Vertraagde vlucht maar geen compensatie? Hof van Cassatie geeft reiziger gelijk

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 12.10.2017 een einde gemaakt aan de eenzijdige beoordeling van de Passagiersverordening door Thomas Cook Airlines Belgium en het vredegerecht van Vilvoorde. Er kan voortaan geen discussie meer bestaan over het verschuldigd zijn van  een compensatie door een luchtvaartmaatschappij wanneer de reiziger een vertraging van zijn vlucht van minstens 3 uur heeft opgelopen.

Recht op schadevergoeding bij vluchtvertraging

De Europese Passagiersverordening 261/2004 van 11.02.2004 regelt al meer dan 13 jaar lang het toekennen van een compensatievergoeding aan reizigers wiens vlucht geannuleerd werd, aan reizigers wiens toegang tot hun vlucht tegen hun wil wordt ontzegd en aan reizigers wiens vlucht meer dan 3 uur vertraging heeft opgelopen.  Over de jaren heen werden door luchtvaartmaatschappijen discussies en procedures gevoerd over diverse interpretatiemogelijkheden van bepaalde artikels waarbij Het Hof van Justitie steevast het pleit heeft beslecht.

Eén van de gerezen en beslechte geschillen ontstond uit een vergeetachtigheid van de Europese Wetgever in de toekenning van de compensatievergoeding. De Passagiersverordening omschrijft zeer duidelijk dat reizigers aan wie ten onrechte de toegang tot hun vlucht ontzegd wordt of wiens vlucht geannuleerd werd, recht hebben op een compensatie zoals vermeld in art. 7 van de Verordening.  In het artikel waarin de vertraging van de vlucht wordt besproken, werd evenwel niet verwezen naar de compensatieregeling van art. 7. Het Hof van Justitie heeft reeds meermaals in individuele gevallen geoordeeld dat alle drie de categorieën van gedupeerde reizigers gelijk behandeld dienen te worden aangezien een ongelijke behandeling niet legitiem gerechtvaardigd is gelet op de met deze verordening nagestreefde doelstellingen. Ook reizigers wiens vlucht met drie uur of langer vertraagd werd kunnen genieten van de compensatieregeling, al vermeldt de Verordening dit niet letterlijk.

Onwillige rechtbanken in België terechtgezen door het Hof van Cassatie

Het mocht dan ook verbazen dat onder meer het vredegerecht van Vilvoorde halsstarrig volhield aan de letterlijke lezing van de Passagiersverordening en pertinent weigerde een compensatie toe te kennen aan  voormelde categorie van reizigers. De vaststaande en veelvuldige rechtspraak van het Hof van Justitie werd door de vrederechter afgewimpeld als rechtspraak zonder algemeen verbindende werking en dus als niet na te leven.

Het Hof van Cassatie heeft de vrederechter halt toegeroepen en gewezen op de ter zake bestaande arresten van het Hof van Justitie die wel degelijk elke nationale rechter (in de Europese Unie) binden wat betreft de uitleg van de in het geding zijnde bepalingen. Het Hof van Justitie werd net opgericht om erop toe te zien dat de EU-wetgeving in alle landen op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast én om uitspraak te doen over de uitleg van de Verdragen.  Door de Passagiersverordening verkeerd toe te passen en door de arresten van het Hof van Justitie te negeren, schond de vrederechter de door de reiziger aangevoerde wetsbepalingen.

Eens te meer blijkt dat de reiziger als consument beter en beter beschermd wordt en dat de achterpoortjes voor de luchtvaartmaatschappijen om zich te onttrekken aan hun wettelijke verplichtingen, zich één voor één sluiten.

Het dient opgemerkt dat de vrederechter wel tot mogelijkheid had een nieuwe prejudiciële vraag te richten aan het Hof van Justitie met als (identiek) voorwerp of de Passagiersverordening al dan niet voorziet of reizigers wiens vlucht meer dan drie uur vertraging heeft, al dan niet recht hebben op een compensatieregeling. Een dergelijk vertragingsmaneuver behoort in de toekomst nog tot de mogelijkheden, dit althans tot een rectificatie van het betreffende wetsartikel want zoals de vrederechter in het bestreden vonnis wel correct opmerkt, is dit nog steeds niet gebeurd. Zolang elke magistraat de rechtspraak van het Hof van Justitie aanvaardt, is dat evenwel niet nodig.

Was uw vlucht meer dan drie uur vertraagd of geannuleerd of heeft u vragen rond reisrecht en consumentenrecht?

Contacteer ons vrijblijvend op info@siriuslegal.be.