De pakketreis: vragen en antwoorden voor de organisator

Een pakketreis:

Vragen en antwoorden

voor

de organisator

Vanuit Europa werd de verplichting opgelegd om reizigers beter te beschermen. De oude reiswet wordt opgeheven en vanaf 01.07.2018 treedt de nieuwe pakketreizenwet, afgekondigd op 21.11.2017, in werking (Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten).

 Sirius Legal bespreekt deze pakketreizenwet aan de hand van een handige ‘Vragen en Antwoorden’. U vindt informatie over onder meer het sluiten van de reisovereenkomst, de overdracht, de wijziging, de opzegging, de klachten en de uitvoering. Let wel: er wordt uitgegaan van een pakketreis zodat een reis die geen pakketreis uitmaakt, geen voorwerp uitmaakt van deze bespreking. Het betreffen standaardvragen en standaardantwoorden. In sommige situaties zal een meer genuanceerd antwoord nodig zijn waarbij u steeds bij ons terecht kan. De wet is van toepassing op reiscontracten die gesloten worden vanaf 01.07.2018.

Pakketreis

Wat is een pakketreis?

Om te weten wat een pakketreis is dient met eerst te weten wat een reisdienst is, nl.:

 • Passagiersvervoer (bv. vliegtuig, trein,..)
 • Accommodatie (bv. hotel)
 • Verhuur van auto’s
 • Een andere toeristische dienst (excursies ter plaatse,…)

Een pakketreis is een reis is die minstens 2 verschillende soorten van deze reisdiensten voor dezelfde reis/vakantie bevat. Een voorbeeld: de reiziger boekt voor dezelfde reis bij een touroperator / reisorganisator / reisbureau / reisagent een vliegtuigreis en een hotel of een vliegtuigreis en een autohuur of een hotel met daaraan gekoppeld toeristische diensten enz.

De definitie van een pakketreis beslaat in de wet een halve pagina en bevat gedetailleerde informatie en ook uitzonderingen. Een gedetailleerde bespreking van de definitie en van de betrokken actoren vindt u in een ander artikel op de website.

Het reiscontract

Welke informatie dien ik als reisorganisator, touroperator, reisbureau, reisagent te verstrekken aan de reiziger die informeert om een pakketreis te boeken?

De wet noemt dit ‘precontractuele’ informatie. Vooraleer u een contract sluit met de reis dient u allerhande informatie over de reis te verschaffen. Dit dient te gebeuren door aan de reiziger een wettelijk bepaald standaardformulier mee te geven dat de belangrijkste informatie bevat. Dit formulier betreft een bijlage bij de wet dat u kan overnemen. U dient alleszins op een duidelijke en begrijpelijke wijze mee te delen:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de reisweg en de verblijfsperioden, met de data en, indien overnachting is inbegrepen, het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen, data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, deelt de organisator en, indien van toepassing, de doorverkoper de reiziger het tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering mee;

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en, in voorkomend geval, de toeristische categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval zulks niet duidelijk uit de context blijkt, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep, en indien dit het geval is, voor zover mogelijk, de omvang van de groep bij benadering;

g) ingeval het belang van andere toeristische diensten voor de reiziger afhankelijk is van doeltreffende mondelinge communicatie, de taal waarin die diensten worden verricht;

h) uitsluitsel of de reis of de vakantie in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit en, op verzoek van de reiziger, nauwkeurige informatie over de vraag of de reis of vakantie gelet op de behoeften van de reiziger geschikt is;

2° de handelsnaam en het geografische adres van de organisator en, indien van toepassing, van de doorverkoper, alsmede hun telefoonnummer en, in voorkomend geval, hun e-mailadres;

3° de totaalprijs van de pakketreis, inclusief de belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, of, indien deze redelijkerwijs niet kunnen worden berekend voordat de overeenkomst wordt gesloten, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

4° de betalingsregelingen, met inbegrip van het bedrag of het percentage van de prijs dat als voorschot is te betalen, en het tijdstip voor de betaling van het saldo, of de financiële garanties die de reiziger moet betalen of leveren;

5° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst, wanneer dit aantal niet wordt behaald;

algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum, alsook informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;

7° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis kan opzeggen tegen betaling van een passende opzegvergoeding of, indien toepasselijk, van de gestandaardiseerde opzegvergoedingen die de organisator vraagt,

inlichtingen over de facultatieve of verplichte verzekeringen die de kosten bij opzegging van de overeenkomst door de reiziger of de kosten van bijstand, met inbegrip van repatriëring bij ongeval, ziekte of overlijden dekken.

