Minder licenties voor kansspelaanbieders en uitbreiding kansspelbelasting tot weddenschappen op sportevenementen en paarden- en hondenrennen buiten E.E.R.

11_HITCasino_ruleta_by_HIT_CasinoTwee wijzigingen in de Belgische kansspelwereld deze maand.

De website van de kansspelcommissie kondigt een vermindering van het aantal licenties B en F aan en artikel 44 van het Wetboek op de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen (WGB) wordt aangepast door het Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015.

Vermindering van het aantal licenties

De Kansspelcommissie meldt dat er “structurele maatregelen genomen worden om het aantal kansspelinrichtingen klasse II en IV in te perken.

Vandaag zijn er 179 vergunde speelhallen in België.  de wet voorziet in maximum 180 licenties en theoretisch zou er dus nog eentje kunnen bijkomen, maar politiek bestaat er al enige tijd een consensus over het feit dat België wellicht geen nood heeft aan 180 licentiehouders B.

De Kansspelcommissie stelt zelf dat “de kansspelinrichtingen klasse II economisch moeilijke tijden beleven. Enerzijds is er het te grote aanbod, mede door de groeiende online markt, waardoor de markt is verzadigd. Anderzijds is er de strenge reglementering ( rookverbod, het verbod om cadeautjes aan te bieden) waardoor de kansspelinrichtingen klasse II aan aantrekkingskracht hebben ingeboet.”

Om de economische leefbaarheid  te verbeteren moet het aantal vergunningen B geleidelijk gereduceerd worden tot 150.  De kansspelcommissie zal dus het aantal licenties B verminderen tot 174 tegen eind 2015, tot 165 in de loop van het jaar 2016 en tot 150 in de loop van het jaar 2017.

Voor de licenties F2 (gokkantoren) zou een vermindering van 1.000 op heden naar 600 gerealiseerd moeten worden.Een en ander zou zo veel mogelijk gerealiseerd worden door vrijwillige inleveringen van vergunningen door licentiehouders die vandaag onvoldoende rendabel zijn en ervoor kiezen om ermee te stoppen.  Om zoveel mogelijk aanbieders tot “vrijwillige” inlevering van hun licentie te bewegen zal de mogelijkheid de tot op heden bestond om een locatiewijziging aan te vragen als de toegekende locatie onrendabel bleek opgeschort worden vanaf 1 januari 2016.  Wie geen rendabele ligging heeft, zal daar dus niets meer aan kunnen veranderen en -zo hoopt men- zijn licentie inleveren.

Daarnaast is beslist om vanaf heden en voor een termijn van drie jaar vrijgekomen vergunningen niet opnieuw aan andere aanvragers toe te kennen, waardoor de facto de komende drie jaar geen enkele nieuwe aanbieder in België zal kunnen starten met een eigen licentie.

Tenslotte zal ook het toezicht op de financiële situatie van de licentiehouders opgeschroefd worden.  aangezien een deel van de sector met rentabiliteitsproblemen sukkelt is verhoogde waakzaamheid geboden en ook hier zal ongetwijfeld ingegrepen worden door het intrekken van licenties als de solvabiliteits- en rentabiliteitsratio’s van bepaalde aanbieders niet (meer) aan de wettelijke minima zou voldoen.

De Kansspelcommissie adviseert overigens de overheid om deze vermindering van het aantal licenties  “structureel te verankeren in de Kansspelwet van 7 mei 1999 door een wijziging van artikel 34.

Fiscale aanpassing

Naast bovenstaande ingrijpende wijziging, kan ook op fiscaal vlak nieuws aangekondigd worden.  Het ‘decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015’ is verschenen in het Staatsblad van 15 juli 2015 en daarin wordt besloten tot de invoering van een eenvormig belastingtarief van 15% voor weddenschappen op “paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen in binnen- én buitenland, ook buiten de landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

Deze maatregel geldt vanaf 25 juli 2015 en wijzigt artikel 44 WGB.

Tot op heden was de kansspelbelastign enkel verschuldigd op” paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen, die zowel in België als in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte plaatsvinden”.  Het toepassingsgebied van de wet wordt dus uitgebreid en ook op weddenschappen op bijvoorbeeld Amerikaanse sportwedstrijden is vanaf heden belasting verschuldigd.

De belasting op spelen en weddenschappen is overigens een gewestelijke belasting en bijgevolg kan Vlaanderen bij decreet aanpassingen doen aan de geldende regels.

Op heden is het vanzelfsprekend nog steeds zo dat de effectieve inning van de kansspelbelasting in Vlaanderen en Brussel door de federale FOD Financiën gebeurt, maar vanaf 1 januari 2017 neemt de Vlaamse Belastingsdienst hiervoor zelf het heft in handen.

Vragen over kansspelen?

Voor alle vragen over kansspelen kan u terecht bij de auteur van dit artikel op bart@siriuslegal.be of op 0032 486 901 931.