Wettelijk kader voor pop-up stores in zicht

popupshopsRecent werd in het Vlaams Parlement een Voorstel van Decreet “houdende huur van korte duur voor handel en ambacht” gelanceerd dat een wettelijk kader moet creëren voor pop-up stores.

Pop-up stores zijn vandaag een belangrijke tool geworden voor steden en gemeenten om leegstand in de binnenstad aan te pakken maar anderzijds ook een interessant instrument voor startende ondernemers die een concept willen uitproberen.

Een wettelijke kader ontbreekt echter nog steeds, waardoor potentiële pop-up’ers hun toevlucht moeten zoeken tot halfslachtige oplossingen zoals o.m. een contract van bezetting ter bede. Immers indien men een pand huurt dat “in hoofdzaak gebruikt wordt voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek” dan wordt deze overeenkomst gekwalificeerd als een handelshuurovereenkomst die in principe een duur van 9 jaar heeft en strenge procedurele regels bevat.

Een wettelijk kader dat zodus totaal onaangepast is aan de huidige realiteit waarbij winkels als paddenstoelen komen en gaan en opnieuw leven (kunnen) brengen in doodgebloede kernwinkelgebieden.

Huur van korte duur

Het toepassingsgebied van het voorstel van decreet is in principe hetzelfde als dat van de handelshuur, namelijk voor het uitoefenen van activiteiten van kleinhandel/ambachtsman en waarbij er rechtstreeks contact is met het publiek. Anders dan bij de handelshuurwet is daarnaast vereist dat het gaat om huur “die, wegens de aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken wordt toegestaan voor minder dan een jaar”. Het is niet geheel duidelijk wat hiermee wordt bedoeld, zoals ook de Raad van State opmerkte in haar advies.

De huurperiode voor de huur van korte duur zou beperkt worden tot 1 jaar of minder. Voor contracten langer dan 1 jaar dient gebruikt te worden gemaakt van de handelshuurwet.

Het is niet mogelijk om de wet te omzeilen door opeenvolgende huurcontracten van korte duur af te sluiten aangezien dit contract dan zal gekwalificeerd worden als een handelshuur, er is dus ook geen recht op huurhernieuwing. Wél mogelijk is opeenvolgende schriftelijke contracten indien de duur van 1 jaar niet wordt overschreden.

Bovendien zou het contract op de einddatum eindigen zonder dat opzegging noodzakelijk is. Vervroegd opzeggen door de huurder is ook mogelijk i.t.t. wat meestal het geval is bij contracten van bepaalde duur, mits in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De verhuurder kan niet opzeggen, maar in onderling overleg beëindigen is vanzelfsprekend steeds mogelijk.

Wat betreft de inrichting van het gehuurde pand door de huurder dient de filosofie van de handelshuurwetgeving in acht te worden genomen. De huurder heeft het recht om elke verbouwing door te voeren die nodig is voor zijn onderneming. De maximale kost mag wel 1 jaar huur niet overschrijden én de verhuurder kan de verwijdering van de verbouwingen vorderen aan het eind van de huur.

Dit Voorstel van Decreet moet eerst nog door het Vlaams Parlement behandeld worden en is dus nog niet in werking.

Sirius Legal houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen over handelshuur of Commerciële contracten?

Contacteer ons team via info@siriuslegal.be of op 02 721 13 00