Kan ik tijdelijke werkloosheid aanvragen voor mijn werknemers?

Ja, er zijn twee mogelijkheden: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. In beide gevallen moet je een aanvraag indienen bij de RVA.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer je verplicht bent om je onderneming te sluiten wegens het coronavirus, dan kan je een gemotiveerde aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Een voorbeeld van zo’n overmachtsituatie is de verplichte sluiting die werd opgelegd door de overheid (bv. voor de horeca).

Sinds 20 maart 2020 geldt er bovendien een soepelere toepassing van het begrip overmacht, waardoor je sneller een beroep zal kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Je zal alleen nog moeten aantonen dat de vermindering of het totale gebrek aan werk het gevolg is van het coronavirus. Voorbeelden zijn: werknemers die in quarantaine zitten, de sluiting van klanten of leveranciers, enz.

Kent men de tijdelijke werkloosheid toe, dan zal de arbeidsovereenkomst opgeschort worden. Je moet dan geen loon meer uitbetalen en werknemers krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Voorlopig is de maximumduur van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus beperkt tot 30 juni 2020.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Wanneer er geen sprake is van overmacht, maar je wel te kampen hebt met een daling van klanten, bestellingen, productie, … en het daardoor niet mogelijk is om het normale tewerkstellingspeil aan te houden, dan kun je een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. De regeling is verschillend naargelang het arbeiders of bedienden betreft.

Je moet in elk geval minstens 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag een kennisgeving doen aan je werknemers (via aanplakking op een goed zichtbare plaats), aan de RVA (via elektronische weg) en aan de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging. Daarnaast moet je voor elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer bij aanvang van de werkloosheid een “ASR scenario 2” verrichten en op het einde van elke kalendermaand een “ASR scenario 5”. Tot slot moet je elke maand de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand meedelen aan de RVA.

Voor bedienden moet je daarenboven aantonen dat je onderneming aan bepaalde preliminaire voorwaarden voldoet:

  • er was in het laatst afgesloten kwartaal een daling van de omzet, productie of bestellingen van minstens 10%, of
  • je hebt in het kwartaal ervoor beroep gedaan op de economische werkloosheid voor arbeiders van minstens 10%, of 

je onderneming is door de Minister van Werk erkend als onderneming in moeilijkheden op grond van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, productie of bestellingen veroorzaakt hebben. Klik hier om de erkenning aan te vragen.