Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

Onze diensten

De door Sirius Legal verleende diensten zijn steeds overeenkomstig de afgesproken opdrachten. Dit kunnen onder meer volgende diensten zijn: 

 • Adviesverlening
 • Opstellen, onderhandelen en nazicht van contracten
 • Bijstand bij juridische procedures
 • In-house consultancy diensten gedurende vooraf overeengekomen periodes en aan vooraf overeengekomen dagvergoedingen
 • Verzorgen van vormingen, seminaries, lezingen, publicaties,… 

Wij bieden deze diensten aan in volgende materies:

 • IT/IP recht
 • Internetrecht & e-commerce
 • Mededinging
 • Databescherming, privacy & cookies
 • Consumentenbescherming
 • Reisrecht
 • Consumentenkrediet en financiële diensten
 • Reclamerecht
 • Mediarecht
 • Kansspelen
 • Algemeen handelsrecht, inclusief distributierecht, financieel recht, handelsovereenkomsten
 • Internationaal handelsrecht
 • Fiscaal recht en vennootschapsrecht
 • Vastgoedrecht
 • Incasso en ondernemingen in moeilijkheden

Voor andere rechtstakken werkt Sirius Legal nauw samen met zorgvuldig geselecteerde advocatenkantoren in binnen- en buitenland.

Ons team

Je wordt bij Sirius Legal steeds bijgestaan door een vaste contactpersoon.  Afhankelijk van de inhoud van je dossier, word je geholpen door een gespecialiseerde collega, die jouw dossier steeds in overleg met je contactpersoon verder opvolgt. Je kan op elk ogenblik bij zowel je contactpersoon als de behandelende advocaat terecht voor informatie aangaande je dossier.

Jouw verantwoordelijke partner staat in voor de dagelijkse opvolging van je dossier en wordt daarin bijgestaan door een zorgvuldig gekozen team van medewerkers, stagiaires en administratieve krachten, alsook, waar nodig, door partners uit andere departementen.

Bij de delegatie van taken naar medewerkers, stagiaires en administratieve krachten wordt steeds gestreefd naar een optimale kostenbeheersing en naar het verzekeren van de hoogst mogelijke service door voor elke taak de meest gepaste persoon in te schakelen.

Onze communicatie verloopt in principe steeds via e-mail, telefoon of post. Wij dragen de grootste zorg voor de veiligheid van onze communicatienetwerken, maar desondanks is communicatie via internet nooit 100% veilig.  Wij kunnen bijgevolg geen garanties geven met betrekking tot de veiligheid van onze communicatienetwerken of de vertrouwelijkheid van je gegevens wanneer zij over deze netwerken gestuurd worden.  Indien je liever niet per e-mail gecontacteerd wordt, vernemen wij dit graag.

Onze standaard tarieven en facturatie

Onze erelonen gaan in eerste instantie steeds uit van uurtarieven, die als volgt berekend worden, afhankelijk van de aard van het dossier, de complexiteit, de inzet, het verbonden risico, de graad van dringendheid en de cliënt:

Het precieze tarief in jouw dossier wordt steeds voorafgaand aan het starten van onze werkzaamheden meegedeeld en kan in vele gevallen bestaan uit een forfait berekend op basis van tarieven. Onze tarieven kunnen overigens jaarlijks herzien worden.

 • Partners: 200-250 €/u; excl. btw
 • Senior advocaten: 190-240 €/u; excl. btw
 • Junior advocaten: 150-200 €/u; excl. btw

Wij rekenen geen administratieve en/of kantoor-kosten aan, noch kosten voor de opening of het afsluiten van dossiers en werken steeds met een gratis eerste verkennende meeting in onze kantoren (of via een videocall indien je dit wenst). Wij kunnen in bepaalde dossiers beslissen om een voorschot of provisie te vragen en kunnen onze werkzaamheden pas starten nadat dit voorschot of deze provisie betaald werd.

Kosten verbonden aan tussenkomsten van derden, zoals deurwaarders, revisoren, boekhouders, andere advocaten, of kosten verbonden aan gerechtelijke procedures worden je in alle transparantie overgemaakt met het verzoek deze rechtstreeks te voldoen aan de betrokkene, zodat je op elk ogenblik zeker bent dat je enkel de werkelijke kosten betaalt. In de mate van het mogelijke bezorgen wij voorafgaand een inschatting over de hoogte van deze kosten. Aangezien dit de prijzen van derden zijn, kunnen wij deze prijzen helaas niet met zekerheid inschatten en kunnen bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden indien deze prijs achteraf hoger blijkt te liggen.

