OSS leveren voor Europese Commissie kan zonder aanbesteding

Een vriendelijke lezer wees me onlangs op een interessante beslissing van de Europese Ombudsman in verband met de aankoop van open source software door de Europese Commissie.  Het gaat om beslissing 438/2007 van de Ombudsman, die hier te lezen is).

Eerst een woordje over de Europese Ombudsman.  De Ombudsman heeft tot taak om klachten van burgers en bedrijven uit de EU over de werkwijze van de Europese instellingen te onderzoeken.  De Ombudsman kan bemiddelen, adviezen afleveren of beslissingen nemen, maar kan geen juridische sancties afdwingen van de Europese instellingen.  Zijn taak is er dus een van raadgeving en bemiddeling.  Op dit ogenblik bekleedt de Griek Nikiforos Diamandouros de functie.

In 2007 ontving de Ombudsman een klacht van de software developer die in 1998 voor de Europese Commissie  de implementatie verzorgd had van een applicatie onder de naam CIRCA (Communication and Information Resource Centre Administrator).

Toen de Commissie in 2002 besliste om deze software door te laten ontwikkelen werd hiervoor een aanbesteding uitgeschreven, waarin de klager niet weerhouden werd.  Deze stapte hierop volgend naar het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie, waar de zaak na een tijdje doorgehaald werd omdat er een minnelijke oplossing gevonden was voor het probleem. De Commissie zou namelijk de aanbestedingsprocedure opnieuw opstarten  en de klager zou dus een nieuwe kans krijgen.

Midden in de nieuwe aanbestedingsprocedure besliste de Commissie echter om te kiezen voor een gratis open source alternatief.  De nieuwe aanbestedingsprocedure werd afgeblazen en de open source software in kwestie -waarnaar in de klacht enkel anoniem als “System X” wordt verwezen- werd als leverancier gekozen.

De klager voelde zich eens te meer benadeeld en stapte dit keer naar de Europese Ombudsman.  Deze laatste wijdt eerste enkele alinea’s aan het onderzoek van de vraag wat open source software eigenlijk is  (met verwijzing naar OSI en FSF) en stelt terecht vast dat de termen open source software en gratis software niet hetzelfde zijn en dat de belangrijkste vraag die zich stelt vanuit Europeesrechtelijk perspectief en op basis van artikel 88(1) van de “Verordening 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen de Europese instellingen” is of de software al dan niet betalend wordt verworven en niet zozeer of bvb de broncode open source is.  Voor producten die niet betalend zijn, zijn de Europese instellingen immers niet verplicht om een aanbestedingsprocedure te volgen.

Wat “System X” betreft is de Ombudsman vervolgens niet helemaal overtuigd van het gratis karakter, noch van het open source karakter ervan (aan de gratis licentie hangt immers een betalend onderhoudscontract vast dat tevens een voorwaarde is voor het openstellen van de broncode) en berispt hij de Commissie voor haar gebrek aan transparantie, maar wijst hij tegelijk de klacht grotendeels af omdat de klager niet kan bewijzen dat hij benadeeld werd door de keuze voor “System X” omdat zijn CIRCA software blijkens de aan de Ombudsman voorgelegde technische specificaties sowieso niet meer in aanmerking kwam.

Bovenstaande bevestigt en verduidelijkt zeer goed dat gratis goederen en diensten, waaronder gratis (open source) software, zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure kunnen “aangekocht” worden door de Europese instellingen, wat dus niet enkel financieel voordeel oplevert, maar ook een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging kan inhouden.  Een bijkomende incentive met andere woorden voor open source alternatieven in overheidsinstellingen…