Wedstrijdreglement: win een Campaign Checker

Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Dit reglement (hierna: “Reglement”) regelt jouw deelname aan de wedstrijd “Campaign Checker” (hierna: “Wedstrijd”), georganiseerd door Sirius Legal Business Law Firm, met maatschappelijke zetel te Veemarkt 70, 2800 Mechelen, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0742.701.086 (hierna: “Organisator”). 

1.2. Je kan dit Wedstrijdreglement gedurende de looptijd van de Wedstrijd steeds raadplegen op www.siriuslegal.be/wedstrijdreglement

1.3. Door je deelname aan de Wedstrijd, verklaar je je onvoorwaardelijk en volledig akkoord met dit Wedstrijdreglement en met elke beslissing van Sirius Legal. Je verklaart dit Wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. 

1.4 Deze Wedstrijd loopt van 30/10/2021 tot 30/11/2022 (hierna: “Duurtijd”).

Artikel 2 – Deelnemers en Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Elke rechtspersoon of ondernemer in eigen naam die een webshop heeft onder een Belgische domeinnaamextensie .be. en met Belgische maatschappelijke zetel en BTW- of ondernemingsnummer kan deelnemen.

2.2 Ondernemers in eigen naam, verklaren op het moment van deelname minimaal 18 jaar te zijn.

2.3 Wie kan in elk geval niet deelnemen?:

  1. Medewerkers en partners van Sirius Legal.
  2. Werknemers en andere personeelsleden van derde ondernemingen die direct of indirect betrokken zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren, de administratie en/of promotie van de Wedstrijd.
  3. Naasten en/of familieleden van bovenvermelde werknemers en personeelsleden.
  4. Eenieder die op hetzelfde adres is gedomicilieerd als bovenvermelde werknemers.

2.4 Deelnemer die niet voldoen aan het Wedstrijdreglement, worden onmiddellijk en automatisch uitgesloten van verdere deelname en dit zonder voorafgaande waarschuwing.

Artikel 3 – Verloop van de Wedstrijd

3.1 Deelnemen aan de Wedstrijd kan door tijdens de duur ervan je campagneconcept in te dienen via het formulier op onze Campaign Checker pagina: https://siriuslegaladvocaten.be/campaign-checker

3.2. Winnaar is de eerste mail die in onze inbox binnenloopt.  Winst er verlies wordt dus bepaald op basis van de snelheid van reageren van de deelnemers.

3.3. Wij voorzien 2 prijzen.  1 voor het eerste campagneconcept dat binnenloopt in onze mailbox en één voor het eerste SafeShops lid dat ons per mail contacteert.

3.4. De winnaars worden niet publiek bekend gemaakt, tenzij zij daar zelf expliciet akkoord mee gaan.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 De prijs is één “Campaign Checker” advies twv 400 euro excl. BTW, zoals beschreven op www.siriuslegal.be/campaignchecker per winnaar.

4.2 De prijs kan alleen gebruikt worden door de Winnaar zelf (BTW nummer dat doorgegeven werd bij deelname) op een moment naar keuze tot 31 december 2021.  De prijs is dus niet overdraagbaar aan andere ondernemers, je klanten, of derden.

4.3 De prijs is ook niet inwisselbaar voor andere diensten van Sirius Legal of in een tegenwaarde in geld of goederen.

4.4 Sirius Legal kan naar eigen goeddunken weigeren om een Prijs uit te reiken of terug te vorderen als je als Deelnemer daarop geen recht had volgens dit Reglement of bij inbreuk(en) op dit Reglement, bij fraude, bedrog of ander onrechtmatig of ongepast gedrag van de betrokken Deelnemer.

Artikel 5 – Diskwalificatie, Opschorting of Annulering

5.1 Elke (vermoeden van) inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt automatisch tot uitsluiting van verdere deelname. 

5.2 Vals spelen, manipulatie, misbruiken, misleiding of bedrog (bijvoorbeeld bij het invullen van je contactgegevens) leidt tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname. 

