Terms of Use

Terms of use

Onze diensten

De door Sirius Legal verleende diensten zijn steeds overeenkomstig de afgesproken opdrachten. Dit kunnen onder meer volgende diensten zijn: 

 • Adviesverlening
 • Opstellen, onderhandelen, nazicht van contracten
 • Bijstand bij juridische procedures
 • In-house consultancy diensten gedurende vooraf overeengekomen periodes en aan vooraf overeengekomen dagvergoedingen
 • Verzorgen van vormingen, seminaries, lezingen, publicaties,… 
 • … 

 

Wij bieden deze diensten aan in volgende materies:

 • IT/IP recht
 • Internetrecht & e-commerce
 • Mededinging
 • Databescherming, privacy & cookies
 • Consumentenbescherming
 • Reisrecht
 • Consumentenkrediet en financiële diensten
 • Reclamerecht
 • Mediarecht
 • Kansspelen
 • Algemeen handelsrecht, inclusief distributierecht, financieel recht, handelsovereenkomsten
 • Internationaal handelsrecht
 • Fiscaal recht en vennootschapsrecht
 • Vastgoedrecht
 • Incasso en ondernemingen in moeilijkheden

Voor andere rechtstakken werkt Sirius Legal nauw samen met zorgvuldig geselecteerde advocatenkantoren in binnen- en buitenland.

Ons team

U wordt bij Sirius Legal steeds bijgestaan door een vaste contactpersoon.  Afhankelijk van de inhoud van uw dossier, wordt u geholpen door een gespecialiseerde collega, die uw dossier steeds in overleg met uw contactpersoon verder opvolgt. U kan op elk ogenblik bij zowel uw contactpersoon als de behandelende advocaat terecht voor informatie aangaande uw dossier.

Uw verantwoordelijke partner staat in voor de dagelijkse opvolging van uw dossier en wordt daarin bijgestaan door een zorgvuldig gekozen team van medewerkers, stagiaires en administratieve krachten, alsook, waar nodig, door partners uit andere departementen.

Bij de delegatie van taken naar medewerkers, stagiaires en administratieve krachten wordt steeds gestreefd naar een optimale kostenbeheersing en naar het verzekeren van de hoogst mogelijke service door voor elke taak de meest gepaste persoon in te schakelen.

Onze communicatie verloopt in principe steeds via e-mail, telefoon of post. Wij dragen de grootste zorg voor de veiligheid van onze communicatienetwerken, maar desondanks is communicatie via internet nooit 100% veilig.  Wij kunnen bijgevolg geen garanties geven met betrekking tot de veiligheid van onze communicatienetwerken of de vertrouwelijkheid van uw gegevens wanneer zij over deze netwerken gestuurd worden.  Indien u liever niet per e-mail gecontacteerd wordt, vernemen wij dit graag.

Onze standaard tarieven en facturatie

Onze erelonen gaan in eerste instantie steeds uit van uurtarieven, die als volgt berekend worden, afhankelijk van de aard van het dossier, de complexiteit, de inzet, het verbonden risico, de graad van dringendheid en de cliënt:

Het precieze tarief in uw dossier wordt steeds voorafgaand aan het starten van onze werkzaamheden meegedeeld en kan in vele gevallen bestaan uit een forfait berekend op basis van bovenstaande tarieven. Onze tarieven kunnen overigens jaarlijks herzien worden.

Partners: 200-250 €/h; excl. btw

Senior advocaten: 190-240 €/h; excl. btw

Junior advocaten: 150-200 €/h; excl. btw

Wij rekenen geen administratieve en/of kantoor-kosten aan, geen kosten voor opening van dossiers of afsluiten van dossiers en werken steeds met een gratis eerste verkennende meeting  in onze kantoren.  Wij kunnen  in bepaalde dossiers beslissen om een voorschot of provisie te vragen en kunnen onze werkzaamheden pas starten nadat dit voorschot of deze provisie betaald werd.

Kosten verbonden aan tussenkomsten van derden, zoals deurwaarders, revisoren, boekhouders, andere advocaten, of kosten verbonden aan gerechtelijke procedures worden u in alle transparantie overgemaakt met het verzoek deze rechtstreeks te voldoen aan de betrokkene, zodat u op elk ogenblik zeker bent dat u enkel de werkelijke kosten betaalt.

Wij bezorgen u maandelijks een tussentijdse ereloonstaat, samen met een detail van de door ons geleverde prestaties. 

Onze ereloonstaten zijn, behoudens andersluidende afspraken tussen ons, betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling, rekenen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling laattijdigheidsintresten aan 8%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag.

Algemene Voorwaarden

 1. Uw verantwoordelijke dienstverlener is SIRIUS LEGAL BUSINESS LAW FIRM BV, een associatie van advocaten, met maatschappelijke zetel  te 2800 Mechelen, Veemarkt 70, BTW BE0742.701.086 (info@siriuslegal.be, tel: 02/721.13.00).  De verantwoordelijke partners zijn Mr. Bart Van den Brande (ingeschreven aan de balie van Brussel Nederlandstalig) en Mr. Roeland Lembrechts (ingeschreven aan de balie Provincie Antwerpen). Sirius Legal is een associatie conform art. 170.2 van de Codex Deontologie voor advocaten.
 2. Publiciteit. Wij worden geregeld gevraagd om details te geven van onze activiteiten, onder meer voor tenders, directories, ten aanzien van journalisten.  Bovendien trachten wij zelf onze marketing en reclame te optimaliseren in de vorm van folders, websites, direct mailings, seminaries, blog posts, artikels, twitterberichten, LinkedIn updates, ….  Tenzij u ons expliciet vraagt om dit niet te doen, gaan wij ervan uit dat u er hierbij mee akkoord gaat dat wij desgevallend uw naam vernoemen en melding maken van u of uw bedrijf als zijnde één van onze cliënten.  Vooraleer wij enige verdere informatie dan de melding van het feit dat u cliënt bent bij ons zouden meedelen, vragen wij u steeds voorafgaand om uw toestemming. Omgekeerd geven wij u bij ondertekening van huidige offerte graag toestemming om onze naam en ons logo te gebruiken in uw communicatie, te verwijzen naar onze website of kenbaar te maken dat u met ons samenwerkt.  Wij vragen u enkel om het recht om u te vragen om uw communicatie aan te passen als wij u daarom verzoeken.  Advocaten zijn immers onderworpen aan een strenge deontologie en die bevat ook beperkingen met betrekking tot het voeren van reclame, die ons nopen tot terughoudendheid en discretie.
 3. Belangenconflicten. Voorafgaand aan de aanvaarding van uw dossier voeren wij een check uit naar eventuele belangenconflicten op basis van eerder door ons behandelde dossier of andere bedrijven of betrokken partijen die mogelijk al cliënt bij ons zijn.  Indien wij zulk belangenconflict vaststellen, stellen wij u hiervan op de hoogte voorafgaand aan het aanvatten van onze werkzaamheden.
 4. Archivering. Wij archiveren uw papieren dossier tot vijf jaar na afsluiten ervan, waarna het wordt vernietigd.  Als er documenten zijn die u bij het einde van uw dossier niet heeft (terug-)gekregen, verzoeken wij u om ons tijdig om een kopie te verzoeken en althans voor het einde van de genoemde vijfjarige periode.
 5. Informatie. Wij zijn voor de behandeling van uw dossier afhankelijk van de informatie die u ons geeft. . U verbindt zich ertoe ons stipt en tijdig en gedurende de gehele duur van onze opdracht alle nuttige informatie en stukken die wij nodig hebben voor de behandeling van uw dossier over te maken. U staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie.
 6. Beroep op derden. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat u ermee akkoord dat wij voor specifieke opdrachten een beroep kunnen doen op andere advocaten. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat u de keuze daarvan aan ons over. Andere derden zoals notarissen, deskundigen of accountants kiezen wij daarentegen steeds in overleg met u.
