Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

28/02/2018

Wat is een pakketreis? De soorten reizen in de pakketreizenwet.

Leesduur: 8 minuten

De ene reis is de andere niet en de rechtsregels van toepassing  op de ene reis, zijn  niet noodzakelijk van toepassing op een andere reis. De nieuwe ‘pakketreizenwet’ van 21.11.2017 die vanaf 01.07.2018 van toepassing zal zijn op vanaf dan gesloten reisovereenkomsten bevat een aantal onderverdelingen in reizen zoals de pakketreis, het gekoppeld reisarrangement en de reisdienst. Maar wat is nu eigenlijk het verschil?

 

 Wat is een reisdienst?

 Een reisdienst is:

 • Passagiersvervoer (bv. vliegtuig, trein,..)
 • Accommodatie (die niet intrinsiek deel uitmaakt van het passagiervervoer en die niet voor bewoning is bestemd) (bv. hotel)
 • Verhuur van auto’s (of andere bepaalde motorvoertuigen)
 • Een andere toeristische dienst (excursies ter plaatse,…) (die niet intrinsiek deel uitmaken van de voorgaande punten)

Zoals hierna verder toegelicht kan een reisdienst een pakketreis worden indien er sprake is van minstens 2 verschillende soorten van deze reisdiensten voor dezelfde reis/vakantie. Een voorbeeld: de reiziger boekt een hotel. Dit is een reisdienst. Indien deze reiziger een hotel én een vlucht boekt voor dezelfde reis, dan is dit een pakketreis en zijn andere regels van toepassing.

De regels voor een pakketreis zijn veel uitgebreider dan de regels voor een verkoop van een reisdienst.

De ‘pakketreizenwet’ bepaalt inzake de verkoop van reisdiensten dat vóór het sluiten van de verkoop van de reis, de organisator (touroperator, resiorganisator) of de doorverkoper (resibureau, reisagent) verplicht is informatie te geven over:

 • Wat er gebeurt bij insolventie van de organisator of doorverkoper, namelijk dat deze zekerheid dient te stellen voor de terugbetaling van alle ontvangen bedragen voor het geval dat de residienst door zijn insolventie niet kan doorgaan. M.a.w., een reiziger die een reisdienst boekt (bv. een hotel), heeft zekerheid dat hij in geval van faillissement van de organisator zijn geld terugkrijgt als hij daardoor de reis niet kan maken.
 • Daarom dient de organisator / doorverkoper ook de naam en andere gegevens over te maken van de instantie die deze zekerheid verschaft.Dit klinkt redelijk abstract. Een Koninklijk Besluit zal de vorm en voorwaarden e.d. nog concreet maken.Voor het overige bepaalt de ‘pakketreiswet’ niets specifiek indien een reisdienst wordt geboekt.

De algemene regels inzake de marktpraktijken en consumentenbescherming (Boek VI Wetboek Economisch Recht) zijn eveneens van toepassing.

 

Wat is een gekoppeld reisarrangement?

Een gekoppeld reisarragenment doet zich voor wanneer:

   • minstens twee verschillende reisdiensten (zie hierboven) worden aangekocht
   • voor dezelfde reis of vakantie
   • maar die geen pakketreis vormen
   • waarbij afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners en
    • waarbij tijdens één bezoek van een professioneel of één contact met diens verkooppunt, de reiziger elke reisdient apart selecteert en betaalt (bv. de reiziger boekt op het zelfde ogenblik in het zelfde reisbureau bij verkoper A een vlucht en bij verkoper B een hotel, van toepassing op dezelfde vakantie; evenwel voor zover dit geen pakketreis is, zie verder)

 of

    • waarbij de professioneel gericht de reiziger binnen de 24 uur na de eerste reisdienst, bij een andere professioneel een aanvullende reisdienst laat sluiten

Bepaalde gekoppelde reisarrangementen leunen fel aan bij een pakketreis maar zijn dit niet. Hiervoor dient de uitgebreide definitie van een pakketreis te worden onderzocht. Het verschil is zoals vermeld wel relevant: de regels die van toepassing zijn op een gekoppeld reisarrangement zijn veel beperkter dan deze op een pakketreis.

