Fiscaal advies voor creatieve beroepen

Fiscaal

Niemand betaalt graag meer belastingen dan nodig en niets is zo gecompliceerd en technisch als fiscale wetgeving. Daarom focust Sirius Legal al jarenlang ook op fiscaal advies, specifiek toegespitst op de activiteiten van onze cliënten in software en internetrecht, creatieve beroepen en e-commerce.

Bij Sirius Legal zorgen we voor begrijpelijk fiscaal advies dat je als ondernemer toelaat je te concentreren op wat écht belangrijk is: uw dagelijkse business.

Onze fiscalisten hebben twintig jaar ervaring in fiscaal recht en kunnen je helpen bij alle fiscale zaken, bij zowel internationale vermogensplanning, directe belastingen, indirecte belastingen, douane en accijnzen.

Bij Sirius Legal kunnen wij je ondersteunen bij de dagelijkse naleving van de belastingwetgeving. Wij kunnen je ook bijstaan in allerlei mogelijke administratieve procedures en kunnen je vertegenwoordigen voor de rechtbank.


Fiscale behandeling van auteursrechten

Het Belgisch recht kent een fiscaal zeer gunstig regime voor overdrachten en licenties op auteursrechten.  Iedereen die op een of andere manier creatief bezig is en auteursrechtelijk beschermde content creëert kan op die manier een aanzienlijk fiscaal voordeel realiseren.

Overdrachten en licenties op auteursrechten zijn immers slechts aan 15% belasting (roerende voorheffing) onderworpen in plaats van aan de normale progressieve tarieven uit de inkomstenbelasting. Bovendien voorziet de wet in forfaitaire kostenaftrek van beroepskosten, waardoor het belastingtarief netto zelfs kan dalen tot 7,5%.

Voor inkomstenjaar 2018 geldt als maximumbedrag voor uitkeringen in royalties 61.200 euro. Dit bedrag is onderverdeeld in verschillende schijven met afzonderlijke aftrekbare forfaitaire kosten. Voor een individuele berekening van het voordeel dat bekomen kan worden, kan je ons uiteraard steeds contacteren.

Een en ander is interessant voor wie als zelfstandig consultant werkt, voor wie zaakvoerder is (of met een managementvennootschap werkt), maar bijvoorbeeld ook om creatieve bedienden een belastingvoordeel te verlenen of om voor de onderneming te besparen op loonkost door bedienden deels in royalties uit te betalen.

Welke beroepen kunnen typisch hun voordeel doen bij deze regeling?

Software developers, webbouwers, tekstschrijvers, regisseurs, tekenaars en illustratoren, architecten, designers, reclamemakers, docenten/lesgevers,  auteurs en componisten, zangers, muzikanten, etc…  Maar ook meer “klassieke” werknemers die regelmatig teksten schrijven of presentaties geven voor hun werkgever kunnen in aanmerking komen.

Vanzelfsprekend zijn er voorwaarden en beperkingen 

De belangrijkste is dat het voordeel enkel kan genoten worden door natuurlijke personen.  Vennootschappen vallen hier dus uit de boot.  Een uitbetaling in royalties is bvb mogelijk van een kunstenaar naar zijn managementvennootschap, maar niet tussen die vennootschap en de uiteindelijke klant of opdrachtgever.

Daarnaast moet het aandeel van de totale vergoeding dat uitbetaald wordt in auteursrechten realistisch overeenstemmen met de wat als creatieve creatie beschouwd kan worden in verhouding tot de vergoeding voor geleverde arbeid.

Vanzelfsprekend moet er ook sprake zijn van auteursrechtelijke creatie.  dat betekent dat een werk nieuw en origineel moet zijn en blijk moet geven van een intellectuele inspanning van de auteur.  De rechtspraak is vrij soepel met deze criteria en auteursrechtelijke bescherming kan vrij eenvoudig bekomen worden voor teksten, presentaties, beelden, foto’s, software, …

Tenslotte moet er effectief sprake zijn van een overdracht of licentie van één partij naar een andere.  Het is belangrijk om die contractueel goed te omkaderen, zodat bij een eventuele fiscale controle het nodige bewijs voorgelegd kan worden van de effectieve overdracht (cessie) of licentie (concessie).  Uit die overeenkomst moet ook duidelijk blijken dat de overdracht of licentie tegen vergoeding is gebeurd, anders wordt ze vermoed gratis te zijn (en dan vervalt het fiscale voordeel, natuurlijk).