 7. Antiwitwaswetgeving. Wij zijn onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.  Om die reden zijn wij ertoe verplicht onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Wij kunnen om die reden niet starten met uw dossier voordat wij voor bedrijven en handelaars uw BTW-nummer of KBO-nummer ontvangen hebben of voor particulieren een kopie van uw identiteitskaart ontvangen hebben. Als wij feiten vaststellen waarvan wij weten of vermoeden dat ze verband houden met  witwaspraktijken of terrorisme, zijn wij verplicht om die informatie over te maken aan de Stafhouder van de Orde. Deze laatste beslist of de  ontvangen informatie al dan niet wordt gemeld aan de Cel voor Financiële informatieverwerking.
 8. Derdengelden. Wij storten alle bedragen die wij voor u ontvangen zo snel mogelijk aan u door. Als dat om een of andere reden niet onmiddellijk kan, verwittigen wij u in elk geval van de ontvangst en van de reden waarom we het bedrag nog niet kunnen doorstorten. Wij storten ook alle bedragen die we van u ontvangen voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.  Wij kunnen de bedragen die  we ontvangen op onze derdenrekening compenseren met openstaande facturen, intresten, schadebedingen en BTW en brengen u daar vanzelfsprekend steeds van op de  hoogte.
 9. Aansprakelijkheid. Alle advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan 9, 1210 BRUSSEL, via Van Breda Risk & Benefits, met polisnummer LXX034899. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de  gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde  advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de  eisen die tegen de verzekerde advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder  wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. Het verzekeringsattest van elke  advocaat kan u op elk ogenblik per mail opvragen op info@siriuslegal.be. Onze aansprakelijkheid ten aanzien van u als cliënt en ten aanzien van derden is in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat de  beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie wij beroep doen boven of buiten het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise  en eventueel hogere schade wijzen wij dus elke aansprakelijkheid af.
 10. Exceptie van niet uitvoering. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om elke tussenkomst in uw dossier(s) onmiddellijk en geheel op te schorten als u vertraging oploopt bij het betalen van onze facturen.  Wij zijn in dat geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade die u hierdoor zou lijden.
 11. Intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die wij bij de uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht ontwikkelen of gebruiken, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen uitsluitend aan Sirius Legal of de derden waarop zij beroep deed toe. Behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming, is het u verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren op eender welke wijzen.
 12. Herroepingsrecht. Als u als particulier gebruikt maakt van onze online diensten of ons vanop afstand per mail of telefoon uw dossier toevertrouwd, heeft u een herroepingsrecht van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst. Uw herroepingsrecht vervalt vanaf het ogenblik dat wij effectief aan de slag gaan in uw dossier, ook als dat gebeurt voor het verstrijken van deze termijn van 14 dagen. Als bedrijf of professioneel heeft u geen herroepingsrecht, eenmaal uw bestelling geplaatst is, is het daaraan verbonden ereloon onherroepelijk verschuldigd.
 13. Beëindiging. U bent steeds gerechtigd een einde te stellen aan onze samenwerking zonder enige schadevergoeding. Ook wij kunnen op onze beurt de samenwerking met u te allen tijde beëindigen. Bij opzegging van de overeenkomst blijven de reeds gepresteerde kosten en erelonen, en indien het ereloon forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata  ereloon voor de reeds gepresteerde prestaties, verschuldigd. Op eerste verzoek daartoe maken wij uw dossier over aan uw nieuwe advocaat in dat geval.
 14. Geschillen . Bij geschillen tussen uzelf en ons kan u terecht de daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Desgevallend kan u zich richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, conform de bepalingen van Boek XVI WER. Elke overeenkomst russen uzelf en ons is  onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele  rechtsgeschillen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen  bevoegd.