 De regels van toepassing op een gekoppeld reisarrangement:

 • De reisorganisatoren / touroperators dienen ‘zekerheid’ te stellen voor alle bedragen die de reiziger heeft betaald, de mogelijke redelijkerwijs voorzienbare kosten, de uitvoering van de reis en de repatriëringskosten. Indien de reis wordt beïnvloed door de insolventie van reisorganisator / touroperator / reisbureau/ en passagiervervoer in de reis inbegrepen is, heeft de reiziger recht op een repatriëring huiswaarts. Een Koninklijk Besluit zal de nadere regels hieromtrent nog ontwikkelen.
 • Alvoren een verkoop te sluiten met de reiziger dient de professioneel op een duidelijke, begrijpelijke een in het oog springende wijze mee te delen dat:
  • de reiziger geen aanspraak kan maken op de rechten die gelden voor een pakketreis
  • elke dienstverlener aansprakelijk is voor de goede uitvoering van zijn eigen diensten (bv. bij boeking bij twee afzonderlijke reisagenten van een hotel en een vlucht zijn beide voor hun eigen boeking aansprakelijk)
  • de reiziger aanspraak kan maken op de zekerheid ingeval van insolventie (zie hierboven)
  • aan de reiziger wordt hiertoe een door de wet bepaald standaardformulier verstrekt.

Indien de professioneel deze regels niet naleeft, kan de reiziger welbepaalde rechten putten uit de regels van toepassing op een pakketreis (bv: overdracht, opzegging,..)

 

Wat is een pakketreis?

Om te weten wat een pakketreis is dient met eerst te weten wat een reisdienst is, nl.:

 • Passagiersvervoer (bv. vliegtuig, trein,..)
 • Accommodatie (die niet intrinsiek deel uitmaakt van het passagiervervoer en die niet voor bewoning is bestemd) (bv. hotel)
 • Verhuur van auto’s (of andere bepaalde motorvoertuigen)
 • Een andere toeristische dienst (excursies ter plaatse,…) (die niet intrinsiek deel uitmaken van de voorgaande punten)

Een pakketreis is een reis is die minstens 2 verschillende soorten van deze reisdiensten voor dezelfde reis/vakantie bevat. Een voorbeeld: de reiziger boekt voor dezelfde reis bij een touroperator / reisorganisator / reisbureau / reisagent een vliegtuigreis en een hotel of een vliegtuigreis en een autohuur of een hotel met daaraan gekoppeld toeristische diensten enz.

De definitie van een pakketreis in de wet en bevat gedetailleerde informatie en ook uitzonderingen:

Een pakketreis is de combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ingeval:

a) deze diensten worden gecombineerd door één professioneel, inbegrepen op verzoek of overeenkomstig de keuze van de reiziger, voordat er één overeenkomst waarin al deze diensten zijn inbegrepen, wordt gesloten, of

b) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, worden:

b.1) gekocht bij één verkooppunt en gekozen voordat de reiziger ermee instemt te betalen, of

b.2) aangeboden, verkocht of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs, of

b.3) aangeprezen of verkocht onder de term “pakketreis” of een gelijkaardige benaming, of

b.4) gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij de professioneel de reiziger laat kiezen uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten, of

b.5) gekocht van verschillende professionelen via onderling verbonden onlineboekingsprocedures, waarbij de naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger worden overgedragen van de professioneel met wie de eerste overeenkomst wordt gesloten naar een andere professioneel of andere professionelen en er met de laatstgenoemde professioneel of professionelen uiterlijk vierentwintig uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst wordt gesloten.

