Privacy & cookie policy

Privacy & cookie Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Sirius Legal Business Law Firm bv, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 70 en BTW/KBO nummer BE 0742.701.086. (hierna: “Sirius Legal”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig.  Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.  Door je persoonsgegevens te delen op www.siriuslegal.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht/dossier, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

1. Welke gegevens we over u verwerken

Sirius Legal verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw persoonsgegevens.  Het gaat daarbij om:

  • Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze website voor analytics doeleinden
  • Categorie 2: via één van de invulformulieren op de Website of via onze chatbot: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld
  • Categorie 3: als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft
  • Categorie 4: als je ons een vraag/dossier overmaakt: je facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die je ons verstrekt om je dossier te kunnen behartigen of die wij verkrijgen van onze confraters, je tegenpartij, deurwaarders, notarissen, de rechtbank of andere actoren in het kaderen van de dossiers die wij voor onze cliënten beheren. 

2. Waarvoor wij je gegevens gebruiken

Sirius Legal zal je Persoonsgegevens gebruiken voor:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond je expliciete voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website
  • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact
  • Categorie 2 en 3: direct marketing door Sirius Legal zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande cliënten en je expliciete voorafgaande toestemming als je nog geen cliënt bent bij Sirius Legal.  Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze newsletters wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze newsletter of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.
  • Categorie 4: de levering van de dienst en de facturatie ervan met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je hebt verzocht of voor het uitvoeren van de diensten waarom onze cliënten hebben verzocht en waarvoor de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben in het kader van ons dossierbeheer als advocaten. 

3. Hoe wij jouw gegevens delen met derden

Wij geven je gegevens nooit door aan derden voor commerciële redenen.  Wij kunnen wel gebeurlijk omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten je gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten binnen de Sirius Legal groep of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening gebeurlijk zouden garanderen. Sirius Legal zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wij delen jouw gegevens vanzelfsprekend wel met derden in het kader van het beheer van je dossier.  Je gegevens kunnen doorgegeven worden aan rechtbanken, deurwaarders, notarissen, andere advocaten, tegenpartijen, verschillende overheden, onze software providers of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw dossier.  Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig. 

4. Hoe lang we jouw gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. 

Alle dossiergegevens moeten we om wettelijke redenen tot minstens 5 jaar na afloop van je dossier bewaren. We bewaren je dossiersgegevens ook daarna nog gedurende 15 jaar omwille van de continuïteit van onze dienstverlening naar onze cliënten toe en om bewijs- en aansprakelijkheidsredenen.

Je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum bewaren. Contactgegevens van cliënten en contacten bewaren we zolang we een commerciële relatie met hen hebben en tot 10 jaar na afloop daarvan, omwille van enerzijds de continuïteit van onze dienstverlening en anderzijds onze marketingbelangen.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken.  Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van je keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@siriuslegal.be, per post naar Sirius Legal, Veemarkt 70, 2800 Mechelen of via de formulieren of de chat op onze Website.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

Tel : +32 (0)2 274 48 00 

contact@apd-gba.be.  

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

6. Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Sirius Legal aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7. Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.  Zonder jouw voorafgaande toestemming, plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

Onze Website gebruikt de volgende cookies:

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zoveel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics).  Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

Bij je eerste bezoek aan onze Website word je gevraagd om onze  cookies te aanvaarden. Je kan daarna uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@siriuslegal.be per post naar Sirius Legal, Veemarkt 70, 2800 Mechelen of via de contactformulieren of de chat op onze website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/