Gokken op “virtuele” sportwedstrijden? (Advies van de Kansspelcommissie)

shutterstock_115338283Gokken op “virtuele” sportwedstrijden is een nog recent fenomeen dat vanuit Groot-Brittannië overgewaaid komt.  Op momenten dat erg een live wedstrijden aan de gang zijn, kan men er toch wedden op door een computerprogramma gegenereerde wedstrijden.  Virtuele paardenkoersen of virtuele voetbalwedstrijden dus. 

Wat zijn virtuele weddenschappen?

Bij weddenschappen op virtuele (sport)evenementen spelen verschillende spelers in verschillende kantoren op hetzelfde evenement (multiplayer). Net zoals bij de quoteringen op reële evenementen is het perfect mogelijk indien er een groot aantal spelers op de winnaar hebben ingezet dat de inrichter verlies lijdt. De ingezette bedragen beïnvloeden de quoteringen en het resultaat niet.  Het evenement is dus virtueel, maar voor het overige hebben weddenschappen op virtuele (sport)evenementen meer gelijkenissen met normale weddenschappen dan met een machine klasse IV, waar binnen één gokkantoor op een gesloten circuit virtuele events opgezet worden.

De vraag is in welke mate zulke door een computer gegenereerde publieke events ook in België legaal aangeboden kunnen worden.

In de eerste plaats kan dat vanzelfsprekend in vergunde gokkantoren, maar de Kansspelcommissie gaf aan die gokkantoren enkele weken geleden ook duidelijke richtlijnen mee over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om legaal deze virtuele wedstrijden te organiseren.  We hernemen voor uw informatie een deel van de informatienota van de Kansspelcommissie hieronder, waarin de eventuele juridische bezwaren onderzocht worden en vervolgens de voorwaarden opgesomd worden waaronder licentiehouders deze vorm van kansspelen legaal kunnen aanbieden.

Illegaal of niet?

Wat de wettelijkheid van de spelen betreft besluit de KSC: “Vanuit juridische oogpunt lijkt het inrichten/aanbieden van weddenschappen op virtuele (sport)evenementen niet in te druisen tegen de bepalingen van de kansspelwet zo men deze soort van weddenschappen beschouwt als weddenschappen op evenementen.  Immers, de uitslag is niet gekend en het evenement betreft een onzekere gebeurtenis. Hiervoor zorgt de “random number generator”.
Het gevolg van de kwalificatie van weddenschappen op virtuele (sport)evenementen als weddenschappen op evenementen is dat deze vorm van weddenschappen enkel in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV kunnen plaatsvinden.  Virtuele (sport)evenementen kunnen bijgevolg ook niet aangenomen worden in dagbladhandels of via mobiele kansspelinrichtingen klasse IV. 
Wel zal er minstens nood zijn aan een duidelijke omkadering voor deze soort weddenschappen, daar het resultaat van een sportwedstrijd – ingeval van discussie – algemeen en openbaar is. Het resultaat van het virtuele (sport)evenement zal dus gedurende ruime tijd bewaard dienen te blijven om eventuele twisten en klachten te kunnen beslechten.”

Voorwaarden om te kunnen organiseren

De KSC stelt vervolgens de volgende voorwaarden om dit type spel te kunnen aanbieden:

“1.VOORAFGAANDE TOELATING DOOR KSC

Om deze evolutie – die een bijkomende rentabiliteit aan de sector verleend als tegengewicht voor de gevraagde investeringen volgend uit de Kansspelwet, haar uitvoeringsbesluiten en technische protocollen – van dichtbij te kunnen opvolgen, verdient het de voorkeur dat elke F1 die dergelijke weddenschappen wenst in te richten hiertoe een voorafgaande vraag tot toelating aan het secretariaat van de Kansspelcommissie richt.  De vergunninghouder F1 dient bij deze vraag tot toelating aan te tonen dat alle in deze nota vermelde voorwaarden vervuld zijn. Op deze manier behoudt de Kansspelcommissie een geactualiseerd overzicht van het aanbod van virtuele (sport)weddenschappen. Tevens kan dan jaarlijks een evaluatie inzake het aanbod van virtuele (sport)weddenschappen worden voorzien op basis waarvan een eventuele aanpassing van onderstaande voorwaarden kan worden doorgevoerd.
 
