Nieuw beschermingsregime voor bedrijfsgeheimen en know-how op komst

Vorige week keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed die grote implicaties zal hebben voor de bescherming van bedrijfsgeheimen en know-how. De bedoeling van deze nieuwe wet (die kadert in de omzetting van een Europese richtlijn), is om bedrijven toe te laten hun bedrijfsgeheimen en know-how beter te beschermen en hen rechtsmiddelen ter beschikking te stellen zoals een stakingsvordering om op te treden tegen schendingen van hun rechten.

Achtergrond

Dit wetsontwerp kadert in de omzetting van Europese Richtlijn 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Deze richtlijn is er gekomen vanuit de vaststelling dat er in de verschillende lidstaten niet op eenzelfde wijze wordt omgegaan met de bescherming van bedrijfsgeheimen hetgeen een belemmering vormt voor het vrije verkeer.

Het wetsontwerp dat vorige week door de Ministerraad werd goedgekeurd zal deze richtlijn omzetten in het Belgische recht en wijzigingen aanbrengen aan het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek Economisch Recht en Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De bescherming van know-how en bedrijfsgeheimen wordt daarbij gespiegeld aan het regime dat vandaag al geldt voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, zonder dat het echter de bedoeling is om een nieuwe intellectueel eigendomsrecht te creëren (!)

Wat is een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim is volgens de Richtlijn informatie die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

  • de informatie is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;
  • de informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en
  • de informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden;

Procedurele maatregelen?

Ondanks het feit dat ervoor werd gekozen om zoveel mogelijk aan te leunen bij de bestaande regimes die gelden voor intellectuele eigendomsrechten, zal het niet mogelijk zijn om een beslag inzake namaak te leggen op documenten die bedrijfsgeheimen bevatten.

Het zal wel mogelijk zijn voor de rechtbank om een aantal corrigerende en conservatoire maatregelen te nemen zoals een het bevelen van een stakingsvordering, het terugroepen of de vernietiging van de inbreukmakende goederen van de markt, de vernietiging van de documenten, voorwerpen, materialen,… die de bedrijfsgeheimen bevatten,…

Daarnaast heeft de houder van het bedrijfsgeheim steeds recht op vergoeding van elke schade die hij lijdt door het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken, of openbaarmaken van het bedrijfsgeheim door een derde.

De bevoegde rechtbank in dit soort zaken zal steeds de rechtbank van koophandel zijn die is gevestigd waar het hof van beroep zijn zetel heeft, zélfs indien de partijen geen ondernemingen zijn en ongeacht het bedrag van de vordering.

Vertrouwelijkheidsverplichting lopende een gerechtelijke procedure

Een andere interessante nieuwigheid is een vertrouwelijksverplichting die wordt ingevoerd in het Gerechtelijke Wetboek. Deze verplichting kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer 2 concurrenten voor de rechtbank staan en er met het oog op het beslechten van het geschil bepaalde documenten die als bedrijfsgeheim aangemerkt worden, dienen te worden overgelegd. Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft immers van kracht na het beëindigen van de procedure en de rechter kan daarnaast een reeks aan maatregelen nemen om het bedrijfsgeheim zoveel als mogelijk te beschermen op straffe van een geldboete bij niet naleving.

Inwerkingtreding

Dit wetsontwerp moet nog goedgekeurd worden door de Kamer en is zodus nog niet de finale tekst. Sirius Legal houdt u graag op de hoogte van de evoluties in dit dossier.

Vragen over de bescherming van know-how of bedrijfsgeheimen? Een Non-Disclosure Agreement (NDA) nodig?

Contacteer ons gerust via info@siriuslegal.be