5.3 Sirius Legal behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden. 

Artikel 6 – Kosten

6.1 Deelname is gratis, maar als je als Deelnemer om een of andere reden kosten zou hebben voor deelname of voor het gebruiken van zijn prijs, komt Sirius Legal niet tussen in die kosten

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Sirius Legal en onze eventuele partners sluiten elke aansprakelijkheid voor geleden nadeel, of welke schade dan ook die je als Deelnemer zou lijden in het kader van je deelname aan de Wedstrijd.  Wij zijn ook niet aansprakelijk voor druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische onderbrekingen, storingen of gebreken of andere problemen met betrekking tot de Wedstrijd, moeilijkheden bij de toegang tot de websites, vertragingen in de zending van de goederen, poststakingen, verloren geraakte zendingen, verlies of beschadiging van verstuurde prijzen, behalve als die schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Sirius Legal. 

7.2 Sirius Legal doet er alles aan om de Wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, ontslaat je als  Deelnemer Sirius Legal van alle verantwoordelijkheid en ziet je bovendien af van elke vorm van schadevergoeding. 

7.3 Als de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Sirius Legal zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen. 

7.6 Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen Sirius Legal, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor Sirius Legal van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van Sirius Legal van de Wedstrijd en het al dan niet toewijzen van de Prijzen. Onze aansprakelijkheid kan in geen geval verhoogd worden als gevolg van wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

7.7 Als we daartoe gedwongen zijn door overmacht of omstandigheden buiten onze wil, kunnen we zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uitstellen, inkorten of vroegtijdig beëindigen of de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de Wedstrijd wijzigen. Communicatie hieromtrent zal gebeuren via mail. Sirius Legal kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

7.8 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Sirius Legal steeds beperkt zijn tot het bedrag van de waarde van de gewonnen prijs zoals bepaald in artikel 4.

Artikel 8 – Privacy 

8.1 Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deel je je persoonsgegevens met ons. Sirius Legal verwerkt deze persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

8.2 Je deelname aan de Wedstrijd maakt de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk. We gebruiken je persoonsgegevens voor het uitsluitende doel van de administratie van de Wedstrijd. Je erkent daarnaast dat je naam en/of beeltenis en die van je bedrijf in onze communicatie kan worden gebruikt. Je hebt in dat geval geen recht op vergoeding voor het gebruik van zijn naam en/of beeltenis. 

8.3 Om de Wedstrijd goed te laten verlopen, kan het nodig zijn dat we je persoonsgegevens moeten delen met onze partners. Wij garanderen in dat geval een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen aan hen tegenstelbaar te maken die gelijkaardig zijn aan deze opgenomen in dit Reglement. Sirius Legal zal je Persoonsgegevens vanzelfsprekend niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

8.4 Enkel als je aangeeft dat Sirius Legal en/of derde partijen je persoonsgegevens mogen verwerken voor direct marketing doeleinden (waaronder het op de hoogte houden van aanbiedingen of nieuwtjes met betrekking tot (de producten van) Sirius Legal), zal Sirius Legal jou achteraf contacteren. 

Je kan je op elk moment verzetten tegen dergelijk gebruik van jouw persoonsgegevens en/of je toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan info@siriuslegal.be.

8.5 Je hebt het recht op toegang tot en wijziging en rechtzetting of verwijdering van je gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend per e-mail te naar info@siriuslegal.be. Let op, als de gehele of gedeeltelijke verwijdering van je gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat Sirius Legal deze niet meer kan contacteren, kan je verdere deelname onmogelijk worden. 

8.6 Met al je vragen en klachten over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op info@siriuslegal.be.

Als je van oordeel bent dat wij je rechten niet correct naleven binnen 30 dagen nadat je daarom verzocht hebt, kan je overigens een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be 

8.7 Je garandeert dat alle persoonsgegevens die je ons verstrekt correct, up-to-date en volledig zijn. 

Artikel 9 – Praktische opvolging – Conflicten – klachten

9.1 Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk per aangetekende brief verstuurd worden uiterlijk binnen de 5 werkdagen volgend op het einde van deze Wedstrijd naar Sirius Legal.   

9.2 Je verbindt je ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met Sirius Legal alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

9.3 Alle beslissingen van Sirius Legal in het kader van de Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

9.4 Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

9.5 Dit Reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf, is exclusief onderworpen aan het Belgische recht.

9.6 De hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Mechelen zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan en dus om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Reglement ten aanzien van alle Deelnemers. 

9.7 Als een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

9.8 De deelname aan de Wedstrijd impliceert je volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement. 

9.9 Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sirius Legal.