Een van de belangrijkste aandachtspunten bij dit alles is om te vermijden dat inkomsten die voorheen loon of bestuurdersvergoedingen vormden, plots geherkwalificeerd worden als royalties. In dat geval dreigt bij een fiscale controle de constructie immers verworpen te worden.

Hoe opzetten?

Sirius Legal helpt zijn cliënten met de identificatie van creatie die in aanmerking kan komen voor het fiscale gunstregime en met het berekenen van het breukdeel van de inkomsten dat realistischerwijze aan dit regime onderworpen kan worden.

Vervolgens zorgen wij voor de juiste contractuele inkadering van een en ander.

Als je zelfstandige bent of een vennootschap hebt,  zorgen we voor gepaste overeenkomsten tussen jezelf als natuurlijke persoon en je vennootschap of je opdrachtgever en voor aangepaste contracten of verkoopsvoorwaarden tussen de vennootschap en haar klanten.

Voor werknemers zorgen we voor aangepaste arbeidscontracten of bijlagen bij die contracten.

Vanzelfsprekend zijn we beschikbaar voor hulp en bijstand bij fiscale controles of om voorafgaande rulings aan te vragen bij de belastingdiensten en om een en ander toe te lichten aan je contractpartijen.

Bij dit alles werken onze fiscale specialisten natuurlijk in nauw contact met je boekhouder of accountant waar nodig.


Innovatieaftrek bij software development

De federale overheid ziet in België een draaischijf voor de ontwikkeling van intellectuele eigendom.  Octrooien, kwekersrechten, software development, … voor allemaal moet België een aantrekkelijke uitvalbasis vormen in de toekomst.  Om die reden wordt hard gewerkt aan enkele wettelijke en fiscale hervormingen die de ontwikkeling van onder meer nieuwe software moet bevorderen.

Vandaag kennen vennootschappen al een belastingvrijstelling ten belope van 80% voor inkomsten uit de verkoop of licentie van gepatenteerde producten of procedés. Belangrijke voorwaarde bij deze ‘oude’ octrooiaftrek is dat een goedgekeurd octrooi moet worden voorgelegd. Hierdoor vallen een aantal belangrijke intellectuele eigendomsrechten uit de boot, zoals in veel gevallen ook software. Ook de lange wachttijd om een octrooi te laten goedkeuren blijkt vaak een pijnpunt.

Om hieraan te verhelpen werd in 2017 nu ook een nieuw fiscaal voordeel (“innovatieaftrek”) ingevoerd dat van toepassing is specifiek op de ontwikkeling van software.   Het nieuwe voordeel komt bovenop de toch al erg gunstige fiscale behandeling van royalties uit auteursrechten waarvan onder meer software developers al enkele jaren kunnen genieten.

Wat houdt dit nieuwe fiscale voordeel in?

De innovatieaftrek laat aan bedrijven toe om de innovatie-inkomsten op hun software ten belope van maximaal 85% (ipv de 80% die geldt bij octrooien) in aftrek te brengen en aldus de belastingdruk op hun inkomsten uit de ontwikkeling van software de facto terug te brengen tot +/- 5%.  Bedragen die de 85% overschrijden kunnen overgedragen worden naar een volgend jaar.

Het is bij dit alles niet langer nodig om een onderzoekscentrum in België te hebben, ook het land waar de octrooibescherming wordt bekomen, is in de toekomst minder belangrijk.

Voor ondernemingen die de huidige octrooiaftrek al toepassen, is een overgangsregeling voorzien tot 2021. In die periode kunnen ondernemingen kiezen en afwegen welke aftrek in de praktijk het voordeligst is voor hen.

