Welke steunmaatregelen zijn er voor ondernemingen?

De Belgische regering heeft enkele steunmaatregelen aangekondigd voor ondernemingen die getroffen zijn door de verspreiding van COVID-19. Hieronder een korte toelichting bij enkele maatregelen.

 • Ondersteuningspremie (nieuw)

In het geval de beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan (zoals bv. de capaciteitsbeperking in winkels) nog steeds een impact hebben op jouw onderneming, kan je beroepen op een ondersteuningspremie van 2000 euro. De premie bedraagt 1000 euro voor wie dit in bijberoep uitoefent.

Wat zijn de voorwaarden voor de ondersteuningspremie? 

 • Je bent intussen opnieuw open, maar je kwam in aanmerking voor de hinderpremie of de compensatiepremie;
 • Je kan een omzetverlies van minstens 60% aantonen in een periode van 1 maand vanaf de heropening (voor winkels zal dit de periode 11 mei zijn tot en met 11 juni; voor horeca zal dit de periode 8 juni tot en met 8 juli zijn);
 • Het omzetverlies moet aangetoond worden aan de hand van dagontvangsten en geleverde prestaties.

De ondersteuningspremie zal je binnenkort kunnen aanvragen tot en met 15 augustus 2020.

 • Hinderpremie

Alle ondernemingen met een fysieke locatie in Vlaanderen die verplicht moeten sluiten,  kunnen een hinderpremie aanvragen bij VLAIO (link aanvraag: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie). De ondernemingen die volledig moeten sluiten kunnen een eenmalige premie van 4000 euro bekomen. Je valt hier ook onder als je afhaalmogelijkheden aanbiedt of leveringen doet aan huis.

In het geval je onderneming vanaf 6 april 2020 verplicht moest sluiten, krijg je een vergoeding van 160 euro per extra dag van verplichte sluiting.

Je hebt nog tijd tot en met 30 juni 2020 om een aanvraag in te dienen. 

Na 12 juni 2020 hebben wellnesscentra, sauna’s, pretparken, bioscopen die nog steeds verplicht gesloten moeten blijven, recht op een vergoeding 160 euro per extra dag verplichte sluiting en dit tot en met 1 juli 2020.

 • Compensatiepremie

Als jouw onderneming niet verplicht de deuren moet sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent omwille van de coronacrisis, heb je recht op een compensatiepremie van 3000 euro of 1500 euro. Het gaat voornamelijk over ondernemers in allerlei sectoren zoals: de evenementensector, freelancers, paramedische beroepen (kinesisten, tandartsen, psychologen), landbouwsector of bijvoorbeeld ook pralinewinkels. 

Wat zijn de voorwaarden voor de compensatiepremie?

 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Als je een starter bent, moet er sprake zijn van een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. 
 • Als je een vzw bent, kan je ook beroepen op de compensatiepremie wanneer er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Hoeveel bedraagt de premie? 

De compensatiepremie bedraagt 3000 euro voor:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 

De compensatiepremie bedraagt 1500 euro voor:

 • zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro;
 • zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer. 

De compensatiepremie kan je niet combineren met de hinderpremie. Binnenkort kan je dit aanvragen bij VLAIO. Je zal een verklaring op eer moeten afleggen dat je een omzetverlies hebt van meer dan 60%.

 • Sociale bijdragen

Alle zelfstandigen kunnen tot 15 juni 2020 een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds voor een uitstel van betaling van 1 jaar voor de sociale bijdragen die betaald moeten worden voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. 

Alle zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in hun ondernemingsactiviteiten ten gevolge van COVID-19 kunnen een vermindering van voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020. Hiervoor moet je contact opnemen met jouw sociaal verzekeringsfonds.

Indien sociale bijdragen niet tijdig betaald kunnen worden omwille van COVID-19, kunnen zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen voor 15 juni 2020. 

Voor meer informatie neem je contact op met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) of met je sociaal verzekeringsfonds.

 • Overbruggingsrecht

Ondernemingen die niet door de sluitingsmaatregelen worden getroffen, kunnen een overbruggingsrecht aanvragen, wanneer de activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen gedwongen onderbroken worden of wanneer de deuren sluiten uit voorzorg. Dit is bijvoorbeeld het geval als je in quarantaine moet of jouw activiteiten moet onderbreken, omdat ze niet meer rendabel zijn. 

In dit geval wordt er een financiële uitkering voorzien van volgende bedragen:

 • Zonder gezinslast 1291,69 euro 
 • Met gezinslast 1614,10 euro 

Je kan een aanvraag indienen voor de maand maart, april, mei, juni, juli en augustus 2020 via het aanvraagformulier dat ter beschikking staat op de website van jouw sociaal verzekeringsfonds.  Dit is cumuleerbaar met de hinder- en compensatiepremie.

 • Relance- of heropstartpremie (nieuw)

In het geval je onderneming verplicht moest sluiten, maar intussen heropend is, kan je beroepen op de relancepremie. De premie bedraagt 1614,10 euro met gezinslast en 1291,69 euro zonder gezinslast. 

Wat zijn de voorwaarden voor de relancepremie? 

 • Je onderneming was op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of jouw activiteiten waren op dat moment nog verboden;
 • De omzet van je onderneming in het tweede kwartaal 2020 is minstens met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gedaald.

De relancepremie kan je niet combineren met het overbruggingsrecht. Je kan de aanvraag doen bij jouw sociaal verzekeringsfonds ten laatste op 31 december 2020.

 • Premies van gemeenten en steden

Verschillende gemeenten voorzien aanvullende premies voor ondernemers. Meer informatie over de premies van de gemeenten en steden vind je hier.