Wij bezorgen maandelijks een tussentijdse ereloonstaat, samen met een detail van de door ons geleverde prestaties.
Onze ereloonstaten zijn, behoudens andersluidende afspraken tussen ons, betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling, rekenen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling laattijdigheidsintresten aan 8%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag.

 

Standaard Algemene Voorwaarden

1. Wij zijn wij? 

Jouw verantwoordelijke dienstverlener is SIRIUS LEGAL BUSINESS LAW FIRM BV, een associatie van advocaten, met maatschappelijke zetel  te 2800 Mechelen, Veemarkt 70, BTW BE 0742.701.086 (info@siriuslegal.be, tel: 02/721.13.00).  Ons derdenrekeningnummer is BE20 6304 3875 9856. De verantwoordelijke partners zijn Mr. Bart Van den Brande (ingeschreven aan de balie van Brussel Nederlandstalig) en Mr. Roeland Lembrechts (ingeschreven aan de balie Provincie Antwerpen). Sirius Legal is een associatie conform art. 170.2 van de Codex Deontologie voor advocaten.

 

2. Publiciteit

Wij worden geregeld gevraagd om details te geven van onze activiteiten, onder meer voor tenders, directories, ten aanzien van journalisten. Bovendien trachten wij zelf onze marketing en reclame te optimaliseren in de vorm van folders, websites, direct mailings, seminaries, blog posts, artikels, twitterberichten, LinkedIn updates, …. Tenzij je ons expliciet vraagt om dit niet te doen, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat dat wij indien nodig jouw naam vernoemen en melding maken van jou of jouw bedrijf als zijnde één van onze cliënten. Vooraleer wij enige verdere informatie dan de melding van het feit dat je cliënt bent bij ons zouden meedelen, vragen wij je steeds voorafgaand om jouw toestemming. Omgekeerd geven wij je bij ondertekening van huidige offerte graag toestemming om onze naam en ons logo te gebruiken in jouw communicatie, te verwijzen naar onze website of kenbaar te maken dat je met ons samenwerkt. Wij vragen je enkel om het recht om je te vragen om jouw communicatie aan te passen als wij je daarom verzoeken. Advocaten zijn immers onderworpen aan een strenge deontologie en die bevat ook beperkingen met betrekking tot het voeren van reclame, die ons verplichten tot terughoudendheid en discretie.

 

3. Belangenconflicten

Voorafgaand aan de aanvaarding van jouw dossier voeren wij een check uit naar eventuele belangenconflicten op basis van eerder door ons behandelde dossiers of andere bedrijven of betrokken partijen die mogelijk al cliënt bij ons zijn. Indien wij zulk belangenconflict vaststellen, stellen wij je hiervan op de hoogte vooraleer wij onze werkzaamheden aanvatten.

 

4. Archivering

Wij bewaren jouw papieren dossier (indien van toepassing) en digitaal dossier tot vijf jaar na het afsluiten ervan, waarna het wordt vernietigd. Als er documenten zijn die je bij het einde van je dossier niet hebt (terug-)gekregen, verzoeken wij je om ons tijdig om een kopie te verzoeken en althans voor het einde van de genoemde vijfjarige periode.

 

5. Informatie

Wij zijn voor de behandeling van jouw dossier afhankelijk van de informatie die je ons geeft. Je verbindt je ertoe ons stipt en tijdig en gedurende de gehele duur van onze opdracht alle nuttige informatie en stukken die wij nodig hebben voor de behandeling van jouw dossier over te maken. Je staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie.

 

6. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, ga je ermee akkoord dat wij voor specifieke opdrachten een beroep kunnen doen op andere advocaten. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat je de keuze daarvan aan ons over. Andere derden zoals notarissen, deskundigen of accountants kiezen wij daarentegen steeds in overleg met jou.

 

7. Antiwitwaswetgeving

Wij zijn onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Om die reden zijn wij ertoe verplicht onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Wij kunnen om die reden niet starten met jouw dossier voordat wij voor bedrijven en handelaars het BTW-nummer of KBO-nummer ontvangen hebben of voor particulieren een kopie van de identiteitskaart ontvangen hebben. Als wij feiten vaststellen waarvan wij weten of vermoeden dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, zijn wij verplicht om die informatie over te maken aan de Stafhouder van de Orde. Deze laatste beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt gemeld aan de Cel voor Financiële informatieverwerking.

