Indien mijn leverancier niet meer kan leveren, krijg ik dan mijn reeds betaalde voorschotten terug?

In principe vinden er geen terugbetalingen plaats tussen beide contractpartijen in geval van overmacht. Er wordt echter een uitzondering aanvaard voor voorschotten die reeds betaald zijn met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Voorschotten zullen dus terugbetaald moeten worden, behalve als er al een deel van de prestaties uitgevoerd is. Dan zal de de leverancier een evenredig deel van het voorschot kunnen behouden. 

Let wel, in sommige overeenkomsten is er een overmachtsclausule opgenomen. Deze bepaalt mogelijks het lot van de reeds gemaakte kosten en wie deze moet dragen in geval van overmacht.

Is er geen sprake van overmacht, dan blijft de leverancier in gebreke en kan dit geïnterpreteerd worden als een ernstige tekortkoming. Je kan in dit geval de overeenkomst laten ontbinden en indien je aantoont dat je schade hebt geleden door de leverancier, kan je deze schade (waaronder het voorschot) terugvorderen. Opgepast: vooraleer je kan ontbinden, dien je je leverancier eerst formeel in gebreke te stellen.