Nieuw decreet pop-up stores in werking op 1 september 2016

Pop-up stores zijn overal tegenwoordig.  Tijdelijke winkels, restaurants, bars of events duiken overal in het straatbeeld op en voor veel ondernemers is het pop-up concept een ideale manier om nieuwe zaak te starten of om te testen of een nieuw concept zal aanslaan bij het publiek. 

Juridisch gezien bestaan -of bestonden- er enkele vervelende obstakels voor pop-up store uitbaters.  Eentje daarvan was de vaststelling dat de handelshuurwetgeving absoluut niet aangepast is aan verhuur van winkelruimtes voor korte termijn.  Een klassieke handelshuur wordt immers aangegaan voor minstens 9 jaar, terwijl pop-up stores vaak maar een levensduur van enkele weken of maanden hebben.

Hieraan wordt door de Vlaamse overheid nu een mouw gepast.  Op 1 september  2016 treedt het nieuwe decreet voor de “huur van korte duur voor handel en ambacht” in werking. Dit decreet regelt vanaf nu de huur voor korte duur van handelspanden en heeft als voornaamste doel het vergemakkelijken van het starten van pop-up stores.

Sirius Legal vat voor u de belangrijkste punten samen.

Toepassingsgebied

Het nieuwe decreet heeft betrekking op:

–          De huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen;

–          Die door de huurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of het bedrijf van de ambachtsman, waarbij er een rechtsreeks contact is tussen de huurder en het publiek. Het is daarbij van geen belang hoe het contact tussen huurder en publiek tot stand komt.

–          Uitdrukkelijk gesloten voor een duur die 1 jaar niet te boven gaat.

Duur en beëindiging

De duur van de huur mag dus 1 jaar niet overschrijden. De overeenkomsten die worden afgesloten onder dit Decreet eindigen dus automatisch en van rechtswege, zonder dat er een opzegging noodzakelijk is.

Wanneer de overeenkomst toch voor een langere periode dan 1 jaar zou worden afgesloten of wordt verlengd waarbij de totale duur van de huur langer is dan 1 jaar, valt de overeenkomst automatisch onder de handelshuurwet. De overeenkomst wordt zodus geacht te zijn aangegaan voor 1 jaar.

Men kan zodus niet aan de toepassing van de wet ontsnappen door het afsluiten van een aantal kortlopende overeenkomsten na elkaar.

Het decreet voorziet ook in een opzeggingsmogelijkheid voor de huurder met een opzegtermijn van 1 maand. De verhuurder kan de huurder zodus niet uitzetten, dan in onderling akkoord.

Huurprijs

In tegenstelling tot de handelshuurwet, dient de huurprijs die wordt betaald onder het Decreet alle belastingen te omvatten. Kosten van nutsvoorzieningen dienen dan wel nog afzonderlijk door de huurder te worden betaald.

Verbouwingen

Het Decreet voorziet dat de huurder het recht heeft om alle werken uit te voeren in het pand die noodzakelijk zijn voor zijn onderneming en waarvan de kosten het bedrag van 1 jaar huur niet te boven gaan.

Voorwaarde is wel dat de esthetische waarde, stabiliteit, veiligheid,… van het gebouw niet in gevaar wordt gebracht en dat de verhuurder vóór de aanvang van de werken hiervan in kennis wordt gesteld.

Bij de beëindiging van de huurovereenkomst is de verhuurder geen vergoeding verschuldigd voor deze verbouwingen. Bovendien kan de verhuurder de verwijdering ervan vorderen aan het einde van de huur.

Overdracht van huur en onderverhuring door de huurder zijn te allen tijde verboden.

Verkoop van het onroerend goed

In geval het verhuurde pand wordt verkocht door de verhuurder, dient de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst te respecteren en kan hij de huurder niet uitzetten dan mits onderling akkoord.

Bevoegde rechtbank

De vrederechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing van het decreet. De bevoegde vrederechter is deze van de plaats waar het onroerend goed is gelegen.

Vragen over uw handelshuurovereenkomst of uw overeenkomst voor de huur van korte duur?

Contacteer ons via info@siriuslegal.be of via het contactformulier op onze website.