben uitbesteed aan een verbonden vennootschap in een ander land, kunnen op dat ingekochte of uitbestede deel de fiscale aftrek dus niet gebruiken.

Het blijft om die reden van het grootste belang om de innovatieve activiteiten binnen een groep fiscaal optimaal te structuren, met daarbij de nodige aandacht voor transfer pricing.

Blijft bestaan: het fiscaal voordeelregime voor inkomsten uit auteursrechten

Naast bovenstaande nieuwe regels, kunnen fysieke personen (niet vennootschappen, maar wel hun aandeelhouders of bestuurders en zaakvoerders) al enkele jaren genieten van een érg interessante fiscale behandeling van inkomen dat zij ontvangen als vergoeding of royalities voor licenties of verkoop van software.

Fysieke personen die software ontwikkelen en deze commercialiseren via een vennootschap kunnen zo voor een bedrag van om en bij de 56.000 euro per jaar aan royalities uitkeren, belast aan een vaste bevrijdende roerende voorheffing van 25%.  Aangezien de wet ook voorziet in aanzienlijke forfaitaire kostenaftrekken die eerst in aanmerking genomen kunnen worden, is de netto belastingdruk op inkomsten uit royalties voor de fysieke personen achter een vennootschap in se beperkt tot 7 à 8%.

De combinatie van beide regelgevingen zorgt ervoor dat zowel vennootschap als aandeelhouder/zaakvoerder een erg gunstig fiscaal regime kunnen genieten op de commercialisering van (nieuwe software).


Contact


Vragen rond d auteursrechtelijke behandeling van auteursrecht, BTW in e-commerce, de innovatieaftrek voor software development of andere fiscale vragen?

Contacteer ons via onderstaand formulier

Naam
Bedrijf
Adres
E-mail
Waarmee kunnen wij u helpen?
*