Deze mee te delen informatie over de reis vormt een onderdeel van het contract en kan niet worden gewijzigd, tenzij u en de reiziger akkoord gaan.

Bij het meedelen van de informatie aan de reiziger heb ik bepaalde prijsonderdelen vergeten te vermelden.

De informatie die u meedeelde aan de reiziger vóór het sluiten van de overeenkomst kan niet worden gewijzigd, tenzij u beide akkoord gaat. U bent verplicht om vóór het sluiten van de reisovereenkomst de totaalprijs mee te delen, dus inclusief belastingen, vergoedingen toeslagen en andere kosten. Indien dit moeilijk kan worden berekend diende u minstens de soort kosten opgeven die nog aan de reiziger zouden kunnen worden aangerekend. Indien deze verplichting niet werd nageleefd zal u deze bijkomende kosten niet kunnen vragen aan de reiziger.

Dient een reiscontract schriftelijk te worden aangegaan?

Dat hoeft niet. Een reis kan bv. ook telefonisch worden verkocht. Het is wel verplicht dat u nadien onverwijld een bevestiging van de overeenkomst aan de reiziger overmaakt. Dit kan op elektronische wijze, een papieren kopie is niet vereist. Wordt de overeenkomst bij u ter plaatse afgesloten, dan heeft de reiziger wel het recht om een papieren kopie te krijgen.

 Het reiscontract dient helder, begrijpelijk en indien schriftelijk, ook leesbaar te zijn.

Wat dient er allemaal in het contract of de bevestiging van het contract te staan?

Het reiscontract of de bevestiging ervan bevat alle informatie die u verplicht was vóór de contractsluiting mee te delen (zie hierboven). Bovendien dient deze te bevatten:

bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° het feit dat de organisator:

a) aansprakelijk is voor de goede uitvoering van alle onder de overeenkomst vallende reisdiensten

b) verplicht is bijstand te bieden wanneer de reiziger in moeilijkheden verkeert

de naam en de contactgegevens, met inbegrip van het geografische adres, van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie en, indien van toepassing, de naam van de bevoegde autoriteit die daarvoor door de betrokken lidstaat is aangewezen en haar contactgegevens;

4° de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en, in voorkomend geval, het faxnummer van de lokale vertegenwoordiger van de organisator, van een contactpunt of van een andere dienst, welke gegevens de reiziger in staat stellen snel contact op te nemen met de organisator en efficiënt met hem te communiceren met het oog op een verzoek om bijstand wanneer de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over elke tijdens de uitvoering van de pakketreis geconstateerde non-conformiteit;   5° een mededeling dat de reiziger verplicht is elke tijdens de uitvoering van de pakketreis geconstateerde non-conformiteit te melden;

 6° indien minderjarigen die niet door een ouder of een andere gemachtigde persoon vergezeld worden, reizen op basis van een pakketreisovereenkomst waarin accommodatie is begrepen, informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met de minderjarige of met de persoon die op de verblijfplaats van de minderjarige voor de minderjarige verantwoordelijk is;

informatie over beschikbare interne procedures voor klachtenafhandeling en over alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen (ADR)

  8° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst aan een andere reiziger over te dragen.

Wanneer dient de reiziger alle informatie over de reis te ontvangen?

Ontvangstbewijzen, vouchers, vervoersbewijzen, informatie over de vertrektijden, inchecktijden, eventuele tussenstops e.d. dienen tijdig voor het begin van de reis te worden verstrekt. Wat ‘tijdig’ inhoudt wordt door de wet niet vermeld. In elke concrete situatie zal dienen te worden beoordeeld of de informatie tijdig was of niet. Maatstaven kunnen zijn het ongemak, de lasten die de reiziger leed door het uitblijven van de informatie e.d..

Wijzigingen van het reiscontract

De reiziger wil een geboekte reis niet langer uitvoeren maar biedt iemand anders aan die in zijn plaats wil gaan. Moet ik daar op ingaan?

De reiziger kan het reiscontract overdragen. De voorwaarden zijn dat hij de organisator binnen een redelijke termijn hiervan op de hoogte brengt (7 dagen voor het begin is redelijk) en dat de persoon in kwestie voldoet aan alle voorwaarden die voor de reis gelden.

