20/03/2012

Opgelet bij mediaspelen en wedstrijden: het begrip kansspel wordt breed geïnterpreteerd.

Leesduur: 5 min

De kansspelcommissie publiceerde zopas onderstaande tekst op haar website, waarin zij er nogmaals op wijst dat mediaspelen of wedstrijden ook kansspelen kunnen zijn van zodra er betaald moet worden om deel te nemen.  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men deelneemt via een betalende sms.  Vanzelfsprekend geldt dit enkel voor die spelen waar winst of verlies afhangen van het toeval en niet van de kennis of behendigheid van de deelnemer.

Aangezien men voor het organiseren van kansspelen over een vergunning dient te beschikken, is het opzetten van zulke betalende kansspelen verboden en kan dit bestraft worden met aanzienlijke boetes.  Zulke boetes worden ook met regelmaat effectief opgelegd.  Voorzichtigheid is dus geboden.

De kansspelcommissie verduidelijkt in onderstaand bericht nu ook dat het niet volstaat om een gratis versie van het spel aan te bieden om aan de kwalificatie van kansspel te ontsnappen.  Het is niet voldoende om naast de betalende deelname per sms ook een gratis deelname via een website te voorzien. Ook in dat geval blijft er volgens de commissie sprake zijn van een (verboden) kansspel.

Dit is van erg groot belang voor iedereen die mediaspelen of promotionele wedstrijden opzet.  Er moet immers steeds rekening gehouden worden met het gevaar dat zulke wedstrijden als kansspel gekwalificeerd worden en in dat geval stelt men zich bloot aan aanzienlijke boetes.   Enerzijds het toeval uitsluiten via een vraag die kennis of behendigheid vereist en anderzijds zo mogelijk betalende (in welke vorm ook) deelname uitsluiten blijft de boodschap.

Wie meer informatie wil, kan hieronder het ganse artikel van de Kansspelcommissie lezen of kan op 30 maart as., om 12u00 terecht in onze kantoren voor ons gratis in house seminarie over reclamerecht, waar we specifiek over wedstrijden en mediaspelen zullen  spreken.  Inschrijven kan nog steeds via mail op info@siriuslegal.be.  Alle details over ons seminarie vindt u op www.siriuslegal.be/siriusfriday

De tekst van de Kansspelcommissie:

Een spel waarbij men de keuzemogelijkheid heeft om al dan niet betalend deel te nemen is een kansspel indien alle andere constitutieve elementen aanwezig zijn.

 

  1. 1.        Over welke spelen gaat het?

Het betreft spelen waarbij alle constitutieve elementen van een kansspel aanwezig zijn maar waarbij de deelnemer de keuze heeft tot het al dan niet betalend deelnemen. Met andere woorden, de inzetvereiste is niet in hoofde van alle deelnemers aanwezig.

Voorbeeld : men kan zowel deelnemen aan een spel per sms (meestal 1 à 2 euro per sms) of via inschrijving op de website (gratis).

 

  1. 2.        Is er sprake van een kansspel?

Strikte interpretatie strafwet

De Kansspelwet is een bijzondere strafwet en moet daarom restrictief worden geïnterpreteerd.

De kansspelcommissie is belast met de uitvoering op de controle van de kansspelwetgeving als bijzondere strafwetgeving. Het louter aanbieden van een gratis alternatief om niet langer van een kansspel te spreken, kan het ganse vergunningsbeleid van de kansspelcommissie uithollen. Dit is nooit de bedoeling van de strafwetgever geweest. Integendeel de exploitatie van kansspelen vereist een vergunning.

Artikel 4, §1 van de Kansspelwet bepaalt het volgende : “Het is eenieder verboden om, zonder voorafgaande vergunning van de Kansspelcommissie overeenkomstig deze wet toegestaan en behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald, een kansspel of kansspelinrichting te exploiteren, onder welke vorm, op welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook.”

Conform artikel 2.2°, van de Kansspelwet is exploiteren het in werking stellen of houden, installeren of instandhouden van één of meerdere kansspelen.

Een doctrinaire uitzondering voorzien voor spelen waarbij de beoordeling van de inzetvereiste plots afhankelijk wordt gesteld van de al dan niet aanwezigheid van een gratis aanbod is een te  een brede interpretatie van de Kansspelwet. Dergelijke interpretatie kan bovendien ook de deur openzetten voor misbruiken en zet achterpoortjes open om de Kansspelwet te omzeilen.

Daarom wordt voorgesteld om de beoordeling van het (kans)spel te laten afhangen van de al dan niet aanwezigheid van een inzet (of de mogelijkheid om in te zetten). Afhankelijk van het feit of iemand al dan niet betaald heeft, kan het spel in zijnen hoofde als een kansspel worden beschouwd. Op die manier worden spelers die wél hebben betaald, beter beschermd en kunnen zij terugvallen op de Kansspelwet. Anderzijds kan de betalende speler, die wetens en willens deelneemt aan een kansspel, in bepaalde gevallen zelf bestraft worden.

 

  1. 3.        Conclusie

Om misbruiken in de toekomst te vermijden, kan het aangewezen zijn een kansspel te beoordelen vanuit het standpunt van de ‘inzet’. Indien alle andere constitutieve elementen van een kansspel aanwezig zijn (toeval/winst en verlies), wordt een spelmogelijkheid beschouwd als een kansspel van zodra men een inzet doet. Eenzelfde soort spel kan in dat geval beschouwd worden als geen kansspel in hoofde van een deelnemer die gratis heeft deelgenomen. Met andere woorden men exploiteert een kansspel in hoofde van deze deelnemer als deze deelnemer hiervoor dient te betalen.

De aanbieder van kansspelen die een gratis alternatief voorziet (ook al is dit alternatief toegankelijk, gelijkwaardig en universeel), zal voor zijn betalend aanbod aan de regels van de Kansspelwet worden onderworpen.

Deze regeling beperkt zich niet tot mediaspelen maar geldt voor het aanbod van alle mogelijke kansspelen : het aanbieden van een gratis alternatief betekent geenszins dat men geen kansspelen exploiteert.

 Terug naar het voorbeeld : diegene die per sms deelnam aan het spel, heeft een inzet betaald en neemt dus deel aan een kansspel; de organisator van het spel is exploitant van een kansspel en is dus onderworpen aan de regels van de Kansspelwet.

 Overeenkomstig artikel 4, §§ 1 en 2 van de Kansspelwet is het eenieder verboden om zonder voorafgaande vergunning van de Kansspelcommissie kansspelen te exploiteren en is het eenieder verboden om deel te nemen aan een illegaal kansspel, de exploitatie ervan te vergemakkelijken of ervoor reclame te maken. Spelers kunnen beboet worden met een straf van 26 euro tot 25.000 euro (vermenigvuldigd met opdecimen). Voor organisatoren worden deze bedragen vastgelegd op 100 euro tot 100.000 euro (vermenigvuldigd met opdecimen).

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een andere manier aan recht te gaan doen.  Anders, directer, persoonlijker, betaalbaar en met 100% focus op de digitale economie.