2.VERGUNNING E
 Om ervoor te zorgen dat in geen enkel geval de inrichter van de weddenschappen enige kennis kan hebben van het uiteindelijke resultaat kan er hier best – voor wat betreft de weddenschappen op virtuele (sport)evenementen zijnde de enige weddenschappen waarbij er een “random number generator” voorhanden is – analogie gemaakt worden met de kansspelinrichtingen klasse I, II en III waarbij de fabricage, de verkoop en de herstelling of het onderhoud van kansspelen door een vergunninghouder E dient te gebeuren.  Zo ook zou men kunnen stellen dat de fabricage, de verkoop en de herstelling of het onderhoud van het virtuele evenement (en bijhorende quoteringen) door een externe firma dient te gebeuren die dan over een vergunning klasse E dient beschikken en dus de nodige onafhankelijkheid bezit tegenover de inrichter en aanbieders van weddenschappen.
 
3.AANNAME VAN VIRTUELE WEDDENSCHAPPEN
Daar we geenszins te maken hebben met een automatisch kansspel waarvan de exploitatie is toegelaten in kansspelinrichtingen klasse IV, dient de virtuele weddenschap aangenomen te worden zoals de andere weddenschappen in de wedkantoren, d.w.z. via tussenkomst van het personeelslid en door afgifte van een ticket aan de wedder.
Ook aanname via zelfbedieningsterminals is mogelijk zoals thans het geval is voor de “gewone” weddenschappen. Indien de aanname van virtuele (sport)weddenschappen gebeurt via zelfbedieningsterminals dienen zij integraal deel uit te maken van het algemene aanbod van weddenschappen door de vergunninghouder F1 op de zelfbedieningsterminal. Een zelfbedieningsterminal waarop enkel virtuele (sport)weddenschappen worden geplaatst is niet toegestaan. De richtlijnen van de Kansspelcommissie aangaande zelfbedieningsterminals gelden ook onverkort bij virtuele weddenschappen. Per kansspelinrichting klasse vier mogen er maximum 2 zelfbedieningsterminals aanwezig zijn, waarop virtuele (sport)weddenschappen worden aangenomen. Alle wettelijke en reglementaire verplichtingen van toepassing op de reële weddenschappen, zijn eveneens van toepassing op de virtuele (sport)weddenschappen (bijv. registratieplicht vanaf 1.000 euro inzet, informaticaprotocol, …)
 
4.TECHNISCHE GOEDKEURING EN GEWAARBORGD EENRICHTINGSVERKEER
De server die het evenement en de quoteringen uitzendt naar de vergunninghouder F1 en de verschillende vergunninghouders F2 voor de betreffende vaste kansspelinrichtingen klasse IV dient zich in België te bevinden. De random number generator in handen van de vergunninghouder E zal gecertificeerd dienen te worden. Immers het evenement en de uitslag dienen volkomen random te zijn. De integriteit van de software die de random generator beheert, moet – via de server die zich in België zich bevindt – automatisch gecontroleerd kunnen worden (bijvoorbeeld via een softwarehandtekening). De server dient het eerlijk en onafhankelijk verloop van het evenement en de quoteringen te verzekeren. De server en zijn opstelling dienen daartoe voorafgaandelijk een goedkeuring vanwege de metrologische dienst te verkrijgen. Net zoals de beelden via een tv-kanaal wordt dit virtueel evenement (E) dan uitgezonden via de inrichter van de weddenschappen (F1) en de verschillende kantoren (F2’s). Er mag echter geen enkele vorm van interactie in omgekeerde richting plaatsvinden, namelijk vanuit de wedkantoren naar de vergunninghouder E die het evenement en de quoteringen genereert. Daartoe moet de vergunninghouder F1 een plan bij zijn vraag tot toelating voegen waardoor het eenrichtingsverkeer gewaarborgd wordt. De bedragen die door de spelers worden ingezet mogen noch de noteringen, noch het resultaat beïnvloeden. Hetzelfde virtueel (sport)evenement dient op hetzelfde moment toegankelijk te zijn voor een onbepaald aantal spelers in de verschillende verkooppunten van de vergunninghouder F1.
 