Wat zijn “innovatie-inkomsten”?

Als “innovatie-inkomsten worden in aanmerking genomen alle in België belastbare inkomsten uit licenties, inkomsten uit schadevergoedingen voor inbreuken op het auteursrecht en softwarebeschermingsrecht en meerwaarden uit de overdracht of cessie van auteursrechten.

De innovatieaftrek zal enkel toegepast kunnen worden op de netto-inkomsten na aftrek van uitgaven die rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht. Ondernemingen die verschillende R&D projecten hebben lopen of die werken aan “gemengde” projecten die slechts deels uit software development bestaan, moeten dus een en ander correct kunnen uitsplitsen.

Op welke software geldt de aftrek?

De innovatie-aftrek geldt voor nieuw ontwikkelde software die beschermbaar is door het auteursrecht en het softwarebeschermingsrecht (en die dus voldoende “origineel” is) en die als noodzakelijke voorwaarde moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma binnen het bedrijf.  De software mag bovendien geen inkomsten gegenereerd hebben voor 1 juli 2016.  Ook bewerkingen of adapties van bestaande software kunnen overigens in aanmerking komen.

Ondernemingen kunnen op deze manier gebruik maken van een aanzienlijk belastingvoordeel voor licentievergoedingen en verkopen van nieuwe software. Maar ook bedrijven die voor interne gebruik computerprogramma’s ontwikkelen kunnen voortaan gebruik maken van de belastingvrijstelling. In dat geval zal een ‘fictieve’ licentievergoeding berekend moeten worden, alsof de software in licentie zou zijn gegeven aan derden.

Beperking van de aftrek

Het belastingvoordeel is weliswaar beperkt overeenkomstig de BEPS (Base Erosion Profit Shifting) regels van de EU.

Enkel de eigen ontwikkeling door het bedrijf kan in aftrek genomen worden.  Dit noemt men de ‘Nexus’ berekening. Het gevolg hiervan is dat een Belgische vennootschap niet louter gebruikt kan worden als ‘doorgeefluik’ zonder eigen R&D activiteit te ontwikkelen.

Vennootschap die intellectuele eigendom (deels) hebben ingekocht of het onderzoek hebben uitbesteed aan een verbonden vennootschap in een ander land, kunnen op dat ingekochte of uitbestede deel de fiscale aftrek dus niet gebruiken.

Het blijft om die reden van het grootste belang om de innovatieve activiteiten binnen een groep fiscaal optimaal te structuren, met daarbij de nodige aandacht voor transfer pricing.

Blijft bestaan: het fiscaal voordeelregime voor inkomsten uit auteursrechten

Naast bovenstaande nieuwe regels, kunnen fysieke personen (niet vennootschappen, maar wel hun aandeelhouders of bestuurders en zaakvoerders) al enkele jaren genieten van een érg interessante fiscale behandeling van inkomen dat zij ontvangen als vergoeding of royalities voor licenties of verkoop van software.

Fysieke personen die software ontwikkelen en deze commercialiseren via een vennootschap kunnen zo voor een bedrag van om en bij de 61.200 euro per jaar aan royalities uitkeren, belast aan een vaste bevrijdende roerende voorheffing van 25%.  Aangezien de wet ook voorziet in aanzienlijke forfaitaire kostenaftrekken die eerst in aanmerking genomen kunnen worden, is de netto belastingdruk op inkomsten uit royalties voor de fysieke personen achter een vennootschap in se beperkt tot 7 à 8%.

De combinatie van beide regelgevingen zorgt ervoor dat zowel vennootschap als aandeelhouder/zaakvoerder een erg gunstig fiscaal regime kunnen genieten op de commercialisering van (nieuwe software).


Vragen en contact

Vragen rond auteursrechtelijke behandeling van auteursrecht, BTW in e-commerce, de innovatieaftrek voor software development of andere fiscale vragen?

Contacteer ons via onderstaand formulier: