Online gokken en poker in België nu definitief aan banden (?)

We meldden u al in november en december 2010 dat de nieuwe kansspelwetgeving vanaf 1 januari in principe in werking moest treden, maar dat de effectieve inwerkingtreding voorlopig niet kon gebeuren omdat de KB’s die concrete invulling moesten geven nog ontbraken.

Vandaag zijn niet enkel de ontbrekende KB’s gepubliceerd, maar -en dat is zo mogelijk nóg belangrijker- gisteren 14 juli 2011 velde het Grondwettelijk Hof eveneens een arrest in een procedure die was aangespannen door drie (belangenverenigingen van) aanbieders van online gokspelen en die tot doel had de nieuwe wet te horen vernietigen omwille van de strijdigheid ervan met de Grondwet.  Het Grondwettelijk Hof wees de argumenten van de goksector af als ongegrond en daarmee lijkt de weg (voorlopig) open te liggen voor de effectieve inwerkingtreding van de kansspelwetgeving.

We vatten nogmaals het opzet van de nieuwe kansspelwetgeving voor u samen.  Sinds 1 januari 2011 is het aanbieden van kansspelen, zowel fysiek in speelhallen en casino’s als online, onderworpen aan het vooraf verkrijgen van een licentie, die verstrekt wordt door de kansspelcommissie.

Voor de fysieke aanbieders (speelhallen, casino’s, caféspelen,gokkantoren voor sportweddenschappen of paardenrennen …) is vooraf een beperkt aantal licenties vastgelegd.  Zo zijn er bijvoorbeeld negen licenties verkrijgbaar om in België een casino uit te baten.  Aangezien België al jarenlang over negen casino’s beschikt, spreekt het voor zich dat deze negen licenties naar de betreffende casino’s zullen gaan.  Ook voor speelhallen, gokkantoren en aanbieders van caféspelen is een beperkt aantal licenties beschikbaar.

Het aanvragen van deze licenties liep de voorbije maanden aanzienlijke vertraging op omdat de KB’s die onder meer moeten bepalen hoe het dossier eruit moet zien en welke aanvraagformulieren gebruikt moeten worden op zich lieten wachten.  Uiteindelijk zijn die KB’s er nu dus toch, maar achter de schermen was de kansspelcommissie al een tijdje bezig met het samenstellen van aanvraagdossiers.

Voor aanbieders van online kansspelen verandert de nieuwe wet het meest: ook zij moeten vanaf nu een licentie op zak hebben en bij gebreke daaraan verkeren zij in de illegaliteit en stellen zij zich bloot aan strafrechtelijke vervolging en aanzienlijke straffen.  Door het feit dat het verkrijgen van een licentie voorbehouden is aan houders van een fysieke licentie, zal het aantal online aanbieders eveneens erg beperkt zijn en zullen talloze -buitenlandse- goksites op slag illegaal zijn en -voor zover de technische mogelijkheden en beschikbare middelen het toelaten- van internet geweerd worden in België.  Een en ander heeft tot gevolg dat er vooral voor de online licenties al en tijdje een rush aan de gang is om tijdig een licentie te bekomen en dat er door heel wat online aanbieders onderhandeld wordt met houders van fysieke licenties om allerlei vormen van samenwerking aan te gaan, die hen kunnen toelaten om toch  regelmatig in België aan de slag te gaan.

Sinds eergisteren kennen zij dus ook heel wat van de concrete voorwaarden waaraan zij zullen moeten voldoen en die niet expliciet in de wet waren uitgewerkt.  De KB’s die inmiddels gepubliceerd werden, bevatten onder meer de wijze waarop een dossier ingediend kan worden en wat erin moet staan en dat is onder meer de naam van de website, de opbouw van de website, de plaats waar de website zal worden beheerd  (er weze aan herinnerd dat de servers sowieso in België moeten staan), …

De kandidaat-aanbieder zal ook een dossier moeten voorleggen waaruit blijkt dat hij voldoet aan alle kwaliteitsvoorwaarden.  Zo zal hij onder meer moeten aantonen welke maatregel hij zal nemen ter bescherming van sociaal zwakkere groepen, hoe hij klachten zal behandelen en bijvoorbeeld ook welke reclamepolitiek hij zal voeren, waarbij hij “de nodige terughoudendheid” zal moeten betonen en voor elke campagne een contactpersoon met de kansspelcommissie zal moeten aanduiden.  Dit criterium is op het eerste zicht erg vaag en het zal case by case te bekijken zijn wat hieronder begrepen dient te worden.  Wij bij Sirius Legal kijken alvast uit naar de eerste reclamecampagnes voor kansspelen…

Ook interessant is de vaststelling dat het toegangsverbod dat de kansspelcommissie kan opleggen aan problematische spelers ook in de online wereld zal gelden.  Om dit te kunnen realiseren zal iedereen die op een vergunde website wil gokken zich eerst moeten registreren, bijvoorbeeld via een eID reader.