5.BEWARINGSTERMIJN BEELDEN, QUOTERINGEN EN UITSLAGEN
De vergunninghouder E die virtuele (sport)evenementen uitzendt, dient de beelden van het virtuele evenement ten minste 8 weken te bewaren en op eenvoudig verzoek vanwege de Kansspelcommissie de beelden van één of meerdere evenementen te bezorgen. De vergunninghouder E die virtuele (sport)evenementen uitzendt, dient de quoteringen en de uitslagen van het virtuele evenement ten minste 5 jaren te bewaren en op eenvoudig verzoek vanwege de Kansspelcommissie de quoteringen en uitslagen van één of meerdere evenementen te bezorgen.
 
6.HET VIRTUELE EVENEMENT DIENT EEN VIRTUEEL SPORTEVENEMENT TE ZIJN
Enkel virtuele evenement die gelijken op bestaande sportevenementen in de reële wereld (bijv. honden- en paardenrennen) zijn toegelaten.
 
7.INFORMATIE AAN DE SPELER
Daar de technologische evolutie blijft voortschrijden is het in het belang van de bescherming van de speler vereist dat de speler op voldoende wijze geïnformeerd wordt dat het in casu over een virtueel (sport)evenement gaat. Zowel voorafgaand aan de race of het evenement als tijdens de race of het evenement zelf dient er duidelijk aangegeven te worden dat het om een virtueel (sport)evenement gaat, zodat de speler op geen enkele moment kan denken dat het over een reële wedstrijd gaat. Ook dient er zowel op het scherm waarop het evenement wordt uitgezonden als op de tickets die worden uitgereikt aan de wedders duidelijk vermeld te worden dat het in casu over een virtueel (sport)evenement gaat.
 
8.BEPERKING VAN HET AANBOD
Om te vermijden dat deze nieuwe soort weddenschappen tot uitwassen leidt, verdient het aanbeveling het aanbod ervan te beperken. Na een toekomstige evaluatie kan deze beperking indien nodig aangepast worden. Enerzijds dient de uitzendtijd van de virtuele (sport)evenementen beperkt te blijven tot maximum 30 uur per maand. Het beginpunt van de uitzendtijd is het moment waarop de eerste zichtbare actie van het betreffende evenement plaatsvindt. Het eindpunt is het moment waarop de laatste zichtbare actie van het betreffende virtuele evenement is afgelopen. Anderzijds kunnen virtuele (sport)weddenschappen gedurende maximum een tijdslot van 4 uur per dag aangenomen en verkocht worden zodat het bijkomstig karakter gewaarborgd blijft. Dit tijdslot van 4 uur kan verdeeld worden in 4 sloten van 1 doorlopend uur per dag.
Indien er bijvoorbeeld om 11.15 uur een eerste weddenschap op een virtueel (sport)evenement wordt aangeboden in de wedkantoren, start hierdoor een eerste tijdslot van 1 doorlopend uur tot 12.15 uur ongeacht of er de facto nog andere weddenschappen op virtuele (sport)evenementen worden aangeboden tijdens dit uur. Er zijn voor die dag aldus nog 3 tijdsloten van 1 doorlopend uur beschikbaar waarin dergelijke weddenschappen kunnen worden aangenomen en verkocht.
Om hierover de controle te bewaren dient de vergunninghouder F1 op eenvoudig verzoek een overzicht per maand van de uitzend- en verkoopstijden, de verkooppunten en de omzet en de winst inzake virtuele (sport)weddenschappen aan het secretariaat van de Kansspelcommissie mede te delen.
Gedurende de eerste drie maanden na voorafgaande toelating tot het inrichten van virtuele (sport)weddenschappen door de het secretariaat van de Kansspelcommissie, dient de vergunninghouder F1 dergelijk maandoverzicht spontaan te bezorgen.

Vragen over kansspelen?


For more information contact