 Indien nog een bedrag openstaat ter betaling van de reis kan de organisator, indien de nieuwe reiziger dit niet betaalt, nog steeds bij de oorspronkelijke reiziger komen aankloppen. Indien er kosten verbonden zijn aan het overdragen van de reis kan u deze bij de reiziger verhalen. Deze kosten dienen redelijk te zijn en mogen niet de werkelijk begane kosten voor de overdracht overstijgen.

Ik wil na boeking van de reis de afgesproken prijs toch nog verhogen want de kosten zijn ondertussen gestegen. Kan dat?

De afgesproken prijs kan slechts in zeer beperkte gevallen worden verhoogd. De voorwaarden zijn dat:

 • het reiscontract daartoe een mogelijkheid voorziet
 • het reiscontract vermeldt dat de reiziger eveneens recht heeft op een prijsvermindering in welbepaalde gevallen
 • het reiscontract vermeldt hoe de prijs zal worden herzien
 • de verhoging minstens 20 dagen vóór het begin van de reis wordt meegedeeld aan de reiziger op een duidelijke, schriftelijke (elektronische) en gemotiveerde manier

Indien voormelde voorwaarden zijn vervuld is een prijsverhoging bovendien slechts mogelijk ingevolge een rechtstreeks gevolg van verandering in:

 • de prijs van het passagiervervoer door verhoogde kostprijs van de brandstof (of andere energiebronnen)
 • de hoogte van belastingen of vergoedingen die geheven worden door derden die niet direct bij het contract betrokken zijn zoals toeristenbelasting, landingsrechten, belastingen op vliegvelden,…
 • relevante wisselkoersen.

Kan de reiziger het contract opzeggen na een prijsstijging?

Indien de stijging van de prijs meer dan 8% bedraagt van de totaalprijs van de reis, kan de reiziger de reis opzeggen. Hij dient dit te doen binnen de redelijke termijn die u hem dient mee te delen. Hij is geen opzegvergoeding verschuldigd.

De prijs kan in bepaalde gevallen worden verhoogd. Kan de prijs dan ook niet worden verlaagd?

Dat is juist. Indien de prijs van passagiersvervoer gedaald is omwille van afgenomen prijzen voor brandstof of de aangerekende toeristenbelasting, landingsrechten, belastingen op vliegvelden en dies meer zijn gezakt of er wordt een voordeel gedaan omwille van de wisselkoersen, dan heeft de reiziger recht op een prijsvermindering. Deze wijzigingen dienen zich wel voor te doen na het sluiten van het reiscontract en vóór het begin van de reis.

 U kan ingeval van een prijsvermindering de werkelijk gemaakte administratiekosten aftrekken van wat u aan de reiziger dient terug te betalen.

Kan u als de organisator na het sluiten van het reiscontract nog aanpassingen doen aan het reiscontract?

In principe kunnen overeenkomsten niet door één partij gewijzigd worden en blijven zij zoals ze zijn. De wet voorziet dat een aanpassing van de reis (buiten de prijsstijging, zie hierboven) wel mogelijk is maar enkel en alleen indien:

 • in het contract deze mogelijkheid is voorzien en
 • indien het om een onbeduidende verandering gaat en
 • indien u op een begrijpelijke, duidelijke in het oog springende manier (schriftelijk: papier/elektronisch) de reiziger in kennis stelt

Wat een ‘onbeduidende’ verandering betreft wordt door de wet niet vermeld en de beoordeling zal in elke situatie anders kunnen zijn. Het wijzigen van een hotel, plaats, vertrekdatum lijken op het eerste zicht niet onbeduidend. Het verschuiven van de aankomst ter plaatse met 15 minuten, de kleur van de gekozen gehuurde auto e.d. lijken eerder wel onbeduidend.

Opzegmogelijkheden

U dient de reis op belangrijke vlakken ingrijpend te wijzigen (bestemming, periode, data,…). U kan niet langer voorzien in de speciale wensen van de reiziger die u anvaard heeft. De prijsstijging bedraagt meer dan 8% van de totaalprijs. Kan de reiziger de overeenkomst opzeggen?

In deze situaties kan de reiziger het reiscontract opzeggen zonder opzegvergoeding of hij kan de voorgestelde wijzigingen aanvaarden. Indien hij opzegt kan u een vervangende (gelijkwaardige of hogere kwaliteitsvolle) reis voorgestellen.

U dient alleszins schriftelijk (elektronisch/papier) de reiziger zonder vertraging op de hoogte stellen van de noodzakelijke voorgestelde wijzigingen van de reis en het effect ervan op de prijs. U dient hem een redelijke termijn te geven waarbinnen hij zijn keuze kan maken (opzeg of aanvaarding) en u dient hem te melden dat het reiscontract automatisch een einde kent indien hij de wijziging niet aanvaardt. In voorkomend geval dient u de voorgestelde nieuwe vervangende reis en de prijs toe te lichten.

Indien de reiziger de wijzigingen aanvaardt of kiest voor een vervangende reis (indien deze wordt aangeboden) en hierdoor de kosten verminderen of de kwaliteit achteruitgaat, dan heeft hij recht op een passende prijsvermindering. Indien de reiziger het reiscontract opzegt dient u hem de reeds betaalde bedragen terug te betalen binnen de 14 dagen na de mededeling van opzegging.

De reiziger zegt het reiscontract zomaar op. Kan dat?

Ja dat kan. Zolang de reis nog niet gestart is kan de reiziger opzeggen maar dan kan u hem verplichten tot het betalen van een opzegvergoeding die passend en gerechtvaardigd dient te zijn. Het is aan te raden deze vergoeding reeds in het reiscontract op te nemen. Is dit niet het geval dat zal de opzegvergoeding overeenstemmen met ‘de prijs van de reis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten’. De reiziger kan u altijd verzoeken om bewijzen bij te brengen voor het aan hem gevraagd bedrag. De terugbetaling van de reeds betaalde prijs moet binnen de 14 dagen geschieden.

Op de plaats van bestemming gebeuren onvoorziene dingen (natuurramp, epidemie, opstanden,..). De reiziger wil niet meer gaan. Wat nu?

Het kan gebeuren dat onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zich voordoen op de plaats waar de reiziger naar toe gaat (of in de onmiddellijke omgeving ervan). Voorbeelden zijn natuurrampen, revoluties, epidemieën e.d. Indien deze gebeurtenissen een aanzienlijk gevolg hebben voor de uitvoering van de reis of louter voor het vervoer naar de bestemming, dan kan de reiziger het reiscontract opzeggen. Hij dient dit te doen vóór het begin van de reis, is geen opzegvergoeding verschuldigd en heeft het recht op volledige terugbetaling. Een schadevergoeding vorderen zal hij evenwel niet kunnen.

 Kan ik als organisator de reis opzeggen?

In een tweetal omstandigheden kan de organisator de reis opzeggen.

 • De eerste betreft de situatie waarin het reiscontract in een minimumaantal reizigers voorzag en dit minimumaantal niet werd bereikt. Een tijdige kennisstelling van de reiziger is nodig waarbij de termijn afhankelijk is van het aantal dagen van de reis (20 dagen voor het begin van de reis bij een reis van meer dan 6 dagen; 7 dagen voor het begin van de reis bij een reis van 2 tot 6 dagen en 48 uur voor het begin van de reis bij een reis die minder dan 2 dagen duurt). De reiziger krijgt reeds verrichte betalingen integraal terug en heeft geen recht op schadevergoeding.
 • De twee opzegmogelijkheid betreft het zich voordien van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. U dient de reiziger voor het begin van de reis en zonder vertraging op de hoogte te stellen. Wat deze onvermijdbare en buitengewone omstandigheden concreet inhouden wordt niet vermeld in de wet. U zal dit dienen aan te tonen.

Wordt de overeenkomst omwille van andere redenen opgezegd, dan begaat u contractbreuk en kan de reiziger een schadevergoeding vorderen, indien deze schade heeft geleden.

Na vertrek

 Wie is aansprakelijk voor de uitvoering van de reis?

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten, ook al worden deze door andere dienstverleners verricht.

De reiziger uit klachten tijdens de reis. Hij is niet tevreden over de uitvoering ervan.

De wet noemt dit ‘non-conformiteit’. Indien de reiziger klachten heeft dient hij dit zonder vertraging te melden aan de organisator. De organisator is verplicht tussen te komen en het probleem op te lossen. Enkel als een oplossing onmogelijk is of onevenredig hogere kosten met zich meebrengt, is hij niet verplicht het probleem te verhelpen. Indien hij het probleem niet kan oplossen, heeft de reiziger recht op prijsvermindering en schadevergoeding (zie verder). Een en ander hangt uiteraard af van de aard van de klacht / de non-conformiteit. Bijvoorbeeld: bij aankomst een andere, minder kamer in het hotel toegewezen worden kan non-conform zijn, dat de openingsuren van het restaurant van het hotel anders zijn dan vooraf aangekondigd, is dit niet.

