Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

Privacy- en Cookie Policy

Laatst bijgewerkt 25 maart 2024

Deze Privacy- en Cookie Policy (hierna “Privacy Policy”) legt uit hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij zijn bv Sirius Legal Business Law Firm gevestigd te Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen en gekend in de KBO onder het nummer 0742.701.086 (hierna “Sirius Legal”).
Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door je persoonsgegevens te delen op www.siriuslegal.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon/op enige andere wijze, door het overmaken van een vraag/klacht/dossier, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud. Wanneer wij contact met jou opnemen, delen we je deze Privacy Policy mee. Door ons vervolgens te contacteren verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 

Artikel 1: Welke persoonsgegevens verwerken we over jou?

Sirius Legal verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:

Categorie 1: als je beroep doet op onze diensten als advocaat verwerken we je naam, voornaam, geslacht, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, betaal- en facturatiegegevens, kopie van je identiteitskaart (enkel indien je een particuliere cliënt bent) en eventuele andere persoonsgegevens die je ons vrijwillig overmaakt om je dossier te kunnen behartigen of die wij verkrijgen van een andere procespartij of haar raadsman, deurwaarders, notarissen, deskundigen de rechtbank of andere actoren in het kader van de dossiers die wij voor onze cliënten beheren;

Categorie 2: in sommige gevallen is het noodzakelijk voor de behandeling van je dossier om ook bijzondere categorieën van gegevens te verwerken zoals persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot je seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Afhankelijk van het dossier verwerken we mogelijks ook persoonsgegevens betreffende je strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen;

Categorie 3: ook als je zelf geen beroep hebt gedaan op onze diensten is het mogelijk dat we je persoonsgegevens verwerken in het kader van de diensten die wij aan onze cliënten leveren. In dat geval verwerken we alle persoonsgegevens die je zelf aan ons overmaakt of ons worden overgemaakt door je raadsman, de raadsman van een andere procespartij, deskundigen, de rechtbank of andere actoren in het kader van de dossiers die wij voor onze cliënten beheren. Het is mogelijk dat de gegevens die we vermelden in categorie 2 hiertoe behoren;

Categorie 4: telkens je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name je IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in Artikel 7.

Categorie 5: via de invulformulieren op onze website verwerken we je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, betaalgegevens, adresgegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld.

Categorie 6: als je ons belt of mailt verwerken we je naam en voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft.

Categorie 7: bij inschrijving op onze nieuwsbrief verwerken we je e-mailadres, voornaam, naam en naam van je bedrijf.

Categorie 8: bij inschrijving voor een webinar event van Sirius Legal verwerken je e-mailadres, voornaam, naam en naam van je bedrijf. Onze webinars worden gehost door externe video/webinarplatformen zoals Zoom, Google Meet, Livestorm, Teams etc. 

 

Artikel 2: Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor:

Categorie 1, 2, 3: de levering van de dienst en de betaling en facturatie ervan met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je hebt verzocht of voor het uitvoeren van de diensten waarom je hebt verzocht en waarvoor de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is of in bepaalde gevallen omdat de wet dit vereist of nog omdat wij daartoe in bepaalde gevallen een gerechtvaardigd belang hebben in het kader van ons dossierbeheer als advocaten.

Categorie 4: om onze website te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Sirius Legal om de veiligheid en goede werking van onze website te kunnen garanderen in het geval van noodzakelijke cookies of je expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website voor alle andere cookies.

Categorie 5 en 6: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht.

Categorie 5, 6, 7 en 8: direct marketing, nieuwsbrieven en events door Sirius Legal zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande cliënten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen cliënt bent bij Sirius Legal. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

 

Artikel 3: Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Wij geven je gegevens nooit door aan derden voor commerciële redenen. Wij kunnen wel indien nodig omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten je gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten binnen de Sirius Legal groep of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening eventueel zouden garanderen. Sirius Legal zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wij delen jouw gegevens vanzelfsprekend wel met derden in het kader van het beheer van je dossier. Je gegevens kunnen doorgegeven worden aan en verwerkt worden door rechtbanken, deurwaarders, notarissen, andere advocaten, overheidsinstanties, consultants, software- en cloudleveranciers, financiële partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw dossier. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Bij events delen wij jouw persoonsgegevens met de partners of mede-organisatoren, die duidelijk worden weergegeven bij inschrijving. 

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4: Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.
Alle dossiergegevens moeten we om wettelijke redenen tot minstens 5 jaar na het afsluiten van je dossier bewaren. We bewaren je contactgegevens ook daarna nog gedurende 10 jaar na het afsluiten van je dossier omwille van de continuïteit van onze dienstverlening naar onze cliënten toe.
Je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de factuurdatum bewaren. Contactgegevens van cliënten, prospecten en contacten bewaren we zolang we een commerciële relatie met hen hebben en tot 10 jaar na afloop daarvan, omwille van enerzijds de continuïteit van onze dienstverlening en anderzijds onze marketingbelangen.

 

Artikel 5:  Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of in bepaalde gevallen te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van je keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.
Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@siriuslegal.be, per post naar Sirius Legal, Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen of via de formulieren op onze website.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

 

Artikel 6:  Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn onze systemen en softwaretools beveiligd met een username en paswoord, tweestapsverificatie, gelden er toegangsbeperkingen, wordt er waar mogelijk encryptie toegepast. Verder voorzien wij opleidingen aan ons personeel inzake gegevensbescherming, hebben wij interne richtlijnen rond dataveiligheid en nemen we de gepaste beveiliging in de vorm van up to date antivirus en firewall beveiliging.
In geen geval kan Sirius Legal aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7: cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming, plaatsen wij uitsluitend de strikt noodzakelijke cookies om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.
Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

 

 

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.
We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren in het voorkeurenmenu via de knop “cookievoorkeuren”.
Als je verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar info@siriuslegal.be, per post naar Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen of via de formulieren op onze website.
Meer informatie over cookies vind je ook op: www.allaboutcookies.org.
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu.