Twee à drie uur op voorhand op de luchthaven, heeft dat wel zin? Geen recht op schadevergoeding bij het missen van een vlucht na uitgebreide beveiligingscontrole?

Reizen met een vliegtuig gaat steeds vlotter. De formaliteiten verminderen en het inchecken kan online. Urenlang op voorhand aanwezig zijn op de luchthaven is niet meer van deze tijd. U bouwt evenwel best nog steeds een ruime marge in.

Een familie uit Duitsland

Een Duitse familie had een vroege vlucht geboekt naar een niet-Schengenland. Zij kwamen aan aan de veiligheidcontrole om iets voor 4 uur. Het boarden was voorzien om 4u30 en het vliegtuig zou vertrekken om 4u55.

Normaalgezien zou een half uur dienen te volstaan om de beveiliging te passeren ware het niet dat men in de handbagage van mevrouw een verdacht product vond, wat aanleiding gaf tot verdere controles (herhaaldelijke controle handbagage, controle explosieve stoffen op mevrouw). Uiteindelijk bleek er niets aan de hand en kon de familie rond 4u40 de controle verlaten. Evenwel was bij hun aankomst aan de gate, het boarden op dat ogenblik reeds gesloten en zagen zij  even later hun vliegtuig zonder hen vertrekken.

De familie begaf zich nadien naar de rechtbank om de kosten terug te vorderen voor de vervangende vlucht die zij achteraf hebben geboekt.

Zij kregen – na een passage bij de rechtbank en het Hof van Beroep – ongelijk van het Bundesgerichtshof, het hoogste Hof in Duitsland (Beschl. v. 14.12.2017, Az.: III ZR 48/17). Geoordeeld werd dat elke passagier rekening moet houden met een voldoende “tijdsbuffer” voor de veiligheidscontroles op de luchthaven, net omdat deze een aanzienlijke periode in beslag kunnen nemen. Degenen die minder dan een uur voor vertrek en een half uur voor het instappen aankomt bij het veiligheidscontrolepunt, neemt het risico dat hij zijn vlucht mist als gevolg van een goed uitgevoerde handbagagecontrole. De passagier die hieruit nadelen ondervindt, heeft dan ook hier zelf aan bijgedragen. Het veiligheidspersoneel voerde haar wettelijke taken uit en de schade die de reiziger hiervan ondervindt kan enkel aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze schade buiten elke verhouding staat.

En in België?

In België is deze beslissing ook denkbaar.  Te laat aanwezig zijn op de luchthaven zal aanzien worden als een eigen fout. Op de websites van diverse luchthavens word je trouwens gewaarschuwd om tijdig aanwezig te zijn (voorbeeld Brussels Airport:Voorzie de dag van je vertrek voldoende tijd om alle formaliteiten af te handelen: Voor een vlucht binnen de EU adviseren we je 2 uur op voorhand en voor een vlucht buiten de EU 3 uur op voorhand aanwezig te zijn.).

De controles door het veiligheidspersoneel betreffen een wettellijke verplichting zoals opgelegd door de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de commissie van 05.11.2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart.

Een extensieve en tijdrovende controle na het vaststellen van een verdacht voorwerp in de handbagage, valt hier ook onder. Art. 4.1.2.3. van de Verordening bepaalt de wijzen waarop een controle kan gebeuren:

Handbagage wordt aan een beveiligingsonderzoek onderworpen met minstens een van de onderstaande methoden:

a)  een handmatig onderzoek;

b)  röntgenapparatuur;

c)  explosievendetectiesystemen (EDS);

d)  explosievenspeurhonden, in combinatie met het bepaalde onder a);

e)  ETD-apparatuur.

Als de screener niet kan bepalen of de handbagage al dan niet verboden voorwerpen bevat, wordt ze geweigerd of opnieuw aan een beveiligingsonderzoek onderworpen tot de screener tevreden is over het resultaat.

Een schadevergoeding vorderen voor een gemiste vlucht wegens een controle die te lang duurde, zal niet mogelijk zijn, tenzij bewezen kan worden dat u wel degelijk tijdig aanwezig was en de controle buitensporig lang heeft geduurd. De bewijslast zal evenwel niet eenvoudig zijn.

Sirius Legal staat u bij bij al uw vragen over onder meer reisrecht. Contacteer joep@siriuslegal.be voor meer informatie.