Waarop moet je letten bij een eSportscontract?

Het belang van eSports stijgt, en daarmee ook het belang van een goed opgemaakt eSportscontract. Net zoals bij gewone sportcontracten, kan de relatie tussen player en team maar beter goed omkaderd worden.

Hieronder belichten we alvast enkele belangrijke aandachtspunten bij het opmaken van een goed eSportscontract.

eSportscontracten

Arbeidsrecht of niet?

De player kan een betaald contract krijgen. Dit regime is enkel mogelijk voor players die voldaan hebben aan hun voltijdse leerplicht, doorgaans op 16-jarige leeftijd.

Bij betaalde contracten is het standaard arbeidsrecht van toepassing. Maar wanneer de jaarlijkse vergoeding hoger ligt dan 10.612 euro (bepaald tot 30/6/2020), is ook de Wet Betaalde Sportbeoefenaars van 1978 van toepassing. Van beide wetgevingen kan je nauwelijks afwijken. Bij de duurdere contracten kunnen de player en het team kiezen voor een arbeidscontract voor onbepaalde termijn of één voor bepaalde termijn. Bepaalde termijnen mogen niet langer zijn dan vijf jaar, maar zijn perfect hernieuwbaar. De keuze voor de termijn zal een aanzienlijke impact hebben op de opzegbaarheid en de opzegtermijnen en -vergoedingen.

Wordt de player niet betaald, dan is deze amateur. In dat geval is het Decreet Statuut Niet-betaalde Sportbeoefenaars van 1996 (gemakshalve hierna: “Amateurdecreet”) van toepassing. Tevens geldt het standaard contractenrecht. Er is m.a.w. meer contractuele vrijheid.

Exclusiviteit

Exclusiviteit is een belangrijk aspect van een eSportscontract. Er wordt van de player verwacht dat deze zich uitsluitend zal inzetten voor het eigen team, en niet voor andere teams. Dit geldt ook voor teams in andere categorieën. Wanneer de player een strak trainingsschema moet volgen zal er überhaupt weinig marge zijn voor andere activiteiten.

Gewone contracten voorzien doorgaans dat exclusiviteits- en niet-concurrentiebedingen doorwerken na beëindiging. Maar in sportcontracten zou dat tot onbillijke effecten leiden. De beëindiging van een sportcontract zou er dan immers toe leiden dat de sportbeoefenaar gedurende één of meerdere seizoenen zonder werk valt. In betaalde sportcontracten zijn overlevende niet-concurrentieclausules dan ook verboden.

Players moeten opletten bij transfers tijdens het seizoen. Wanneer het team de overeenkomst opzegt om dringende redenen of wanneer de player opzegt, mag deze laatste niet deelnemen aan eindeseizoenwedstrijden.

Voor amateur players wordt ieder concurrentiebeding als niet-geschreven beschouwd.

Wederzijdse verplichtingen

Een goed eSportscontract moet een draaiboek zijn voor de samenwerking tussen partijen. Maar ook een houvast voor wanneer het fout loopt. Een goede omschrijving van de wederzijdse rechten en plichten is daarom onontbeerlijk.

Van de player wordt loyauteit en engagement verwacht. De player moet trainen en deelnemen aan wedstrijden. Het team legt hier doorgaans een schema voor op. Players moeten ook trouw zijn aan het team en de overeenkomstige sponsor. De player moet zich houden aan de huisstijl en dresscode van het team, en eventuele interne en externe gedragsregels.

Anderzijds zal het team de players vergoeden voor hun prestaties en zorgt deze voor de praktische en logistieke omkadering.

Als het gaat over betaalde players, onder arbeidsovereenkomst, moet het team ook instaan voor de fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen.

Partijen omschrijven tenslotte best ook wat het belang is van de verschillende verplichtingen en ook wat de mogelijke gevolgen zijn van een overtreding of nalatigheid.

Intellectuele eigendom

Bij het gamen tijdens een wedstrijd zijn er behoorlijk wat intellectuele eigendomsrechten in het spel. Ook daar maken partijen best goede afspraken over. In welke mate mag het team (of derden) gebruik maken van de werkelijke of virtuele beeltenis, benamingen, persoonlijkheidsrechten of prestaties van de players? Wie is eigenaar van de gemaakte beelden? Zijn hier bijkomende vergoedingen aan gekoppeld? Wordt er merchandising gemaakt?

Net zoals bij andere sporten, krijgen players potentieel de mogelijkheid om bijkomende reclame- of endorsementcontracten af te sluiten. Ook dan zal de player een licentie geven op zijn beeltenis, stem of andere persoonlijkheidsaspecten. Players en teams doen er goed aan om dit aspect ook goed te regelen om te vermijden dat er conflicten ontstaan met andere sponsors of exploitanten.

Jongeren

Bij jongeren moet je extra waakzaam zijn. Een arbeidscontract is bijvoorbeeld pas mogelijk vanaf het einde van de leerplicht. De prestatie-intensiteit is in dat geval wel beperkt tot 80 uur per maand.

Minderjarigen kunnen in principe geen geldige overeenkomst sluiten. Zij zijn “handelingsonbekwaam” en staan onder toezicht van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Minderjarige players hebben dus een machtiging nodig om een eSportscontract te kunnen afsluiten of beëindigen. Om iedere twijfel weg te nemen worden de ouders dus best sterk betrokken bij het aangaan van de overeenkomst. Bij amateurcontracten is een ondertekening door de ouders uitdrukkelijk verplicht.

Onbetaalde jeugdspelers genieten in principe vrijheid van vereniging (en vergadering) en zijn dus vrij om de overeenkomst te beëindigen (volgens de voorwaarden) en naar een ander team over te stappen. Toch legt het voornoemde Amateurdecreet een beperking op de beëindigingsmogelijkheden.

Arbitrage

Zowel voor betaalde als niet-betaalde players bestaat een verbod op het invoeren van een arbitrageclausule. Players en teams mogen niet op voorhand bepalen dat een geschil m.b.t. hun contract zal worden voorgelegd aan een arbitrageinstantie. Zij mogen zulks wél doen, weze het geval per geval, wanneer een geschil zou rijzen.

De sportwereld staat weliswaar bekend om het veelvuldig gebruik van arbitrage als conflictoplossende maatregel. De bevoegdheid vloeit in dat geval voort uit een arbitrageclausule in het reglement van de betrokken federatie voor geschillen die eigen zijn aan de betrokken werking. Of dus geval per geval, wanneer een conflict reeds is ontstaan. Dit blijft natuurlijk wél mogelijk.

Players en teams die uitkijken naar een samenwerking, gieten hun afspraken maar best in een goed onderbouwd contract. In bepaalde gevallen is dat verplicht of wenselijk, maar een goed contract biedt tevens zekerheid voor een vlotte samenwerking (en beëindiging). In dit artikel hebben we enkele belangrijke aandachtspunten belicht.

Vragen over eSportscontracten?

Contacteer ons gerust via  info@siriuslegal.be of 02/721 13 00.