Bepaalde belangrijke onderdelen van de reis kan ik niet langer garanderen. Waartoe ben ik toch nog verplicht?

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, waaronder begrepen de terugkeer van de reiziger naar de plaats van vertrek, niet kan worden verricht zoals overeengekomen in de reisovereenkomst, dient de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, met het oog op de voortzetting van de pakketreis, andere geschikte arrangementen aan te bieden. Deze dienen van gelijkwaardige of hogere kwaliteit te zijn. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit dan in de reisovereenkomst is bepaald, dient de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe te kennen.  De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 Ik kan de klachten van de reiziger niet verhelpen. Wat nu? Kan de reiziger alsnog opzeggen?

Indien de organisator het probleem niet binnen een redelijke termijn kan oplossen en heeft de reiziger de mogelijkheid om zelf een oplossing te vinden, dan kan hij zulks doen en de nodige uitgaven laten terugbetalen. De wet vermeldt dit niet maar deze zelf gevonden oplossing dient ook redelijk te zijn (bijvoorbeeld niet de duurste kamer in het duurste hotel boeken omdat er een probleem was met de kamer, dit terwijl andere kamers nog beschikbaar waren).

Indien de ‘non-conformiteit’ aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reisdiensten en de organisator deze niet binnen een redelijke termijn kan oplossen, kan de reiziger het contract opzeggen zonder een opzegvergoeding verschuldigd te zijn. Hij heeft eventueel recht op een prijsvermindering en/ of een schadevergoeding. De organisator is verplicht hem met gelijkwaardig vervoer zoals voorzien in het reiscontract, te repatriëren en dit zonder onnodige vertraging en zonder bijkomende kosten.

Omwille van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan de reiziger niet terug naar huis zoals voorzien in het reiscontract. Heb ik nog verplichtingen?

U dient de kosten van de nodige accommodatie te dragen maar maximaal voor 3 overnachtingen per reiziger. Deze beperking geldt niet voor bepaalde personen met een beperking, hun begeleiders, alleenreizende minderjarigen, zwangere vrouwen en personen die specifieke medische bijstand behoeven (als de organisator op de hoogte is van hun noden minstens 48u voor het begin van de reis).

 Tot wie dient de reiziger zich te richten met een klacht tijdens de reis?

De reiziger kan zich richten tot de reisorganisator / touroperator. Hij kan zich ook richten tot het reisbureau & reisagent (het telefoonnummer en in voorkomend geval het e-mailadres dient deel uit te maken van het reiscontract). Deze dienen de reisorganisator / touroperator dadelijk op de hoogte te brengen.

De reiziger meldt dat hij bijstand nodig heeft.

De organisator is verplicht passende bijstand te verlenen indien de reiziger in moeilijkheden verkeert. U kan onder meer informatie verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand. U kan de reiziger u ook helpen bij gebruik van communicatie en het vinden van andere reisarrangementen. Wat ‘passende’ bijstand is , wordt niet vermeld in de wet. Het onmogelijke kan niet worden verwacht.

 Indien de reiziger op een of andere manier zelf nalatig is geweest of met opzet in moeilijkheden i is beland, dan kan u hem de werkelijk begane kosten voor de bijstand terugvorderen.

Door fouten in het boekingsysteem ondervindt de reiziger last. Ben ik aansprakelijk?

U bent aansprakelijk voor elke fout door technische gebreken in het boekingssysteem die aan u te wijten zijn. Indien u aanvaard heeft de boeking van een pakketreis te regelen, bent u aansprakelijk voor fouten die tijdens het boekingsproces worden gemaakt.

De reis was volgens de reiziger helemaal niet in orde. Hij vordert een schadevergoeding? Heeft hij daar recht op?

Eén en ander hangt af van de aard van de klacht. Indien er sprake is van een ‘non-conformiteit’, wat wil zeggen het (door u) niet of niet goed uitvoeren van de reisdienst, dan heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin zich het probleem voordeed. Dit geldt niet als hij zelf aan de oorsprong van het probleem ligt.

Indien de reiziger effectief schade heeft opgelopen, dan dient de organisator deze een passende schadevergoeding te betalen tenzij hij zelf of een derde (en het probleem kon niet worden voorzien of vermeden) aan de basis van de non-conformiteit ligt dan wel dan deze het gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Deze algemene formulering zal in iedere situatie afzonderlijk getoetst dienen te worden waarbij invulling zal worden gegeven aan termen als ‘passend’, ‘non-conformiteit’, ‘schade’ enz. Een plotse aardbeving ter plaatse waardoor de reiziger het hotel dient te verlaten zal een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid zijn waardoor hij geen recht heeft op een schadevergoeding maar een prijsvermindering wel aan de orde kan zijn.

