Nieuwe toerismelogiesdecreet in werking

Op 1 april 2017 is het nieuwe Toerismelogiesdecreet in werking getreden. Dit nieuwe decreet schept een kader waarbinnen onder andere AirBnB-diensten kunnen fungeren. Sirius Legal schetst u hierbij kort de belangrijkste punten van het nieuwe decreet.

Toepassingsgebied

Het Toerismelogiesdecreet is van toepassing op elk logies dat in het Vlaamse Gewest op de toeristische markt wordt aangeboden, door een uitbater of via een tussenpersoon en dat tegen betaling een verblijfsmogelijkheid biedt. Het maakt zodus geen verschil of dit rechtsreeks wordt aangeboden, dan wel via een tussenpersoon of een (online) platform. Bovendien maakt het geen verschil of het verblijf professioneel of occasioneel als bijverdienste wordt aangeboden.

Uitgesloten zijn verblijfsmogelijkheden die gratis worden aangeboden; logies die je enkel aan familie, vrienden en kennissen verhuurt maar niet promoot; erkende jeugdverblijven; jeugdbewegingskampen op kampeerterreinen en in/naast jeugdlokalen en tijdelijke evenementencampings.

Verblijven die wél onder het nieuwe logiesdecreet vallen zijn bv., AirBnB verblijven, particulier die zijn 2e verblijf occasioneel verhuurt en daarvoor promotie voert (en dus niet enkel aan vrienden/familie/kennis),…

Verblijven die niet onder het toepassingsgebied vallen zijn: 2e verblijf van een particulier die occasioneel enkel aan vrienden/familie ter beschikking wordt gesteld; particulieren die coach-surfing aanbieden (voor zover gratis!), de camping van Pukkelpop,…

7 verplichte basisvoorwaarden

Het decreet bepaalt dat de logies die onder haar toepassingsgebied vallen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. Positief brandveiligheidsattest
  2. Logies moet proper zijn en onderhouden
  3. Verzekering voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én voor de uitbating
  4. De uitbater/persoon die dagelijkse leiding heeft is niet veroordeeld voor misdrijven
  5. Het logies wordt minstens voor één overnachting aangeboden
  6. De uitbater beschikt over een eigendomsbewijs of over een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten
  7. De informatie over het logies is waarheidsgetrouw.

Verplichte algemene uitbatingsnormen

Het logiesdecreet maakt een onderscheid tussen kamergebonden verblijven (m.a.w. logies in een gebouw) en terreingebonden verblijven (zoals bv. kampeerplaatsen, vakantiehuisjes) en bepaalt in functie daarvan de uitbatingsnormen.

Wil je daarnaast ook een beschermde benaming zoals bv. “B&B”, “vakantiewoning” of “vakantiepark” gebruiken, dan dien je nog aan een aantal andere uitbatingsvoorwaarden te voldoen.

Aanmelding en erkenning van logies

Vóóraleer je van start gaat met het logies dien je jouw logies gratis aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. Dit kan eenvoudigweg via een online aanmeldingstool (uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be) en is verplicht. Deze aanmelding is enkel mogelijk indien je voldoet aan de basisvoorwaarden én aan de uitbatingsvoorwaarden.

Daarnaast kan je jouw logies ook gratis laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, deze erkenning is vrijwillig (in tegenstelling tot de aanmelding) én kan je een aanvraag indien om een beschermde benaming (bv. B&B, vakantiewoning, hostel, camperterrein,…) te mogen gebruiken.

Overgangsmaatregelen

Indien jouw logies reeds vergund of aangemeld was onder het oude decreet, dan blijft deze vergunning respectievelijk aanmelding gelden onder het nieuwe decreet tenzij je je verblijf intussen zou uitgebreid hebben bijvoorbeeld.

Indien je reeds een -onder het oude decreet- vergund logies uitbaat, zal Toerisme Vlaanderen in de loop van 2017 contact opnemen met jou met de vraag om jouw vergunning om te zetten in een erkenning. Nadien krijg je 2 jaar tijd om hierover te beslissen en tijdens deze periode blijft je vergunning ook geldig.

Indien je reeds een aanmelding had bekomen maar nog geen positief brandveiligheidsattest op 1 april 2017, krijg je nog een jaar de tijd om dit in orde te brengen.

Vragen over het Toerismelogiesdecreet of reisrecht in het algemeen?

Contacteer Bart Van den Brande of Freekje De Vidts via mail (info@siriuslegal.be) of telefoon: 02/721 13 00.