 

8. Derdengelden

Wij storten alle bedragen die wij voor jou ontvangen zo snel mogelijk aan je door. Als dat om een of andere reden niet onmiddellijk kan, verwittigen wij je in elk geval van de ontvangst en van de reden waarom we het bedrag nog niet kunnen doorstorten. Wij storten ook alle bedragen die we van jou ontvangen voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. Wij kunnen de bedragen die we ontvangen op onze derdenrekening compenseren met openstaande facturen, intresten, schadebedingen en BTW en brengen jou daar vanzelfsprekend steeds van op de hoogte.

 

9. Aansprakelijkheid

Alle advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan 9, 1210 BRUSSEL, via Van Breda Risk & Benefits, met polisnummer LXX034899. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd: de eisen die tegen de verzekerde advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. Je kan op elk ogenblik van al onze advocaten het verzekeringsattest per mail opvragen via info@siriuslegal.be. Onze aansprakelijkheid ten aanzien van u als cliënt en ten aanzien van derden is in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat de beroeps- aansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schade zal uitkeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie wij beroep doen boven of buiten het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen wij dus elke aansprakelijkheid af.

 

10. Exceptie van niet uitvoering

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om elke tussenkomst in jouw dossier(s) onmiddellijk en geheel op te schorten als je vertraging oploopt bij het betalen van onze facturen. Wij zijn in dat geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade die je hierdoor zou lijden.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die wij bij de uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht ontwikkelen of gebruiken, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen uitsluitend toe aan Sirius Legal of de derden waarop zij beroep deed. Behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming, is het voor jou verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren op eender welke wijze.

 

12. Herroepingsrecht

Als je als particulier gebruik maakt van onze online diensten of ons vanop afstand per mail of telefoon jouw dossier toevertrouwt, heb je een herroepingsrecht van 14 dagen te rekenen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst. Door het aanvaarden van onze offerte ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij mogen starten met de uitvoering van de overeenkomst en de herroepingstermijn van 14 dagen dus niet moeten afwachten. Je kan in dat geval nog steeds de overeenkomst herroepen, zolang onze diensten nog niet volledig zijn geleverd. In dat geval moet je dan wel een evenredig bedrag betalen voor de reeds geleverde diensten. Je kan de overeenkomst herroepen door binnen de termijn van 14 dagen een mail of ingevuld formulier te sturen naar info@siriuslegal.be. Als bedrijf of professional heb je geen herroepingsrecht. Eenmaal jouw bestelling geplaatst is, is het daaraan verbonden ereloon onherroepelijk verschuldigd.

 

13. Beëindiging

Je bent steeds gerechtigd een einde te stellen aan onze samenwerking zonder enige schadevergoeding. Ook wij kunnen op onze beurt de samenwerking met jou op elk moment beëindigen. Bij opzegging van de overeenkomst blijven de reeds gepresteerde kosten en erelonen, en indien het ereloon forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata ereloon voor de reeds gepresteerde prestaties, verschuldigd. Op jouw eerste verzoek maken wij jouw dossier over aan jouw nieuwe advocaat.

 

14. Geschillen

Indien je een klacht hebt, kan je ons steeds bereiken via info@siriuslegal.be of telefonisch op +32 2 721 13 00. Bij geschillen tussen ons beiden kan je terecht bij de daartoe bevoegde instantie bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (https://oca.ligeca.be/nl/), conform de bepalingen van Boek XVI WER. Elke overeenkomst tussen ons is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele rechtsgeschillen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN voor online verkoop
via de WEBSHOP van Sirius Legal

1. Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Sirius Legal Business Law Firm BV
Veemarkt 70
2800 Mechelen
E-mailadres: info@siriuslegal.be
Telefoonnummer: +32/ 2 721 13 00
Ondernemingsnummer: BE 0742.701.086
Bankrekeningnummer:  IBAN BE08 3631 9725 6513

 