 In het reiscontract kan de verschuldigde schadevergoeding worden beperkt, behalve voor persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. De schadevergoeding dient wel minstens drie maal de totale reissom bedragen. Eén en ander is wel afhankelijk van internationale verdragen. Het vorderen van een schadevergoeding of prijsvermindering kan door de reiziger ook gebeuren op basis van andere (Europese) wetgeving.

Ik heb een schadevergoeding moeten betalen / een prijsvermindering dienen toe te staan maar ik werd voor voldongen feiten geplaatst. Kan ik mij verhalen op de schuldige?

De wet voorziet in een verhaalsrecht.Wanneer een organisator (of soms een doorverkoper) een schadevergoeding betaalt, een prijsvermindering toekent of aan andere uit de wet voortvloeiende en voor hem geldende verplichtingen voldoet, heeft hij het recht om verhaal te halen op derden die hebben bijgedragen aan de gebeurtenis die heeft geleid tot de schadevergoeding, prijsvermindering of andere verplichtingen.

Algemeen

 Dien ik mij te verzekeren tegen insolventie?

De in België gevestigde organisatoren en doorverkopers stellen zekerheid voor de terugbetaling van alle reeds door of namens reizigers betaalde bedragen, voor zover de desbetreffende diensten als gevolg van hun insolventie niet worden verricht. Indien passagiersvervoer in de pakketreisovereenkomst is inbegrepen, stellen de organisatoren en de doorverkopers ook zekerheid voor de repatriëring van de reizigers. Er kan worden aangeboden de pakketreis voort te zetten.

Deze zekerheid dient afdoende te zijn en redelijkerwijs de voorzienbare kosten te dekken.Zij dekt tevens de in verband met pakketreizen door of namens reizigers betaalde bedragen, rekening houdend met de duur van de periode tussen de aanbetaling en de definitieve betaling, en de volledige uitvoering van de pakketreizen, alsmede de geraamde kosten voor repatriëring in geval van insolventie van de organisator of de doorverkoper.

Indien de uitvoering van de pakketreis wordt beïnvloed door de insolventie van de organisator of van de doorverkoper, wordt de zekerheid kosteloos ter beschikking gesteld om repatriëring te verzekeren en, indien nodig, de financiering van accommodatie in afwachting van de repatriëring.

De reiziger kan een terugbetaling vragen voor niet aangevangen reisdiensten.

Over de vorm en de voorwaarden van deze zekerheden zal een Koninklijk Besluit worden uitgevaardigd.

Geruime tijd na het uitvoeren van de reis vordert de reiziger een schadevergoeding, een prijsvermindering,… Bestaat er een verjaring?

Er is inderdaad een verjaringstermijn voor het indienen van vorderingen. Deze beslaat 2 jaar en neemt een start vanaf de datum van het einde van de pakketreis ( zoals opgenomen in het reiscontract).

Kan ik samen met de reiziger niet contractueel andere afspraken overeenkomen (die tegen de wet ingaan)?

De wet stelt uitdrukkelijk dat reizigers geen afstand kunnen doen van de rechten die zij genieten die de wet hen toekent. Bevat uw contract tegenstrijdigheden met de wet in de zin dat afstand wordt gedaan van rechten of beperking van deze rechten, dan zijn deze bepalingen van rechtswege nietig.

Welk risico loop ik als ik het niet te nauw neem met deze wet?

De wet is bindend en dient nagekomen te worden.

De reiziger kan de voor hem gunstige bepalingen desnoods proberen af te dwingen bij de rechtbank of vergoeding vorderen bij de rechtbank of bij de geschillencommissie reizen (indien van toepassing)..

 Aan diverse verplichtingen (bv. het meedelen van de informatie vóór de contractssluiting, inhoud van het reiscontract, prijswijziging, bescherming bij insolventie enz. is ook een strafsanctie gekoppeld. Geldboetes lopen van 26 tot 50.000 euro x opdeciemen. De wet bepaalt uitdrukkellijk dat bepaalde ambtenaren bevoegd zijn om inbreuken op te sporen en vast te stellen.

In vele situaties zullen bijkomende vragen rijzen. Sirius Legal staat u bij met raad en daad. Voor meer informatie kan u contact opnemen met joep@siriuslegal.be