Sirius Weekly 27 januari 2012

Eindelijk ! Daar is ‘ie dan ! ’s Lands meest interessante weetjes speciaal voor jou bijeen gebracht door het Sirius Legal Media Team in alweer een editie van de Sirius Weekly. Deze week  met nuttige fiscale info!

Wist je dat de Nederlandse fiscus Google earth mag gebruiken?

Enige tijd terug hebben we bericht over het geval waar Belgische inspecteurs op faceboek opzoek gingen naar niet aangegeven inkomsten van een belastingplichtige en dit ook terecht mocht doen. Het is dus inderdaad niet al te slim om je foto’s van je mooie villa aan de cote d’azur op facebook te zetten indien je deze zou gefinancierd hebben met niet aangegeven en dus niet belaste inkomsten.

In Nederland is er nu een gelijkaardige zaak geweest. Een Nederlandse belastingambtenaar had op google earth gezien dat meubels die beroepsmatig waren aangekocht door een advocaat in de tuin stonden van zijn privéwoning en dus helemaal niet beroepsmatig werden gebruikt. De rechter heeft zich uitgesproken over het feit of de belastingambtenaar dit mocht doen en of het geen inbreuk is op de privéleven van de belastingplichtige.

De rechter was van oordeel dat “het via Google Earth inzoomen op een of meer plaatsen niet kan worden aangemerkt als het gebruik van bijzondere technische opsporingsmiddelen, nu iedere burger bij het gebruik van het internet, zulks kan doen.”

De verdachte krijgt een geldboete van € 17.000 en een taakstraf van 40 uur. Men weze dus nogmaals gewaarschuwd!!

Wist je dat de Europese Commissie België verzocht heeft de wetgeving omtrent de notionele interestaftrek aan te passen.

De notionele interest is het systeem van fictieve rente op eigen vermogen. België staat toe dergelijke interest af te trekken om rekening te houden met het risico van investeringen met eigen vermogen in een economische activiteit.

Momenteel bestaat de notionele interestaftrek alleen voor Belgische onroerende goederen en vaste inrichtingen, terwijl er geen aftrek wordt verleend aan onroerende goederen en vaste inrichtingen in het buitenland.

De Commissie is van mening dat dit in strijd is met de EU-bepalingen in verband met de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal. Investeringen in buitenlandse (EU) onroerende goederen dienen inderdaad ook in aanmerking te komen en kunnen daarbij ook genieten van de notionele interestaftrek.

Wist je dat deze week in het teken van de Privacy staat?

Eerder deze week werd een voorstel tot hervorming van de EU Databeschermingsregels gelanceerd door de Europese Commissie, waarin o.a. het zogenaamde ‘recht om vergeten te worden’ opgenomen werd. De voorgestelde nieuwe richtlijn zou een betere bescherming van de privacy gegevens van internetgebruikers moeten garanderen doordat ook ondernemingen gevestigd buiten de EU zoals b.v. Facebook en Google aan de voorgestelde regels zouden moeten voldoen. Binnenkort zal een analyse van het voorstel door Stefanie Vyncke verschijnen op onze blog.

Daarenboven reikte de Liga van Mensenrechten gisteren de Big Brother Awards 2012 uit (reeds de tweede editie). Het opzet van deze awards is om ‘s lands grootste privacyschenders aan de kaak te stellen en privacybeschermers in de bloemetjes te zetten. Als grofste privacyschenders werden onder meer riooljournalistiek en het gebruik van black lists in het uitgaansleven van Kortrijk genomineerd.  De Mobib-kaart van de MIVB ging met de twijfelachtige eer lopen om de Big Brother Award 2012 te winnen.

Als kerst op de taart wordt op zaterdag 28/01 de Europese Privacy en Databeschermingsdag gevierd. In dit kader werden dan ook deze week verschillende conferenties m.b.t. de privacywetgeving en haar toekomstperspectieven georganiseerd. Vanavond (27/01) vindt er zelfs een heuse ‘Privacy Party’ plaats in de BOZAR te Brussel. Allen daarheen!

Wist je dat het woord “VIAGUARA” niet geregistreerd kan worden als handelsmerk voor een energiedrankje?

In oktober 2005 deed het Poolse bedrijf Viaguara een aanvraag bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (HIM) voor de registratie van het woordmerk “VIAGUARA” als Gemeenschapsmerk voor energiedranken en alcoholische dranken.

Het Amerikaanse bedrijf Pfizer Inc, eigenaar van het oudere handelsmerk “VIAGRA” ( geregistreerd voor een geneesmiddel om erectiestoornissen te behandelen) verzette zich tegen die aanvraag. Het HIM gaf Pfizer gelijk en weigerde de registratie.

Op 25 januari 2012 besliste het Europees Gerecht van Eerste Aanleg in  het beroep tegen de beslissing van het HIM dat de registratie van het woord “VIAGUARA” als handelsmerk terecht werd geweigerd vermits het Poolse bedrijf Viaguara tracht te profiteren van de bekendheid, de aantrekkingskracht en de prestige van het handelsmerk “VIAGRA” om haar producten te promoten zonder hiervoor enige financiële compensatie te bieden voor de investeringen gedaan door Pfizer voor de marketing van haar handelsmerk en haar imago. Ondanks het feit dat het hier verschillende producten betreft, is het Gerecht van mening dat het Poolse bedrijf Viaguara een onrechtmatig voordeel trekt uit de reputatie en het onderscheidend karakter van het handelsmerk VIAGRA door het gebruik van het woord VIAGUARA als handelsmerk.