Contracten & distributie

Contracten & distributie

Bij Sirius Legal kan u terecht voor het onderhandelen en opstellen van al uw commerciële contracten, voor het opzetten en uitbreiden van uw distributienetwerken, bij de voorbereiding van distributieovereenkomsten.

We zij er vanzelfsprekend ook voor u ams het misgaat: we staan onze cliënten bij bij discussies over de uitvoering van overeenkomsten en de eventuele beëindiging ervan, bij arbitrages en rechtzaken en, als de situatie het toelaat ook bij bemiddelingen.

Dankzij de actieve deelname aan internationale netwerken en kamers van koophandel, heeft ons team een wereldwijd netwerk uitgebouwd en ervaring opgedaan om grensoverschrijdende aangelegenheden met de vereiste expertise te behandelen.


Commerciële overeenkomsten

We zijn er voor u voor alle types van commerciële overeenkomsten, en in de meest uiteenlopende sectoren (industrie, bouw, dienstverlening, textiel,…).

U kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

 • Distributie, agentuur, concessies, franchising
 • Koop en verkoop
 • Productaansprakelijkheid en labeling
 • Overdracht van handelsfonds
 • Huur en lease
 • Levering van goederen en diensten
 • Verkoop van ondernemingen, aandelen, fusies, splitsingen
 • Incasso
 • Insolventie, gerechtelijk akkoord, faillissementen
 • software development, licentie, onderhoud, SLA’s, …
 • dienstenovereenkomsten
 • consultancycontracten

Distributierecht

Jarenlange ervaring in online handel én in klassieke distributie voor enkele grote ketens, maakt ons bovendien tot de geschikte partner voor al uw vragen rond selectieve distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchisingprojecten.

Deze overeenkomsten lijken op het eerste zicht veel met elkaar gemeen te hebben. De wettelijke regels die op elk van deze distributievormen van toepassing zijn, verschillen echter wezenlijk van elkaar.  Sirius Legal heeft jarenlange ervaring op dit gebied.

Wij staan ons cliënteel bij met overeenkomsten op maat van hun project, in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en met optimale waarborgen voor hun belangen. Via ons uitgebreid internationaal contactennetwerk, verlenen wij onze diensten bovendien in een internationale context voor buitenlandse bedrijven die een verkoopnetwerk opzetten in België of voor Belgische bedrijven die de grenzen overtrekken.

Sirius Legal staat bedrijven bij met:

 • opzetten van een distributienetwerk
 • standaard franchising, concessie en agentuurcontracten
 • handelshuurovereenkomsten
 • Overdrachten van handelsfonds
 • garanties en zekerheden
 • precontractuele informatieverlichtingen en ruime bijstand bij onderhandelingen
 • geschillen tussen franchise- en concessiehouders en franchise- of concessiegevers
 • bescherming van merken, handelsbenamingen, domeinnamen
 • geschillen met concurrenten inzake distributierecht
 • vastgoeddeals
 • commerciële contracten met leveranciers en partners
 • financiering van uw projecten
 • vertaling van distributienetwerken naar de internetwereld
 • vanzelfsprekend ook alle aspecten van online distributie

voorbeeld cases

Recent hebben onze advocaten o.a.:

 • Diverse Belgische en buitenlandse bedrijven bijgestaan met advies inzake online distributie, parallelle import en gesloten distributiesystemen
 • Een Belgische software developer bijgestaan op permanente basis bij het opstellen en sluiten van licentiecontracten, onderhoudscontacten en consultancyprojecten in de ganse wereld
 • Een Amerikaanse beursgenoteerd softwarebedrijf bijgestaan in onderhandelingen met diverse Belgische bedrijven ivm de licentie, het onderhoud en de installatie van software
 • Een grote Belgische webshop bijgestaan in twee geschillen aangaande de fout gelopen ontwikkeling van enerzijds een nieuwe webshop en anderzijds een complex ERP pakket
 • Distributiecontracten onderhandeld voor een Belgische industriële groep
 • Advies verleend inzake éénzijdige prijsverhogingen opgelegd door een Belgisch chemisch bedrijf
 • Een gerechtelijke procedure gevoerd voor een Amerikaanse protheseproducent ingevolge een discussie omtrent productaansprakelijkheid
 • Een hotel begeleid in de overdracht van zijn handelsfonds
 • Een software developer begeleid bij een buy-out van aandelen
 • Een innovatief start-up project begeleid bij de aandelendeal die een externe financier toeliet om in het project te stappen
 • Een producent uit Hong Kong voor de Belgische rechtbanken verdedigd tegen vermeend verborgen gebreken in een internationale koop
 • Een Belgische multinational bijgestaan in verschillende geschillen met o.m.  Belgische, Noorse en Britse contractpartners
 • Een Amerikaanse consultancygroep bijgestaan in een geschil met een Belgisch technologiebedrijf aangaande de beëindiging van een service- , implementatie- en trainingscontract


