Tussenkomst van de verliezende partij in uw advocatenkosten: wat is de rechtsplegingsvergoeding?

Wat is de rechtsplegingsvergoeding?

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij (art. 1022 Ger.W.).

Deze vergoeding is geen integrale vergoeding van de factuur van uw advocaat, maar wel een forfaitair bedrag dat u wordt toegekend door de rechter in functie van het bedrag van het voorwerp van de eis.  De wet voorziet een basisbedrag, dat vervolgens door de rechter bijgesteld kan worden naar boven of naar beneden omwille van de volgende redenen:

  • de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te verminderen;
  • de complexiteit van de zaak;
  • de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij;
  • het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

De rechtsplegingsvergoeding is verschuldigd per aanleg.  als u een zaak in graad van beroep wint, heeft u dus recht op twee keer het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding.

Er is echter geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd als de verweerder of de gedaagde in hoger beroep vóór de inschrijving van de zaak op de rol, de eis inwilligt en zijn verbintenissen kwijt in hoofdsom, interesten en kosten.

Als de verweerder, of de gedaagde in hoger beroep, na de inschrijving op de rol, de eis inwilligt en zijn verbintenissen kwijt in hoofdsom, interesten en kosten, is het bedrag van de vergoeding gelijk aan één kwart van de basisvergoeding, met een maximum van 1.000 euro.

Als de zaak wordt afgesloten met een beslissing gewezen bij verstek, en geen enkele in het ongelijk gestelde partij ooit is verschenen, is het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding dat van de minimumvergoeding.

Op welke bedragen heb ik recht?

In burgerlijke zaken zijn de bedragen als volgt vastgesteld:

Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
Tot € 250 € 165 € 82,50 € 330
Van € 250,01 tot € 750 € 220 € 137,50 € 550
Van € 750,01 tot € 2.500 € 440 € 220 €1.100
Van € 2.500,01 tot € 5.000 € 715 € 412,50 € 1.650
Van € 5.000,01 tot € 10.000 € 990 € 550 € 2.200
Van € 10.000,01 tot € 20.000 € 1.210 € 687,50 € 2.750
Van € 20.000,01 tot € 40.000 € 2.200 € 1.100 € 4.400
Van € 40.000,01 tot € 60.000 € 2.750 € 1.100 € 5.500
Van € 60.000,01 tot € 100.000 € 3.300 € 1.100 € 6.600
Van € 100.000,01 tot € 250.000 € 5.500 € 1.100 € 11.000
Van € 250.000,01 tot € 500.000, € 7.700 € 1.100 € 15.400
Van € 500.000,01 tot € 1.000.000 € 11.00 € 1.100 € 22.000
Boven € 1.000.000,01 € 16.500 € 1.100 € 33.000

Alle bedragen aangepast aan de indexatie en geldig vanaf 01/03/2011.

Voor de toepassing van dit artikel wordt het bedrag van de vordering vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bepaling van de bevoegdheid en de aanleg.

Voor de geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen (dat is bijvoorbeeld het geval bij stakingsvorderingen op basis van het auteursrecht of de marktpraktijken of bij een procedure in kort geding) is het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 1.320,00 euro.  Het minimumbedrag is dan 82,50 euro en het maximumbedrag 11.000,00 euro.

Voor arbeidszaken gelden afwijkende regels:

Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
Voorzitter van de arbeidsrechtbank
Tot € 249,99 € 40,11 € 29,11 € 51,11
Van € 250,- tot € 619,99 € 40,11 € 29,11 € 51,11
Van € 620 tot € 2.500 en voor de vorderingen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare eisen € 40,11 € 29,11 € 51,11
Boven € 2.500 € 80,15 € 63,65 € 96,65
Arbeidsrechtbank
Tot € 249,99 € 40,11 € 29,11 € 51,11
Van € 250 tot € 619,99 € 80,15 € 63,65 € 96,65
Van € 620 tot € 2.500 en voor de vorderingen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare eisen € 120,25 € 98,25 € 142,25
Boven € 2.500 € 240,50 € 207,50 €273,50
Arbeidshof
Tot € 249,99 € 53,47 € 42,47 € 64,47
Van € 250 tot € 619,99 € 106,89 € 90,39 € 123,39
Van € 620 tot € 2.500 en voor de vorderingen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare eisen € 160,36 € 132,86 € 176,86
Boven € 2.500 € 320,65 € 276,65 € 364,65

* bedragen zijn geïndexeerd en geldig vanaf 01/03/2011

Specifieke regels voor geschillen aangaande intellectuele eigendomsrechten

Specifiek voor geschillen inzake intellectuele eigendomsrechten is de kans reëel dat binnen afzienbare tijd de volledige erelonen die u aan uw advocaat verschuldigd bent op de verliezende partij verhaald zullen kunnen worden, zelfs boven het forfaitaire bedrag van de RPV.

In het kader van een nog steeds aan de gang zijnde rechtzaak tussen Telenet en United Video Properties werd door Telenet opgeworpen dat de Belgische wetgeving aangaande de rechtsplegingsvergoeding niet conform is met een Europese Richtlijn (2004/48) die enkel van toepassing is op intellectuele eigendom gerelateerde geschillen en die zegt dat de winnaar zijn ‘redelijke en evenredige’ advocatenkosten moet kunnen verhalen op de verliezende partij.

Het Hof van Beroep te Antwerpen besliste op 26 januari 2015 om een Prejudiciële Vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie over de al dan niet conformiteit van de Belgische wetgeving met het Europees recht en de uitspraak daarover wordt ergens tegen eind 2016 verwacht.  Wellicht is het gevolg inderdaad dat in geschillen aangaande auteursrecht en naburige rechten, databankrecht, merkenrecht, tekeningen en modellen, kwekersrechten, octrooigeschillen, etc… de volledige factuur van de advocaat van de winnende partij (voor zover die “redelijk” is) doorgeschoven zal kunnen worden naar de verliezende partij.
Wij volgen een en ander vanzelfsprekend voor u op en berichten u tijdig op dezer website over elke wijziging.

Vragen over procedures, zowel aangaande intellectuele eigendom als alle takken van het handelsrecht?

U kan ons steeds vrijblijvend bereiken op bart@siriuslegal.be of op 0032 486 901 931.