Dit (b)betreft een clickt-hrougaanbieding waarbij de reiziger middels het doorklikken op een website verschillende reisdiensten combineert die worden aangekocht bij verschillende aanbieders én de informatie van de consument wordt doorgestuurd van de ene aanbieder naar de andere én de beide aankopen vinden maximum 24uur na elkaar plaats.

Een combinatie van reisdiensten waarbij niet meer dan één soort reisdienst als bedoeld in de bepaling onder 1°, a), b) of c), wordt gecombineerd met één of meer toeristische diensten als bedoeld in de bepaling onder 1°, d), is geen pakketreis indien de laatstgenoemde diensten:

a) geen aanzienlijk deel van de waarde van de combinatie vormen, of niet als een essentieel kenmerk van de combinatie worden aangeprezen of anderszins geen essentieel kenmerk van de combinatie vertegenwoordigen, of

b) pas worden gekozen en aangekocht nadat de uitvoering van een reisdienst als bedoeld in de bepaling onder 1°, a), b) of c), al is begonnen;

 De wet zelf bepaalt een aantal uitzonderingen en is niet van toepassing op:

  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die een periode van minder dan vierentwintig uur beslaan, tenzij zij een overnachting omvatten;
  • pakketreizen die worden aangeboden en gekoppelde reisarrangementen die worden gefaciliteerd, incidenteel en zonder winstoogmerk en uitsluitend aan een beperkte groep reizigers (bv. reis door een sportvereniging liefdadigheid,…);
  • pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijk verkochte reisdiensten die worden gekocht op basis van een algemene overeenkomst voor het regelen van zakenreizen tussen een professioneel en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.  

De Wet hanteert termen als professioneel, organisator, doorverkoper en reiziger. Dit houdt in:

  • reiziger: iedere persoon die, binnen het toepassingsgebied van deze wet, een overeenkomst wenst te sluiten of die er op grond van een reeds gesloten overeenkomst recht op heeft te reizen
  • professioneel: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, die met betrekking tot onder deze wet vallende overeenkomsten handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper, professioneel die een gekoppeld reisarrangement faciliteert of reisdienstverlener (bv. een reisorganisator, een touroperator, een reisbureau, een reisagent)
  • organisator: een professioneel die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere professioneel verkoopt of te koop aanbiedt, of een professioneel die de gegevens van de reiziger aan een andere professioneel overdraagt overeenkomstig de bepaling onder 2°, b.5) (bv. een reisorganisator, een touroperatot)
  • doorverkoper: een professioneel, anders dan de organisator, die pakketreizen verkoopt of te koop aanbiedt die door een organisator zijn samengesteld (bv. een reisbureau of reisagent)

 

Sirius Legal

Sirius Legal is een gespecialiseerd advocatenkantoor in o.a. reisrecht.

Voor meer informatie over pakketreizen en hun reglementering kan u terecht bij de andere artikels op de website dan wel via info@siriuslegal.be.

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Cybercrime

Ben je slachtoffer geworden van cybercriminaliteit? Leg je er niet bij neer, maar ga samen met ons op zoek naar bewijzen en aanwijzingen en of het haalbaar is om een strafklacht neer te leggen.


Oneerlijke marktpraktijken

Neemt jouw concurrent het niet zo nauw met de wet? Verlies je business door oneerlijke praktijken van je concurrent? Blijf niet bij de pakken zitten, check met ons hoe je snel en krachtig kan optreden.  


Laster en eerroof

Lastercampagnes en valse reviews kunnen je online reputatie enorm schaden. Laat niet over je heen lopen en haal onze expertise in huis om krachtdadig te kunnen optreden. 


Kansspelen

Je kan bij ons terecht voor al je juridische vragen over kansspelen, gokken, weddenschappen, loterijen, poker, etc. Dit zowel in de echte wereld, op het internet en op alle mobiele applicaties.


Reisrecht

Ben je tour operator, verhuurder van accomodatie, of luchtvaartmaatschappij, wij geven antwoord op al je reisvragen. Ook als consument kan je bij ons terecht.