We wijzen er nog even op dat ook poker tot nader order -en hoewel hierover in een aantal landen, waaronder Nederland en de USA controverse bestaat- als een kansspel beschouwd wordt en dat ook online pokertafels dus binnenkort een casinovergunning zullen moeten bekomen.  De pokertafel die geen vergunning heeft én de speler die op zo’n website poker speelt stellen zich bloot aan aanzienlijke straffen.

De ganse Belgische kansspelwetgeving is echter niet zonder controverse.  Ze kadert in een geheel van hervormingen van heel wat nationale kansspelwetgevingen, waaronder de Duitse en de Griekse, en heel wat  online aanbieders verzetten zich met hand en tand tegen de verschillende, vaak erg uiteenlopende nieuwe nationale wetgevingen.  Zo vocht onder meer Betfair recent zowel de Griekse als de Duitse kansspelwetgeving aan voor de rechtbank.

Datzelfde Betfair trok ook in België, samen met Telebet en de Remote Gambling Association, naar het Grondwettelijk Hof.  De 3 operatoren probeerden de vernietiging te verkrijgen van de kansspelwet van 10 januari 2010.  Het Hof deed vorige donderdag, 14 juli uitspraak in beide zaken met rolnummers 4929 en 5011.

In de eerste plaats voerden de verzoekende partijen aan dat kansspelen een gemeenschapsmaterie zou zijn (het organiseren van sportweddenschappen) en geen federale materie, zodat de federale overheid onbevoegd zou zijn.  Dit argument werd bijna vanzelfsprekend niet weerhouden door het Grondwettelijk Hof. Dat het organiseren van sport en de begeleiding een gemeenschapsmaterie is moge duidelijk zijn. Het Hof heeft echter terecht geoordeeld dat het organiseren van sportweddenschappen wel degelijk een federale materie is en geen bevoegdheid van de Gemeenschappen.

Zwaarwichtiger was daarnaast het argument dat de vereiste van fysieke aanwezigheid in België voor online operatoren strijdig zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.  Zoals hierboven reeds aangehaald kan een online operator alleen de spelen aanbieden die hij ook offline aanbiedt, zodat hij verplicht is om een fysieke vestiging/casino/gokkantoor/speelhal in België te vestigen om online diensten te mogen aanbieden én is daarnaast vereist dat zijn servers in België staan, hetgeen zeer zware beperkingen oplegt voor buitenlandse aanbieders van bijvoorbeeld online pokerspelen.

Zonder in detail op de uitvoerige beslissing van het Hof in te gaan kunnen we wel stellen dat het Hof bijna integraal de argumentatie overneemt die het Europees Hof van Justitie uit de arresten C-42/07 van 8 september 2009 (Liga Portuguesa de Futebol Professional en Bwin International), 3 juni 2010, C-258/08 (Ladbrokes Betting and GamingLtd en Ladbrokes International Ltd) en C-46/08, Carmen Media Group van 8 september 2010. Uit deze rechtspraak volgt dat de lidstaten beperkingen mogen stellen op de exploitatie van kansspelen op hun grondgebied “kansspelen zijn immers een en economische activiteit die zeer schadelijke gevolgen kan hebben, zowel voor de samenleving wegens het gevaar van verarming van de spelers bij overmatig gokgedrag, als voor de openbare orde in het algemeen, gelet in het bijzonder op de aanzienlijke inkomsten die bij kansspelen gegenereerd worden”. Om deze reden kan volgens het Hof dan ook een beperking opgelegd worden aan de vrijheid van verkeer en kapitaal binnen de EU. Daarnaast heeft het Hof bij de beoordeling van de evenredigheid vastgesteld en erkend dat “de specifieke kenmerken van het aanbieden van kansspelen via internet andere en ernstigere risico’s op fraude door marktdeelnemers en andere en ernstigere risico’s voor de bescherming van de consument – in het bijzonder van minderjarigen en personen met een bijzondere goklust -dan op de traditionele markten aangeboden kansspelen.”

Het Grondwettelijk Hof bevestigt met andere worden de tendens die reeds eerder bleek uit de Europese rechtspraak: omwille van de openbare orde mogen lidstaten afwijken van het vrij verkeer van diensten en beperkingen opleggen aan buitenlandse aanbieders van (online) kansspelen.

Het gevolg van een en ander is dat de toegang tot de markt van pokerspelen, casinospelen en sportweddenschappen in België vanaf heden erg beperkt zal zijn en voorbehouden zal zijn aan welbepaalde vooraf vergunde aanbieders.  Wie niet voldoet aan de normen/vergunningen zal naar alle waarschijnlijkheid en voor zover dat technisch haalbaar is geblokkeerd worden op het internet in België en de speler die zich toch waagt aan een gokje op zulke verboden websites, zal zich blootstellen aan ernstige vervolgingen.

Afwachten nu of de sector zijn verzet opgeeft of toch op zoek wil naar nieuwe munitie om de wet aan te vallen.  De vaststelling dat de besproken KB’s door een regering in lopende zaken zijn goedgekeurd, terwijl het bezwaarlijk om echt dringende aangelegenheden gaat, zou weleens een volgende aanval kunnen inluiden.  De Raad van State maakte alvast een bedenking bij deze vaststelling in zijn advies bij de KB’s…