Voor meer info contacteer

Voor meer info contacteer

Of contacteer ons online:

Naam
Bedrijf
Adres
E-mail
Waarmee kunnen wij u helpen?
*

Distributie & franchising

Selectieve distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchisingprojecten lijken op het eerste zicht veel met elkaar gemeen te hebben. De wettelijke regels die op elk van deze distributievormen van toepassing zijn, verschillen echter wezenlijk van elkaar.  Sirius Legal heeft jarenlange ervaring op dit gebied.

Wij staan ons cliënteel bij met overeenkomsten op maat van hun project, in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en met optimale waarborgen voor hun belangen. Via ons uitgebreid internationaal contactennetwerk, verlenen wij onze diensten bovendien in een internationale context voor buitenlandse bedrijven die een verkoopnetwerk opzetten in België of voor Belgische bedrijven die de grenzen overtrekken.


Onze diensten

 • opzetten van een distributienetwerk
 • standaard franchising, concessie en agentuurcontracten
 • handelshuurovereenkomsten
 • Overdrachten van handelsfonds
 • garanties en zekerheden
 • precontractuele informatieverlichtingen en ruime bijstand bij onderhandelingen
 • geschillen tussen franchise- en concessiehouders en franchise- of concessiegevers
 • bescherming van merken, handelsbenamingen, domeinnamen
 • geschillen met concurrenten inzake distributierecht
 • vastgoeddeals
 • commerciële contracten met leveranciers en partners
 • financiering van uw projecten
 • vertaling van distributienetwerken naar de internetwereld


Schuldinvordering debiteurenbeheer incasso

Behalve advies verlenen, contracten opstellen, onderhandelen en procedures voeren, staan onze advocaten ons cliënteel ook bij bij debiteurenbeheer en incasso van onbetaalde facturen.  Wij staan wat dit betreft zowel bedrijven als particulieren bij met een aangepaste dienstverlening.

Sirius Legal onderscheidt zich hierbij duidelijk van de commerciële incassobureaus die op de markt actief zijn omdat al onze medewerkers advocaat zijn.   Wij kunnen u dus niet enkel kunnen bijstaan bij het verzenden van ingebrekestellingen en het onderhandelen van afbetalingsplannen, maar staan ook voor u klaar om, wanneer het moment gekomen is, naar de rechtbank te trekken en een uitvoerbaar vonnis voor u te bekomen, samen met alle andere nodige maatregelen zoals beslagen of kort geding maatregelen.

Uw dossier wordt uitsluitend door advocaten behandeld en van begin tot eind opgevolgd door hetzelfde team.  Dit garandeert u van de eerste tot de laatste dag alle nodige transparantie, dossierkennis en expertise, met een snel en efficiënt resultaat tot gevolg.

Al onze tussenkomsten gebeuren efficiënt en krachtdadig, maar eveneens op een ethische wijze en met respect voor de regels van de Orde van Advocaten.  De naam en reputatie van uw bedrijf en van ons kantoor zijn immers, ook bij debiteurenbeheer, van essentieel belang.

Sirius Legal maakt het verschil met bijzonder klaar en duidelijke afspraken over erelonen en kosten.  Wij vragen van u geen provisies en geen dossierkosten of kantoorkosten.  Onze afspraken zijn transparant, zonder verrassingen en verborgen kosten en altijd op maat van uw bedrijf of dossier.


Onze diensten

 • Integraal debiteurenbeheer (alle openstaande facturen worden opgevolgd tot en met de betaling)
 • Solvabiliteitsonderzoeken
 • Betalingsopvolging via onze derdenrekening
 • Automatische herinneringsbrieven en ingebrekestellingen via ons briefpapier
 • Buitengerechtelijke invordering bij consumenten en bij professionele klanten
 • Minnelijke schikkingen, afbetalingsplannen en dadingen
 • Bewarende beslagen, voorlopige maatregelen, kort geding procedures
 • Bijstand bij expertises
 • Dagvaardingen, conclusies, pleidooien
 • Betekening en uitvoering van vonnissen
 • Afbetalingsopvolging;
 • Bijstand bij faillissementen, vereffeningen, gerechtelijke reorganisaties, schuldbemiddelingen
 • Bijstand bij incasso op buitenlandse klanten