23/02/2018

Nieuwe garantierichtlijn goedgekeurd door Commissie Europees Parlement

Leesduur: 3 min

Vandaag keurde de bevoegde commissie van het Europees Parlement de nieuwe Garantierichtlijn goed die de garantietermijnen in de verschillende lidstaten moet harmoniseren en in de plaats zou komen van de bestaande Richtlijn omtrent garantie. Deze nieuwe Richtlijn zou van toepassing  zijn op zowel online aankopen evenals op aankopen in fysieke winkels van consumptiegoederen door consumenten.

 

Achtergrond

De vandaag bestaande wetgeving omtrent garantie op consumptiegoederen zit vervat in de Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (1999/44/EG), die omgezet is in Belgische wetgeving en opgenomen werd in het Wetboek Economisch Recht.

Op basis van deze Richtlijn werd voorzien in een garantieperiode van 2 jaar die begint te lopen op het moment van levering van het goed aan de consument en die enkel geldt bij aankoop door een particulier. Indien zich binnen de eerste zes maanden echter, een gebrek of defect manifesteert, voorziet de Richtlijn in een vermoeden dat dit gebrek bestond op het ogenblik van de aflevering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. Na 6 maand draagt de consument zélf de bewijslast.

Ondanks het feit dat de Richtlijn een minimale harmonisatie als doel had, heeft België zich – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland- gehouden aan de bepalingen van de Richtlijn uit 1999 en geen strengere eisen vooropgesteld.

 

De nieuwe Richtlijn

De bedoeling van de nieuwe Richtlijn is om de bestaande barrières die er zijn bij cross-border selling zoveel mogelijk weg te nemen door naar een eengemaakte set van regels te gaan die gelden in elke Europese lidstaat. In tegenstelling tot de bestaande Richtlijn omtrent garantie, is het doel van deze richtlijn zodus een maximale harmonisatie tussen de lidstaten. Eén en ander kadert in de inspanningen van Europa om het voor consumenten makkelijker en “veiliger” te maken om online of offline goederen aan te kopen in een andere lidstaat

De nieuwe Richtlijn zou, in tegenstelling tot eerdere berichten (cfr. onze eerdere blogpost), van toepassing zijn zowel op online als offline aankopen van consumptiegoederen, met uitzondering van goederen zoals DVD’s, CD’s die digitale content bevatten. Evenmin zal deze Richtlijn van toepassing zijn op de verkoop van diensten. In geval van de gezamenlijke aankoop van goederen en diensten zou de richtlijn van toepassing op het deel m.b.t. de aankoop van goederen.

 

Concreet

Concreet is het de bedoeling van de Richtlijn om, in geval van een defect van consumptiegoederen binnen 2 jaar na de levering, de keuze te geven aan de consument tussen het vervangen of het herstellen van het goed zonder kost. De Lidstaten beschikken wel over de mogelijkheid om deze garantietermijn van 2 jaar te verlengen. In de Commissie bedrijfsleven van het Parlement zijn overigens al een aantal maanden gesprekken lopende omtrent deze verlenging van de garantietermijn.

Een andere belangrijke wijziging is de volgende: tot 1 jaar na de aankoop, zou de koper geen bewijs moeten leveren dat het gebrek reeds aanwezig was op het moment van levering. Vandaag is deze omkering van bewijslast maar geldig gedurende 6 maand na levering.

 

Next steps?

Deze beslissing dient nog goedgekeurd te worden door de Raad van de Europese Unie. Na publicatie van de nieuwe Richtlijn beschikken de lidstaten vervolgens over 2 jaar om deze Richtlijn om te zetten in nationaal recht. In België dient daarvoor het Wetboek Economisch Recht aangepast te worden.

Het wetgevend proces met betrekking tot deze richtlijn kan u volgen via volgende link.

 

Vragen over garantie of consumentenbescherming ?

Contacteer ons. (info@siriuslegal.be)

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een andere manier aan recht te gaan doen.  Anders, directer, persoonlijker, betaalbaar en met 100% focus op de digitale economie.