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene webshopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sirius Legal via haar webshop, toegankelijk op www.siriuslegal.be/shop (“de Webshop”). 
 • Wij verkopen via de Webshop uitsluitend aan professionele klanten met BTW nummer (B2B) (hierna “Koper” of “je”). Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, nemen best contact op met ons via info@siriuslegal.be.
 • Sirius Legal behoudt zich het recht voor om Kopers te accepteren of te weigeren. Weigeringen kunnen bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) volgen uit belangenconflicten, onjuiste of onvolledige bedrijfsinformatie, uitblijvende betaling of problemen met onze know-your-customer verplichtingen of anti-witwasverplichtingen.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze standaard Algemene Voorwaarden én van de voorliggende algemene voorwaarden voor online verkoop via de webshop van sirius legal, die steeds beschikbaar zijn via de website. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden voor Online Verkoop via de webshop van Sirius Legal en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de algemene voorwaarden voor online verkoop via de webshop van Sirius Legal boven de standaard Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.
 • Wij behouden ons het recht de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 

3. Ons aanbod en jouw bestelling

 • Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 • We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. Als het bestelproces een intakegesprek met een specifieke advocaat uit ons team vermeldt, kunnen wij op elk ogenblik eenzijdig beslissen om een andere voldoende gekwalificeerde advocaat of medewerker uit ons team in te schakelen om jouw intakegesprek over te nemen.
 • Het juridisch advies en de juridische documenten die wij via de Webshop ter beschikking stellen, wordt standaard enkel gegeven onder Belgisch recht.  Als je bijstand nodig hebt onder Nederlands, Frans, Duits of elk ander rechtsstelsel, kunnen wij je zeker ook helpen.  Neem in dat geval persoonlijk contact met ons op via info@siriuslegal.be.
 • Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro en Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 • Om een dienst aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je bestelling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestel en betaal nu”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 • Je hebt twee mogelijkheden om tot betaling over te gaan, namelijk onmiddellijk online betalen of betalen na ontvangst factuur. Pas na volledige betaling van jouw bestelling zal een eerste intakegesprek ingepland kunnen worden. Zolang onze factuur niet betaald werd, zijn we niet verplicht om de bestelde dienstverlening/product (op) te leveren.

 

4. Herroepingsrecht

 • Als bedrijf of professioneel heb je geen herroepingsrecht. Eenmaal je bestelling geplaatst is, is het daaraan verbonden ereloon onherroepelijk verschuldigd.

 

5. De prijs

 • De prijzen van de aanbieding op de website zijn excl. BTW.  
 • De prijs zal gefactureerd worden in euro (EUR).
 • Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.

 

6. Betaling

 • Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

 

7. Conformiteit en garantie

 • Wij garanderen dat onze diensten conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van de dienst.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze diensten voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 • Onze diensten vallen onder de aansprakelijkheid van advocatendiensten waarvoor een verjaringstermijn geldt van 5 jaar te rekenen vanaf oplevering van de dienst. Al onze advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe NV, zoals omschreven in onze Algemene Voorwaarden op de website. Onze aansprakelijkheid ten aanzien van jou en ten aanzien van derden is in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schade zal uitkeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie wij beroep doen boven of buiten het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen wij dus elke aansprakelijkheid af.

 

8. Termijn en uitvoering

 • Alle diensten worden opgeleverd en gecommuniceerd via het door jou bij je bestelling aangegeven e-mailadres.
 • Indien wij een leveringstermijn suggereren, dan is deze enkel richtinggevend en niet bindend als resultaat.
 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Koper werden ontvangen.

 

9. Overmacht

 • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 • Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

10. Intellectuele eigendom

 • Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen, al onze communicatie en alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die wij bij de uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht ontwikkelen of gebruiken, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen uitsluitend toe aan Sirius Legal of de derden waarop zij beroep deed.
 • Behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming, is het verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren op eender welke wijzen.

 

11. Overige bepalingen

 • Indien enige bepaling van deze de Algemene Voorwaarden voor Online Verkoop via de webshop van Sirius Legal onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze de Algemene Voorwaarden voor Online Verkoop via de webshop van Sirius Legal en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. De bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de intentie van partijen.
 • Deze Algemene Voorwaarden voor Online Verkoop via de webshop van Sirius Legal vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

12. Klachtenregeling en geschillen

 • Indien je een klacht hebt kan je ons steeds bereiken via info@siriuslegal.be of telefonisch op +32 2 721 13 00. Bij geschillen kan je terecht bij de daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Indien nodig kan je je richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (https://oca.ligeca.be/nl/), conform de bepalingen van Boek XVI WER. 
 • Elke overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele rechtsgeschillen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.