Invorderen van onbetaalde facturen binnenkort zonder rechtbank mogelijk

shutterstock_1391724Invordering van onbetwiste facturen wordt binnenkort heel wat makkelijker.  Op 16 oktober 2015 keurde het parlement een wetsontwerp goed dat de invordering van niet-betwiste facturen tussen ondernemingen moet vergemakkelijken. Laattijdige betalingen door eigen klanten vormt immers nog steeds de oorzaak voor 10% van de faillissementen in België.

De wetgever heeft ervoor geopteerd om een relatief eenvoudige en goedkope administratieve procedure te ontwikkelen die moet toelaten om onbetwiste schulden in te vorderen zonder dat men langs de rechter moet passeren.  Schulden zullen geïnd kunnen worden door een eenvoudige ingebrekestelling en daaropvolgend PV van gerechtsdeurwaarder, waarna desnoods beslag kan worden gelegd.

Voorwaarden

Belangrijk om op te merken is dat deze procedure enkel van toepassing is op onbetwiste facturen tussen ondernemingen die betrekking hebben op de uitoefening van hun professionele activiteit en dus onder geen enkel beding ten aanzien van consumenten of particulieren.

Bovendien moet het voorwerp van de factuur een geldsom zijn die vaststaat en opeisbaar is, ongeacht het bedrag ervan en vermeerderd met de gerechtelijke en minnelijke intresten, invorderingskosten alsmede schadebeding ten belope van max. 10% van de hoofdsom van de schuld.

De wetgever heeft bepaalde schulden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze nieuwe bepalingen:

  • Schulden ten aanzien van publieke overheden (dit is Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de instellingen van openbaar nut en, in het algemeen, aan alle publiekrechtelijke rechtspersonen)
  • Schulden ten aanzien van een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling,…
  • Niet contractuele verbintenissen tenzij er bijvoorbeeld een schuldbekentenis zou zijn.

Verloop van de procedure

De procedure verloopt in 4 stappen:

  • STAP 1: de schuldeiser neemt een advocaat onder de arm die een aanmaning opmaakt welke vervolgens door de gerechtsdeurwaarder zal worden betekend aan de schuldenaar. Deze aanmaning zal ook een “reactieformulier” bevatten voor de schuldenaar.
  • STAP 2: de schuldenaar krijgt een maand om in handen van de gerechtsdeurwaarder: (1) te betalen; (2) betalingsfaciliteiten te vragen of (3) de schuld (geheel of gedeeltelijk) te betwisten via het “reactieformulier”.
  • STAP 3: de invorderingsprocedure wordt uitgeschakeld voor de schulden die betaald worden of die geen onbetwiste schulden blijken te zijn.
  • STAP 4: Wanneer de schuldenaar niet tijdig betaalt of niet tijdig betwist, bij niet-akkoord over betalingsfaciliteiten of niet-nakoming hiervan wordt het saldo van de schuldvordering uitvoerbaar verklaard door een proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder. Deze “titel” is een uitvoerbare titel op basis waarvan men onmiddellijk kan overgaan tot beslag.

Echter, indien de schuldenaar zou beslissen om op dat moment naar de rechtbank te gaan, dan wordt de mogelijkheid van tenuitvoerlegging geschorst.

Uit de memorie van toelichting blijkt dat het wel degelijk de bedoeling zou zijn dat een niet-of onvoldoende gemotiveerde betwisting gelijkstaat met een afwezigheid van betwisting en dat deze motivering aan de hand van het “reactieformulier” dus geen pure formaliteit is/kan zijn. Misbruik zou dan kunnen bestraft worden met een burgerlijke boete voor “tergend en roekeloos geding” indien uit een burgerlijke procedure zou blijken dat de factuur “kennelijk ten onrechte” werd betwist. Het is echter onduidelijk wie de impertinentie of ongegrondheid van de betwisting van de schuldenaar zal beoordelen, volgens de memorie van toelichting komt dit immers niet toe aan de gerechtsdeurwaarder. Desalniettemin is enkel de gerechtsdeurwaarder bevoegd om een proces-verbaal op te maken die de invordering van de schuld moet toelaten.

Deze nieuwe bepalingen die deel zullen uitmaken van het Gerechtelijk Wetboek moeten eerst nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en zijn vandaag dus nog NIET in werking. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden deze bepalingen van kracht.  We volgen dit vanzelfsprekend verder op voor u en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen rond incasso?

Neem dan zeker een kijkje op onze incasso pagina’s.

Aarzel ook niet om contact op te nemen met Bart Van den Brande of Freekje De Vidts.  We bekijken graag hoe we u best kunnen bijstaan.